Siirry suoraan sisältöön

Geotekniikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: RAK2D1-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.07.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

 • Arto Saariaho
 • Jorma Tuomisto

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • RAK20
  Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Koulutusryhmat

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa huomioida geotekniikan osaksi rakennushanketta sekä osaa huomioida sen vaikutuksen hankkeen kustannuksiin.

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa perustiedot maa- ja kallioperän muodostumisesta sekä maa-ainesten erilaisesta koostumuksesta ja niiden soveltuvuudesta rakennuspohjaksi. Opiskelija osaa perustiedot maanpaineista, roudasta, kuivatuksesta sekä hallitsee niiden työmenetelmät. Opiskelijan osaa hankkia itsenäisesti tietoa, joka kehittää laadunhallintaosaamista.

Sisältö

- Suomen kallio- ja maaperä
- Maaluokitukset
- Maalajien ominaisuudet
- Maapohjan kantavuus ja vakavuus rakennesuunnittelussa
- Maanpaine
- Määräykset ja ohjeet
- Laboratorioharjoitukset

Oppimateriaalit

Jääskeläinen R. Geotekniikan perusteet
Rakennustietokortisto soveltuvin osin. Opettajan oma aineisto.

Opetusmenetelmät

Luennot, laboratorio-, harjoitustyöt ja ekskursiot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 80 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa maa- ja kallioperän muodostumiseen sekä maa-ainesten koostumukseen liittyvät perusasiat. Opiskelija tuntee maa-ainesten soveltuvuuden rakennuspohjaksi ja ymmärtää sen merkityksen rakennushankkeessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa maaperän kantavuuden, vakavuuden ja kokoonpuristuvuuden sekä ymmärtää niiden merkityksen rakentamisessa. Opiskelija osaa ottaa huomioon maanpaineet ja niiden vaatimukset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee hyvin ja osaa soveltaa oppimaansa asiaa. Hän osaa myös analysoida asioiden välisiä yhteyksiä. Opiskelija osaa tehdä monipuolisia analyysejä ja johtopäätöksiä omaksumiinsa asioihin nojautuen

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Välikokeet ja harjoitustyöt arvioidaan asteikolla 1-5, laboratoriotyöt asteikolla hylätty/hyväksytty. Kokeiden painoarvo on 80 % harjoitustöiden 20%. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 40 % maksimipisteistä

Esitietovaatimukset

Rakenteiden mekaniikka, Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet.