Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Päivätoteutus: BIELI20

Tunnus: BIELI20

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus perustuu luonnontieteiden soveltamiseen ja luonnontieteellisen osaamisen yhdistämiseen nykyaikaiseen tekniikkaan. Koulutuksessa on kaksi syventävää vaihtoehtoa, jotka ovat (1) elintarviketeknologia ja (2) liha- ja valmisruokateknologia. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.

Elintarviketekniikassa hankitaan laaja-alainen elintarviketeollisuustoimintoja tukeva osaaminen. Liha- ja valmisruokateknologiassa keskitytään edellistä syvällisemmin liha- ja valmisruokatoimialan haasteisiin.

Bio- ja elintarviketekniikkaa soveltava teollisuus on voimakkaasti kansainvälistyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Elintarviketeollisuus on Suomen teollisuuden toimialoista kansainvälisesti kilpailukykyisintä. Alan suomalainen osaaminen edustaa maailman huippua ja teollinen toiminta tulee säilymään Suomessa tuotantotoiminnan globalisoitumisesta huolimatta. Pienyrittäjyys elintarviketuotannossa on kasvussa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit toimivat avaintehtävissä bio- ja elintarviketekniikkaa soveltavassa teollisuudessa. Valmistuneet voivat sijoittua tuotannon esimies-, laadunhallinta, tuotekehitys- tai suunnittelutehtäviin elintarviketeollisuuteen tai teollisuuden palvelutoimintoihin. Keskeiset elintarviketeollisuuden alat ovat liha- ja valmisruokateollisuus, leipomot, meijerit ja juomateollisuus. Mahdollisia työtehtäviä ovat kuntien ja valtion palveluksessa valvonta- ja opetustehtävät. Pienimuotoinen yritystoiminta jatkojalostuksen parissa työllistää myös bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä.
Tyypillisiä bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimies, tuotekehittäjä, tuotannon suunnittelija, tuotannon ohjaaja, terveystarkastaja, laadun ohjaaja, laatupäällikkö, tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö tai tuotantopäällikkö. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörien työtilanne elintarviketeollisuuden aloilla on vakaa, ja tulevaisuus näyttää positiiviselta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijan ammatillinen kehittyminen perustuu hyvään tekniseen ja luonnontieteelliseen perusosaamiseen, kriittiseen ajatteluun, ongelman ratkaisukykyyn sekä kykyyn toimia yhteisöllisesti ja vastuuntuntoisesti. Koulutuksessa korostuu konstruktiivinen oppimiskäsitys, koska keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö, ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Koulutus tarjoaa vahvan pohjan opintojen jälkeiselle ammatilliselle kehittymiselle.

Opetus sisältää perinteisen luentomuotoisen opetuksen lisäksi paljon käytännön laboratorioharjoituksia, oppimistehtäviä, laskuharjoituksia, joissa pyritään käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämiseen. Keksivään ja mielekkääseen oppimiseen pyritään työelämästä saatavilla pienimuotoisilla selvityksillä ja ongelmanratkaisuun perustuvilla projektitöillä. Kevätlukukauden mittainen ammattiharjoittelu, yritysvierailut ja yrityksistä tulevat asiantuntijaluennot täydentävät opetusmenetelmäkokonaisuutta.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
BIELI20-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
BIELI20-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
BIELI20-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BIELI20-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
BIELI20-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

23
BIELI20-1006
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YELVIEST02 Työelämän viestintä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YELRUOTS031 Svenska 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3 3 3 1.5 1.5
YELENGLI07 English 2 2 2 2 0.7 0.7 0.7
BIELI20-1007
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5 5 5 2.5 2.5
YE00BS63 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
BIELI20-1008
Tutkimus- ja kehittämistyövalmiudet

(Valitaan kaikki)

3
8B00BI29 Tutkimus- ja kehittämistyö 3 3 3 1.5 1.5
BIELI20-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

112
BIELI20-1010
Luonnontieteelliset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

47
KC03MAVIE02 Matemaattinen viestintä 2 2 2 2
KC03MAT107 Algebra ja geometria 5 5 5 2.5 2.5
KC03MAT108 Differentiaali- ja integraalilaskenta 5 5 5 2.5 2.5
KC03FYSI11 Mekaniikka ja lämpöoppi 5 5 5 2.5 2.5
KC03FYSI12 Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5 5 5 2.5 2.5
YE00BI34 Ruokaketjun kemia 3 3 3 1.5 1.5
8B00BS79 Kemia 2 2 2 1 1
8B00BS80 Kemian laboratoriotyöt 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CG71 Mikrobiologia 5 5 5 2.5 2.5
KC03BE30051 Elintarvikekemia 5 5 5 2.5 2.5
KC03BKPR05 Biokemia ja -prosessitekniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
BIELI20-1011
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

10
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YE00BI09 Ruokaketjun vastuullisuus 5 5 5 2.5 2.5
BIELI20-1012
Elintarvikeprosessitekniikka

(Valitaan kaikki)

35
8B00BS96 Ruokatuoteteknologian perusteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KC03PTLS05 Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00BT44 Kasvis- ja marjavalmisteet 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT46 Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KC03BAUT05 Automaatiotekniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00BS81 Elintarvikeprosessit 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT47 Tuotantoprosessin suunnittelu 5 5 5 2.5 2.5
BIELI20-1013
Tuotantoyrityksen johtaminen

(Valitaan kaikki)

20
8B00BT49 Tuotantotalous 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT50 Tilaus-toimitusketjun hallinta 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT51 Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5 5 5 2.5 2.5
YE00BI37 Tuotekehitys 5 5 5 2.5 2.5
BIELI20-1014
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
BIELI20-1015
Elintarviketeknologian opinnot

(Valitaan kaikki)

30
KC03CE60164 Meijeriteknologia 5 5 5 5
KC03CE60192 Viljateknologia 5 5 5 2.5 2.5
8B00BI36 Lihateknologia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CG69 Work course of the food technology 5 5 5 2.5 2.5
8B00BS97 Elintarviketeknologian projektiopinnot 10 10 10 3.3 3.3 3.3
BIELI20-1016
Liha- ja valmisruokateknologian opinnot

(Valitaan kaikki)

30
8B00BI36 Lihateknologia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00BI39 Lihateknologian prosessit ja laatu 5 5 5 2.5 2.5
8B00BI40 Lihatuotteiden kehittäminen 5 5 5 2.5 2.5
8B00BS82 Valmisruokateknologia 5 5 5 2.5 2.5
8B00BS98 Lihateknologian projektiopinnot 10 10 10 3.3 3.3 3.3
BIELI20-1017
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
BIELI20-1018
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BS76 Englantia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
YE00BS77 Ruotsia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
KC03CE40240 Robotiikka 4
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
CA00CG64 Ruoka ja terveys 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
YE00CG40 Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5
9A00CI30 Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5
9A00CL17 Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5
BIELI20-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
8B00BI31 Harjoittelu 30 30 30 10 10 10
BIELI20-1020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00F99999 Opinnäytetyö 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5
Yhteensä 240 65 81 63 55 29 36 30 51 33 30 47.5 7.5 15.5 13.5 13.8 13.8 8.8 15 15 18.5 16.5 16.5 14 19 10 10 10 23.75 23.75 2.5 2.5 2.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
English 1
English 2
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Tutkimus- ja kehittämistyö
Matemaattinen viestintä
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Ruokaketjun kemia
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Mikrobiologia
Elintarvikekemia
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokatuoteteknologian perusteet
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö
Kasvis- ja marjavalmisteet
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Automaatiotekniikka
Elintarvikeprosessit
Tuotantoprosessin suunnittelu
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Meijeriteknologia
Viljateknologia
Work course of the food technology
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologia
Valmisruokateknologia
Lihateknologian projektiopinnot
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Robotiikka
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja terveys
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Mikrobiologia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Lihateknologia
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologia
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Lihateknologian projektiopinnot
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Svenska
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologian projektiopinnot
Harjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokatuoteteknologian perusteet
Kasvis- ja marjavalmisteet
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotekehitys
Work course of the food technology
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Lihateknologian projektiopinnot
Robotiikka
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Svenska
English 1
English 2
Ruokaketjun toiminta
Meijeriteknologia
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotekehitys
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologian projektiopinnot
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Ruokaketjun kemia
Kemian laboratoriotyöt
Mikrobiologia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Tuotantoprosessin suunnittelu
Tuotantotalous
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Lihateknologia
Work course of the food technology
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologia
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Lihateknologian projektiopinnot
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Harjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö

Bio- ja elintarviketekniikka kompetenssit

1 Elävän ja eloperäisen materiaalin hallinta

- tuntee biologisten materiaalien erityisominaisuudet
- ymmärtää miten elävä solu toimii

Ruokaketjun kemia
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikekemia
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokatuoteteknologian perusteet
Kasvis- ja marjavalmisteet
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarvikeprosessit
Tuotantoprosessin suunnittelu
Tuotekehitys
Meijeriteknologia
Viljateknologia
Lihateknologia
Work course of the food technology
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologia
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Lihateknologian projektiopinnot
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja terveys
Harjoittelu
Opinnäytetyö
2 Bioprosessien hallinta

- tuntee alalla käytettävät prosessitekniset operaatiot
- hallitsee bio- ja elintarvikeprosessit ja tuntee prosessoitavien materiaalien asettamat erityisvaatimukset niille
- ymmärtää tuotantojärjestelmät kokonaisuuksina
- prosessitekniikka
- bio- ja elintarvikeprosessit
- tuotantojärjestelmät

Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Mikrobiologia
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokatuoteteknologian perusteet
Kasvis- ja marjavalmisteet
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Automaatiotekniikka
Elintarvikeprosessit
Tuotekehitys
Meijeriteknologia
Viljateknologia
Lihateknologia
Work course of the food technology
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Lihateknologian projektiopinnot
Ajankohtainen projekti
Ruoka ja terveys
Kestävä ruokajärjestelmä
Harjoittelu
Opinnäytetyö
3 Turvallisuus- ja laatuosaaminen

- tunnistaa ja hallitsee tuotantoprosesseihin liittyvät laatu- ja hygieniariskitekijät
- ymmärtää laatutyön merkityksen tuotannolle ja tuotteille
- tuntee alaan liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä esim. omavalvonnassa
- hygienia
- lainsäädäntö
- laatutyö

Svenska
English 2
Matemaattinen viestintä
Ruokaketjun kemia
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Mikrobiologia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokatuoteteknologian perusteet
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö
Kasvis- ja marjavalmisteet
Elintarvikeprosessit
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Meijeriteknologia
Viljateknologia
Lihateknologia
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologia
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Lihateknologian projektiopinnot
Kestävä ruokajärjestelmä
Harjoittelu
Opinnäytetyö
4 Teknistaloudellinen osaaminen

- pyrkii markkinalähtöiseen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan
- ymmärtää alan tuotantotaloudelliset ominaispiirteet esim. päivittäistavaratuotannossa
- markkinaorientoituminen

Yrittäjyyden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyö
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Automaatiotekniikka
Tuotantoprosessin suunnittelu
Tuotantotalous
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Tuotekehitys
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Valmisruokateknologia
Lihateknologian projektiopinnot
Robotiikka
Harjoittelu
Opinnäytetyö
5 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- omaa alan vaatimat matematiikan ja fysiikan valmiudet
- omaa alan vaatimat kemian ja biokemian tiedot ja taidot
- matematiikan ja fysiikan valmiudet
- kemian ja biokemian valmiudet
- tietotekniset taidot

Tutkimus- ja kehittämistyö
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Ruokaketjun kemia
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikekemia
Biokemia ja -prosessitekniikka
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Automaatiotekniikka
Tuotantoprosessin suunnittelu
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologian projektiopinnot
Opinnäytetyö
6 Esimiestaidot

