Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus: KONE24

Tunnus: KONE24

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Konetekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisvaihtoehto:

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisessa koulutetaan autoinsinöörejä, jotka hallitsevat koneenrakentajan perustaitojen lisäksi auto- ja työkonealan erikoistaitoja ja osaamista.

Opinnoissa perehdytään mm. koneensuunnitteluun, autojen rakennetekniikkaan, autoelektroniikkaan, työkonetekniikkaan ja yritystoimintaan. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemus niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Autoala on yksi merkittävimmistä maailmaa muuttaneista teollisuuden aloista. Muutoksia on tapahtunut Henry Fordin ajoista tähän päivään tultaessa ja tulee edelleen tapahtumaan. Autoinsinöörin ammattikunta on tänäkin päivänä tekniikan suunnannäyttäjä ja osaamisellaan varmistaa tekniikan edelleen kehittymisen ja ammattikunnan arvostuksen säilymisen.


Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto:

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Auto- ja koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa sekä erityisesti autoinsinöörillä myös vakuutus- tai katsastusalalta.

Auto- ja koneinsinöörien osaamisprofiili kuvautuu tutkinto-ohjelmassa tavoiteltavien kompetenssien kautta. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimaan oppiminen, eettisyys, työelämässä toimiminen, ennakoiva kehittäminen, kansainvälisyys ja monikulttuuriosaaminen sekä kestävä kehitys. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisenä kompetenssina yrittäjyysosaamista ja urasuunnitteluosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Auto- ja työkonetekniikan kompetenssit ovat:

1 Ajoneuvotekninen perusosaaminen
- tuntee fysiikan lainalaisuudet autoteknisissä sovelluksissa
- tuntee yleisimmät kemikaalit, materiaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee valmistustekniikan menetelmät
- tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
- osaa auton dynaamisen käyttäytymisen ja osaa kuvata ja simuloida sitä matematiikan keinoin
- tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit

2 Autotekninen erityisosaaminen
- osaa ajoneuvojen alustan, korin, renkaan, moottorin ja voimansiirron tärkeimmät rakenteet, ymmärtää huollon merkityksen
- hallitsee liikenteen ympäristövaikutukset
- tuntee elektroniikan ja tietoliikenteen keskeiset sovellutukset autoissa
- osaa auton huoltoon liittyvän diagnostiikan
- tuntee anturitekniikat ja osaa mitata luotettavasti teknisiä suureita

3 Lainsäädäntöosaaminen
- tuntee ajoneuvojen rakenteeseen, liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvän lainsäädännön keskeiset kohdat
- tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- hallitsee työ- ja ympäristösuojelun
- tuntee kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet

4 Yritystalous- ja asiakaspalveluosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja ymmärtää auto- ja kuljetusliikkeen businessidean
- tuntee asiakaspalvelun merkityksen palveluyrityksen toiminnassa
- osaa kommunikoida ja toimia kansainvälisessä organisaatiossa
- tietää johtamisen perusasiat ja osaa toimia esimiehenä
- tuntee ulkoisen ja sisäisen logistiikan merkityksen yrityksen toiminnassa

Kone- ja tuotantotekniikan kompetenssit ovat:

1 Konetekninen perusosaaminen
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- tuntee konetekniset perusmittaukset
- tuntee energiatekniikan ja -käytön perusteet

2 Suunnitteluosaaminen
- osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

3 Valmistustekninen osaaminen
- tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien ja - automaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- tuntee logistiikan perusteet

4 Koneturvallisuusosaaminen
- tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

5 Yritystalousosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Tutkinto-ohjelman henkilöstö on tiiviissä kontaktissa yritysten henkilöstön kanssa He ohjaavat opiskelijoita työelämälähtöisissä projekteissa, jotka tehdään yrityksissä. He ovat mukana haastavissa yritysten kehittämisprojekteissa.Tässä yhteistyössä saatua kokemusta käytetään sitten opetussuunnitelman kehittämistyössä hyväksi. Tiivistä työelämäyhteistyötä on Projektipaja-opinnoissa, projektiopintojaksolla, ohjattussa harjoittelussa ja opinnäytetyön tekemisessä.
Koulutuspäällikkö on mukana TechTeamissä, joka on Seinäjoen teknologiateollisuuden ja teknisen kaupan alan yritysten verkosto. Tavoite tällä on lisätä toimintaan osallistuvien yritysten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat Koneteknisen osaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet. He osaavat soveltaa osaamistaan käytännön toimintaan suuntautumisensa tehtävissä sekä arvioida ja kehittää tätä toimintaa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
Syksy
2026
Kevät
2027
Syksy
2027
Kevät
2028
1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026 1. / 2026 2. / 2026 3. / 2027 4. / 2027 5. / 2027 1. / 2027 2. / 2027 3. / 2028 4. / 2028 5. / 2028
KONE24-1001
SEAMKIN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
KONE24-1002
Opiskelutaidot

(Valitaan kaikki)

10
XX00DM02 Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu 2 2 2 2
XX00DM03 Tieto- ja viestintätekniikka 4 4 4 2 2
XX00DM04 Viestintätaidot 4 4 4 4
KONE24-1003
Yrittäjyys ja innovaatiotoiminta

(Valitaan kaikki)

5
XX00DM05 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 3
XX00DM01 Innovaatiot ja kehittäminen 2 2 2 2
KONE24-1004
KONETEKNIIKAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

40
KONE24-1005
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
KK00DS44 Ruotsi 3 3 3 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
KK00DS46 Työelämän englanti 3 3 3 3
KK00DS47 Ammattialan englanti 3 3 3 3
KONE24-1006
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

16
KC00CB49 Algebra ja geometria 4 4 4 2 2
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00DS48 Differentiaali- ja integraalilaskenta 4 4 4 4
KC00CK11 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 1.5 1.5
KC00CB57 Tietokoneavusteinen matematiikka 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KONE24-1007
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB59 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC00CB65 Konetekniikan fysiikka 3 3 3 3
KC00CB67 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KC00CB69 Kemian perusteet 3 3 3 3
KONE24-1008
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

61
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 3
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 3 3 1.5 1.5
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2 2 2 2
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4 4 4 4
KC00DS58 Valmistustekniikka 3 3 3 3
8C00CC37 Hydraulitekniikka 3 3 3 3
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC00CC41 Hitsaustekniikka 4 4 4 4
KC00CB79 Statiikka 3 3 3 3
KC00CB81 Dynamiikka 3 3 3 3
KC00CB83 Lujuusoppi 1 4 4 4 2 2
KC00CB85 Koneenosat 4 4 4 4
KC00CC35 Lujuusoppi 2 3 3 3 3
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 4 4 2 2
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
8C00CB91 Auto- ja konetekniikan perusteet 3 3 3 3
KC00DB65 Koneturvallisuus 2 2 2 2
KC00CC75 Robotiikka 4 4 4 4
KC00CB93 Ajoneuvolait 2 2 2 2
AK00DT64 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
KONE24-1009
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

92
KONE24-1010
Autotekniikan opinnot

(Valitaan kaikki)

16
8C00CW84 Ajodynamiikka 3 3 3 3
8C00CW85 Auton ohjaus ja pyöräntuenta 3 3 3 3
8C00CW86 Auton jarrut ja voimansiirto 4 4 4 2 2
8C00CW87 Moottorioppi 3 3 3 3
KC00CD01 Koritekniikka 3 3 3 1 1 1
KONE24-1011
Autoelektroniikan opinnot

(Valitaan kaikki)

15
8C00CW88 Autosähkön perusteet 3 3 3 3
8C00CW90 Ajoneuvoelektroniikan perusteet 3 3 3 3
8C00CW89 Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka 3 3 3 1 1 1
KC00DK88 Autotekniikan laboratoriotyöt 1 2 2 2 1 1
KC00DK90 Autotekniikan laboratoriotyöt 2 2 2 2 1 1
KC00DK91 Autotekniikan laboratoriotyöt 3 2 2 2 1 1
KONE24-1012
Työkonetekniikan opinnot

(Valitaan kaikki)

15
8C00CC15 Hydraulitekniikka 3 3 3 1.5 1.5
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC00DS63 Liikkuvat työkoneet 4 4 4 4
KC00CC19 Hyötyajoneuvot 4 4 2 2 2 2
KC00CC23 Työkonetekniikan laboraatiot 2 2 2 2
KONE24-1013
Tuotantotekniikan opinnot

(Valitaan kaikki)

14
KC00CC25 NC-tekniikka 3 3 3 3
KC00CC27 Tuotantojärjestelmät 3 3 3 3
KC00DS59 Tietokoneavusteinen valmistus 2
KC00CC31 Tuotannonohjaus 3 3 3 3
KC00CC33 Tuotantotekniikan laboraatiot 3 3 3 3
KONE24-1014
Koneensuunnittelun opinnot

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 3 3 1.5 1.5
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2 2 2 2
8C00CK75 CAD -insinöörin työkalu 2 2 2 2
KC00CB85 Koneenosat 4 4 4 4
KC00CC43 Tuotekehitys 4 4 4 4
KONE24-1015
Yritystoiminnan opinnot

(Valitaan kaikki)

17
8C00CC45 Teollisuustalous 2 2 2 2
KC00DT48 Quality Management 4 4 4 2 2
KC00CC47 Työelämän viestintä 2 2 2 1 1
KC00CC49 Markkinointi 3 3 3 3
KC00CC51 Autoalan markkinointi ja palvelu 3 3 3 3
KC00CC53 Henkilöstöjohtaminen 3 3 3 3
KONE24-1030
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 22)

22
KONE24-1017
Valinnaiset ammattiopinnot SeAMKin tarjonnasta

(Valitaan opintopisteitä: 22)

0 - 22
8C00CK72 CAD -jatkokurssi 3 3 3 3
KC00DK94 FEM alkeiskurssi 4 4 4 4
KC00DK97 Koneiden analysointi 5 5 5 2.5 2.5
KC00DL03 Materiaalitekniikka 2 4 4 4 4
KC00DL05 Materiaalisuunnittelu 4 4 4 4
KC00DL07 Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt 4 2 2 1 1
KL00CC71 Automaation perusteet 3 3 3 3
KC00CC73 Anturitekniikka 3 3 3 3
KC00CC77 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5 5 5 5
LT00CD09 Ostotoiminta 3 3 3 1 1 1
LT00CD11 Logistiikka 3 3 3 1 1 1
PP00DS90 Projektipaja 7 3.5 3.5 3.5 3.5 1.8 1.8 1.8 1.8
KONE24-1031
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

0
KONE24-1016
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KONE24-1027
Valinnaiset ammattiopinnot SeAMKin tarjonnasta

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
KC00CC99 Huolto- ja korjaamotoiminta 2 2 2 1 1
KC00DS64 Maatalouskonetekniikka 3 3 3 3
KC00DT48 Quality Management 4 4 4 2 2
8C00CK75 CAD -insinöörin työkalu 2 2 2 2
8C00CK72 CAD -jatkokurssi 3 3 3 3
KC00CC43 Tuotekehitys 4 4 4 4
LT00CD09 Ostotoiminta 3 3 3 1.5 1.5
LT00CD11 Logistiikka 3 3 3 1.5 1.5
PP00DS91 Projektipaja 8 4 4 4 4 2 2 2 2
KONE24-1028
Sustainable Transportation module

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
KC00DB68 Sustainable aftersales: maintenance, repair and circular economy 5
KC00DS92 Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management 5
KC00DS93 Sustainable energy and intelligent driving for transportation 5
KONE24-1029
Muut valinnaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

0 - 15
KONE24-1019
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
PP00DS90 Projektipaja 7 4.7 2.3 4.7 2.3 2.3 2.3 2.3
PP00DS91 Projektipaja 8 5.3 2.7 5.3 2.7 2.7 2.7 2.7
8C00CC81 Projektiopintojakso 12 12 12 12
KONE24-1020
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
KONE24-1023
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
KONE24-1025
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC00CD25 Harjoittelu 1 15 15 15 7.5 7.5
KC00CD27 Harjoittelu 2 15 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
KONE24-1026
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
8C00CD29 Opinnäytetyö 15 15 10 5 5 5 5
Yhteensä 240 75 113.5 100 67.5 28 47 49 64.5 43.5 56.5 53.5 14 12 16 24 23 0 24 25 25.5 36.5 2.7 24.8 18.8 30 9.5 17 30 23.5 14 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Konetekniikka, auto kompetenssit

1 Ajoneuvotekninen perusosaaminen

- tuntee fysiikan lainalaisuudet autoteknisissä sovelluksissa
- tuntee yleisimmät kemikaalit, materiaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee valmistustekniikan menetelmät
- tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
- osaa auton dynaamisen käyttäytymisen ja osaa kuvata ja simuloida sitä matematiikan keinoin
- tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit

Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Hydraulitekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
Ajoneuvolait
Ajodynamiikka
Auton ohjaus ja pyöräntuenta
Moottorioppi
Autosähkön perusteet
Ajoneuvoelektroniikan perusteet
Autotekniikan laboratoriotyöt 1
Autotekniikan laboratoriotyöt 2
Autotekniikan laboratoriotyöt 3
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
CAD -insinöörin työkalu
Koneenosat
CAD -jatkokurssi
Projektipaja
Huolto- ja korjaamotoiminta
Maatalouskonetekniikka
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Projektipaja
Sustainable aftersales: maintenance, repair and circular economy
Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management
Sustainable energy and intelligent driving for transportation
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
2 Autotekninen erityisosaaminen

- osaa ajoneuvojen alustan, korin, renkaan, moottorin ja voimansiirron tärkeimmät rakenteet, ymmärtää huollon merkityksen
- hallitsee liikenteen ympäristövaikutukset
- tuntee elektroniikan ja tietoliikenteen keskeiset sovellutukset autoissa
- osaa auton huoltoon liittyvän diagnostiikan
- tuntee anturitekniikat ja osaa mitata luotettavasti teknisiä suureita

Ajoneuvolait
Auton ohjaus ja pyöräntuenta
Auton jarrut ja voimansiirto
Moottorioppi
Koritekniikka
Autosähkön perusteet
Ajoneuvoelektroniikan perusteet
Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka
Autotekniikan laboratoriotyöt 1
Autotekniikan laboratoriotyöt 2
Autotekniikan laboratoriotyöt 3
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Työkonetekniikan laboraatiot
Projektipaja
Maatalouskonetekniikka
Projektipaja
Sustainable aftersales: maintenance, repair and circular economy
Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management
Sustainable energy and intelligent driving for transportation
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Lainsäädäntöosaaminen

- tuntee ajoneuvojen rakenteeseen, liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvän lainsäädännön keskeiset kohdat
- tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- hallitsee työ- ja ympäristösuojelun
- tuntee kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet

Ajoneuvolait
Auton ohjaus ja pyöräntuenta
Auton jarrut ja voimansiirto
Moottorioppi
Autosähkön perusteet
Ajoneuvoelektroniikan perusteet
Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Autoalan markkinointi ja palvelu
Projektipaja
Maatalouskonetekniikka
Quality Management
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Yritystalous- ja asiakaspalveluosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja ymmärtää auto- ja kuljetusliikkeen businessidean
- tuntee asiakaspalvelun merkityksen palveluyrityksen toiminnassa
- osaa kommunikoida ja toimia kansainvälisessä organisaatiossa
- tietää johtamisen perusasiat ja osaa toimia esimiehenä
- tuntee ulkoisen ja sisäisen logistiikan merkityksen yrityksen toiminnassa

Ajoneuvolait
Hyötyajoneuvot
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Huolto- ja korjaamotoiminta
Quality Management
Tuotekehitys
Ostotoiminta
Logistiikka
Projektipaja
Sustainable aftersales: maintenance, repair and circular economy
Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management
Sustainable energy and intelligent driving for transportation
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Projektitoiminnan perusteet
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Lujuusoppi 2
Koneturvallisuus
Robotiikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Tietokoneavusteinen valmistus
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Tuotekehitys
Quality Management
Markkinointi
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Ostotoiminta
Logistiikka

Konetekniikka, kotu kompetenssit

1 Konetekninen perusosaaminen

- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- tuntee konetekniset perusmittaukset; tuntee energiatekniikan ja -käytön perusteet

Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Lujuusoppi 2
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
Robotiikka
Paineilmatekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Tuotantotekniikan laboraatiot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
CAD -insinöörin työkalu
Koneenosat
Tuotekehitys
CAD -jatkokurssi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Tuotekehitys
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Suunnitteluosaaminen

- osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Lujuusoppi 2
Koneturvallisuus
Robotiikka
Paineilmatekniikka
Tuotantotekniikan laboraatiot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
CAD -insinöörin työkalu
Koneenosat
Tuotekehitys
CAD -jatkokurssi
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Tuotekehitys
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Valmistustekninen osaaminen

- tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien jaautomaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- tuntee logistiikan perusteet

Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Robotiikka
Paineilmatekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
CAD -insinöörin työkalu
Tuotekehitys
CAD -jatkokurssi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Tuotekehitys
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Koneturvallisuusosaaminen

- tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

Projektitoiminnan perusteet
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Lujuusoppi 2
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Koneturvallisuus
Robotiikka
Paineilmatekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Tuotantotekniikan laboraatiot
Koneenosat
Tuotekehitys
Quality Management
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Tuotekehitys
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Yritystalousosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia

Projektitoiminnan perusteet
Tuotantojärjestelmät
Tuotannonohjaus
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Quality Management
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Ostotoiminta
Logistiikka
Projektipaja
Tuotekehitys
Ostotoiminta
Logistiikka
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Ajoneuvolait
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ajodynamiikka
Auton ohjaus ja pyöräntuenta
Auton jarrut ja voimansiirto
Moottorioppi
Koritekniikka
Autosähkön perusteet
Ajoneuvoelektroniikan perusteet
Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka
Autotekniikan laboratoriotyöt 1
Autotekniikan laboratoriotyöt 2
Autotekniikan laboratoriotyöt 3
Hydraulitekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Työkonetekniikan laboraatiot
Tietokoneavusteinen valmistus
Huolto- ja korjaamotoiminta
Maatalouskonetekniikka
Quality Management
Sustainable aftersales: maintenance, repair and circular economy
Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management
Sustainable energy and intelligent driving for transportation

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
2 Ammattiopinnot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Lujuusoppi 2
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
Robotiikka
Ajoneuvolait
Ajodynamiikka
Auton ohjaus ja pyöräntuenta
Auton jarrut ja voimansiirto
Moottorioppi
Koritekniikka
Autosähkön perusteet
Ajoneuvoelektroniikan perusteet
Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka
Autotekniikan laboratoriotyöt 1
Autotekniikan laboratoriotyöt 2
Autotekniikan laboratoriotyöt 3
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Työkonetekniikan laboraatiot
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Tietokoneavusteinen valmistus
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
CAD -insinöörin työkalu
Koneenosat
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Quality Management
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Huolto- ja korjaamotoiminta
Maatalouskonetekniikka
Quality Management
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Tuotekehitys
Ostotoiminta
Logistiikka
Projektipaja
Sustainable aftersales: maintenance, repair and circular economy
Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management
Sustainable energy and intelligent driving for transportation
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
3 Vapaasti valittavat opinnot
CAD -jatkokurssi
Ostotoiminta
Logistiikka
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), 2022

Ammattikorkeakoulujen yhteiset kompetenssit (AMK), Arene 2022

1. Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisym-päristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Lujuusoppi 2
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
Robotiikka
Ajoneuvolait
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ajodynamiikka
Auton ohjaus ja pyöräntuenta
Auton jarrut ja voimansiirto
Moottorioppi
Koritekniikka
Autosähkön perusteet
Ajoneuvoelektroniikan perusteet
Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka
Autotekniikan laboratoriotyöt 1
Autotekniikan laboratoriotyöt 2
Autotekniikan laboratoriotyöt 3
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Työkonetekniikan laboraatiot
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
CAD -insinöörin työkalu
Koneenosat
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Quality Management
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
CAD -jatkokurssi
FEM alkeiskurssi
Koneiden analysointi
Materiaalitekniikka 2
Materiaalisuunnittelu
Materiaalisuunnittelun laboratoriotyöt
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Ostotoiminta
Logistiikka
Projektipaja
Huolto- ja korjaamotoiminta
Maatalouskonetekniikka
Quality Management
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Tuotekehitys
Ostotoiminta
Logistiikka
Projektipaja
Sustainable aftersales: maintenance, repair and circular economy
Sustainable Vehicle Design and Supply Chain Management
Sustainable energy and intelligent driving for transportation
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2. Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Innovaatiot ja kehittäminen
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Ajoneuvolait
Ajodynamiikka
Auton ohjaus ja pyöräntuenta
Auton jarrut ja voimansiirto
Moottorioppi
Koritekniikka
Autosähkön perusteet
Ajoneuvoelektroniikan perusteet
Ajamista avustava ajoneuvoelektroniikka
Autotekniikan laboratoriotyöt 1
Autotekniikan laboratoriotyöt 2
Autotekniikan laboratoriotyöt 3
Hydraulitekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Työkonetekniikan laboraatiot
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Teollisuustalous
Quality Management
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Maatalouskonetekniikka
Tuotekehitys
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3. Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettis-ten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toimin-nastaan ja sen seurauksista ja reflek-toimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa?arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuu-den ja saavutettavuuden toteutu-mista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytän-nön periaatteet ja toimii niiden mukai-sesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Korkeakouluopiskelu ja urasuunnittelu
Tieto- ja viestintätekniikka
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Koneturvallisuus
Työelämän viestintä
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektipaja
Projektiopintojakso