Siirry suoraan sisältöön

Koneiden simulointiLaajuus (4 op)

Tunnus: 8C00CC97

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,
- osaa rakenteiden laskentamallien tekemisen periaatteet
- osaa FEM-ohjelmiston käytön koneiden ja rakenteiden mekaanisen toiminnan staattisessa ja dynaamisessa simuloinnissa

Lisäksi opiskelija vahvistaa suunnittelu- sekä koneturvallisuusosaamistaan.

Sisältö

- esikäsittelijä, ratkaisija, jälikäsittelijä
- tiedonsiirto CAD-ohjelmistosta
- elementtityypit
- materiaalimallit
- staattinen ja dynaaminen analyysi

Esitietovaatimukset

Lujuusoppi 1, Matriisialgebra, Elementtimenetelmät, Värähtelymekaniikka

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet ja kykenee hyödyntämään niitä työssään

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin ja osaa myös hahmottaa yhteyksiä opittujen asioiden välillä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa arvioida ja perustella opintojakson sisältöä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali