Siirry suoraan sisältöön

Kasvu ja sosialisaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSPST30-3028

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.08.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 09.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Yksikkö

SeAMK Opintoasiainpalvelut

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Kampustalo

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Heidi Alahuhta

Opiskelijaryhmät

  • LVSOS22
    Lukioväylä, Sosionomi (AMK)
  • MSOS22SV
    Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija on omaksunut elinikäiseen kasvuun ja sosialisaatioon liittyvät merkitykset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija on perehtynyt erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehitykseen liittyviin teorioihin, erityisen tuen tarpeisiin sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija osaa selittää vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkityksen kasvussa ja sosialisaatiossa. Opiskelija osaa vertailla erilaisten yhteiskuntarakenteiden ja kulttuurien vaikutusta hyvinvointiin, sosialisaatioon ja perheen merkitykseen lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Opiskelija tunnistaa sosionomin työnkuvan muista lasten ja perheiden kanssa työskentelevistä ammattikunnista.

Sisältö

- sosialisaatio
- keskeiset kehitysteoriat
- varhainen vuorovaikutus
- perhe ja vanhemmuus
- lasten ja perheiden hyvinvointi
- läheisten ihmissuhteiden merkitys, kiintymyssuhde, attraktio
- lapsen ja nuoren erityisen tuen tarpeet
- elämänkulku
- lapsi- ja nuorisokulttuurit

Oppimateriaalit

Opettajan esittämä materiaali sekä muu opiskelijan itse valitsema materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäisen opiskelun lisäksi lähiopetustunnit lähiopetusjaksoilla Kampustalolla, etäopetus Teamsin välityksellä ja keskustelut Moodlen keskustelualueella sekä kotitentti.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä harjoittelua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

133h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä elinikäiseen kasvuun ja sosialisaatioon sekä lasten ja perheiden hyvinvointin liittyviä käsitteitä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija osaa luetella lapsuus- ja nuoruusikään liittyviä teorioita sekä määritellä vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkitystä sosialisaatioprosessissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää kasvuun, sosialisaatioon ja hyvinvointinliittyviä käsitteitä ja teorioita yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä tuottaa niistä erimerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti elinikäiseen kasvuun, sosialisaatioon sekä lasten ja perheiden hyvinvointin liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa arvioida lapsuus ja nuoruusiän kehitykseen liittyviä teorioita sekä analysoida vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkitystä sosialisaatioprosessissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, Moodle-työskentely, kotitentin suorittaminen. Muut arvioinnin perusteet esitellään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita