Siirry suoraan sisältöön

Luonnonmukainen tuotanto (5 op)

Toteutuksen tunnus: KA00BX07-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 17.03.2023

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Agrologi

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Agrologi (AMK)
 • Avoin amk

Opettaja

 • Janne Heikkinen
 • Teija Rönkä

Opiskelijaryhmät

 • MAGRO20
  Agrologi (AMK)
 • AGRO20PR
  Agrologi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä luomutuotannon ekologiset perusteet ja osaa esittää tärkeimmät luomutuotantoa koskevat säännöt. Opiskelija osaa peltokasvien luonnonmukaisen viljelytekniikan. Opiskelija osaa lajin- ja luonnonmukaisen kotieläinten hoidon ja ruokinnan perusteet. Opiskelija osaa laatia luomusuunnitelman, viljelykiertosuunnitelman ja eläinten hoitosuunnitelman luomuun siirtyvälle tilalle. Opiskelija osaa analysoida luomutuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä osaa listata luomutuotteiden markkinointikanavia

Sisältö

Ekologian perusteita, luomutuotannon laajuus, luomutuotannon säännöt ja valvonta, maan viljavuus ja sen hoito, kasvinvuorotus, viljelykiertosuunnitelma, lannoitus ja kasvinsuojelu luomuviljelyssä, peltokasvien luonnonmukainen viljelytekniikka, talous ja markkinointi, luonnonmukaisen kotieläintuotannon suunnittelun perusteet.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija tietää luomutuotannon ekologisia perusteita ja luettelee tärkeimpiä luomutuotantoa koskevia sääntöjä. Opiskelija määrittelee luomukasvituotannon viljelytekniikan pääasiat. Hän laatii viljelykiertosuunnitelman luomutilalle. Opiskelija nimeää luomutuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja luettelee markkinointikanavia. Opiskelija osaa luetella kotieläinten luonnonmukaisen hoidon ja ruokinnan pääperiaatteet. Hän osaa tunnistaa luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymisen tärkeimmät muutokset yksittäisellä kotieläintilalla

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija kuvaa luomutuotannon ekologisia perusteita sekä selittää luomutuotantoa koskevia sääntöjä. Opiskelija tekee yhteenvedon luomukasvituotannon viljelytekniikasta ja selittää siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija laatii viljelykierto -suunnitelman luomutilalle, kuvaa tilan olosuhteita sekä perustelee tilan käytäntöjä. Opiskelija arvioi luomutuotannon kannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä ja listaa eri tuotteiden markkinointikanavia. Opiskelija osaa selittää kotieläinten luonnonmukaisen hoidon ja ruokinnan pääperiaatteet ja soveltaa tuotanto-ohjeita yksittäisen kotieläintilan olosuhteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selittää, mihin ekologisiin seikkoihin luomutuotanto perustuu sekä tulkitsee ja kommentoi luomutuotannon sääntöjä. Opiskelija selittää luomukasvituotannon viljelytekniikkaa ja analysoi siihen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija suunnittelee viljelykiertosuunnitelman luomutilalle, vertailee eri vaihtoehtoja ja perustelee valintojaan sekä kehittämisehdotuksiaan. Opiskelija vertailee luomutuotannon kannattavuustekijöitä ja eri markkinointikanavia. Opiskelija osaa suunnitella kotieläinten hoidon ja ruokinnan sekä luomutuotannossa että siihen siirtymisvaiheessa.

Esitietovaatimukset

Kasvituotannon ja kotieläintuotannon yhteiset ammattiopinnot.