Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin perusteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: LT00BE33-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

07.11.2022 - 18.12.2022

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Liiketalous ja pk-yrittäjyys

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Tradenomi (AMK), Liiketalous

Opettaja

  • Merja Juppo

Opiskelijaryhmät

  • MLITA22
    Tradenomi (AMK), Liiketalous, monimuotototeutus, SeinäjokI

Tavoitteet

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet. Opiskelija osaa toimia markkinointilähtöisesti ja asiakassuuntaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija osaa analysoida muuttuvaa markkinoinnin toimintaympäristöä. Opiskelija ymmärtää asiakassuuntaisen toimintatavan ja markkinoinnin merkityksen organisaation toiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa toimia joustavasti erilaisten sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuuden ja osaa soveltaa markkinoinnin keinoja käytännön tilanteissa.

Sisältö

- Markkinoinnin merkitys ja tehtävät
- Nykyaikainen markkinointiajattelu
- Markkinoinnin toimintaympäristöt
- Segmentointi
- Markkinoinnin kilpailukeinot

Oppimateriaalit

Seija Bergströn & Arja Leppänen. 2021. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita. (myös vanhemmat painokset) luentomateriaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

verkkokurssi Moodlessa
harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä n. 106,5 h, josta kontaktiopetusta TEAMSissä 5 h ja itsenäistä opiskelua 101,5 tuntia

Sisällön jaksotus

- Muuttuva/uudistuva markkinointi
- markkinointiympäristö
- asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi
- markkinoinnin kilpailukeinot
- asiakkuuden hallinta

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät ja on osallistunut opintojaksoon. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot. Hän osaa soveltaa tyydyttävästi markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät hyvin ja on osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot hyvin. Hän ymmärtää hyvin markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa hyvin markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät kiitettävästi ja on osallistunut aktiivisesti ja rakentavasti opintojaksoon. Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteiden osaamistavoitteiden mukaiset tiedot ja taidot erinomaisesti. Hän ymmärtää erinomaisesti markkinoinnin eri osa-alueiden yhteydet toisiinsa. Hän osaa soveltaa erinomaisesti markkinoinnin perusteita käytännön tilanteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

100% harjoitustyö