- osaa toimia työnjohtotehtävissä

Yrittäjyyden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologian projektiopinnot
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Harjoittelu
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1
English 2
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tutkimus- ja kehittämistyö
2 Ammattiopinnot
Matemaattinen viestintä
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Ruokaketjun kemia
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Mikrobiologia
Elintarvikekemia
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ruokatuoteteknologian perusteet
Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö
Kasvis- ja marjavalmisteet
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Automaatiotekniikka
Elintarvikeprosessit
Tuotantoprosessin suunnittelu
Tuotantotalous
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Tuotekehitys
Meijeriteknologia
Viljateknologia
Lihateknologia
Work course of the food technology
Elintarviketeknologian projektiopinnot
Lihateknologia
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Lihateknologian projektiopinnot
3 Vapaasti valittavat opinnot
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Robotiikka
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Ruoka ja terveys
Kestävä ruokajärjestelmä
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
BIELI20-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
BIELI20-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
BIELI20-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
BIELI20-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
BIELI20-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

23
BIELI20-1006
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YELVIEST02 Työelämän viestintä 2
YELRUOTS031 Svenska 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3
YELENGLI07 English 2 2
BIELI20-1007
Ruokaketjun liiketoimintavalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5
YE00BS63 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
BIELI20-1008
Tutkimus- ja kehittämistyövalmiudet

(Valitaan kaikki)

3
8B00BI29 Tutkimus- ja kehittämistyö 3
BIELI20-1009
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

112
BIELI20-1010
Luonnontieteelliset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

47
KC03MAVIE02 Matemaattinen viestintä 2
KC03MAT107 Algebra ja geometria 5
KC03MAT108 Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
KC03FYSI11 Mekaniikka ja lämpöoppi 5
KC03FYSI12 Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5
YE00BI34 Ruokaketjun kemia 3
8B00BS79 Kemia 2
8B00BS80 Kemian laboratoriotyöt 5
8B00CG71 Mikrobiologia 5
KC03BE30051 Elintarvikekemia 5
KC03BKPR05 Biokemia ja -prosessitekniikka 5
BIELI20-1011
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

10
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5
YE00BI09 Ruokaketjun vastuullisuus 5
BIELI20-1012
Elintarvikeprosessitekniikka

(Valitaan kaikki)

35
8B00BS96 Ruokatuoteteknologian perusteet 5
KC03PTLS05 Pakkaustekniikka ja lainsäädäntö 5
8B00BT44 Kasvis- ja marjavalmisteet 5
8B00BT46 Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5
KC03BAUT05 Automaatiotekniikka 5
8B00BS81 Elintarvikeprosessit 5
8B00BT47 Tuotantoprosessin suunnittelu 5
BIELI20-1013
Tuotantoyrityksen johtaminen

(Valitaan kaikki)

20
8B00BT49 Tuotantotalous 5
8B00BT50 Tilaus-toimitusketjun hallinta 5
8B00BT51 Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5
YE00BI37 Tuotekehitys 5
BIELI20-1014
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 30)

30
BIELI20-1015
Elintarviketeknologian opinnot

(Valitaan kaikki)

30
KC03CE60164 Meijeriteknologia 5
KC03CE60192 Viljateknologia 5
8B00BI36 Lihateknologia 5
8B00CG69 Work course of the food technology 5
8B00BS97 Elintarviketeknologian projektiopinnot 10
BIELI20-1016
Liha- ja valmisruokateknologian opinnot

(Valitaan kaikki)

30
8B00BI36 Lihateknologia 5
8B00BI39 Lihateknologian prosessit ja laatu 5
8B00BI40 Lihatuotteiden kehittäminen 5
8B00BS82 Valmisruokateknologia 5
8B00BS98 Lihateknologian projektiopinnot 10
BIELI20-1017
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
BIELI20-1018
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00BS76 Englantia amk-opintoihin 2
YE00BS77 Ruotsia amk-opintoihin 2
KC03CE40240 Robotiikka 4
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
CA00CG64 Ruoka ja terveys 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
YE00CG40 Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5
9A00CI30 Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5
9A00CL17 Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5
BIELI20-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
8B00BI31 Harjoittelu 30
BIELI20-1020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00F99999 Opinnäytetyö 15