Siirry suoraan sisältöön

Kemian laboratoriotyöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: 8B00BS80-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 31.03.2022

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Opettaja

  • Sarita Ventelä

Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät

  • BIELI21B
    Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa työskennellä kemian laboratoriossa monipuolisesti ja turvallisesti. Opiskelija tuntee turvalliset ja huolelliset työskentelytavat kemian laboratoriossa ja hän on tutustunut erilaisiin analyysimenetelmiin sekä epäorgaanisen että orgaanisen kemian töitä tekemällä. Opiskelija osaa laatia ja arvioida harjoitustyöraportin saamiensa mittaustulosten ja suorittamiensa analyysien pohjalta.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan mm. titrausmenetelmien, spektrofotometristen analyysien sekä orgaanisten perusreaktioiden käytännön suorittamiseen ja teoriaan. Opiskelija oppii laatimaan harjoitustyöraportteja ja laskemaan analyyttisen kemian laskuja. Opintojakso alkaa laboratoriotyöturvallisuusosiolla.

Oppimateriaalit

Opettajan jakamat työohjeet ja muu materiaali Moodlessa

Opetusmenetelmät

kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset laboratorioharjoitukset
laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyömäärä 135 h, josta laboratoriotyöskentelyä 52 h ja itsenäistä opiskelua 83 h

Lisätietoja opiskelijoille

Laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo. Kurssilla tarvitaan oma labratakki, suojalasit ja laskin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa työskennellä laboratoriossa ohjatusti ja kirjata riittävät muistiinpanot ja laskea töihin liittyvät laskut ja tulokset.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa työskennellä laboratoriossa itsenäisesti työohjeita noudattaen ja laskea työhön liittyvät laskut ja tulokset sekä osaa kirjoittaa laboratoriotyöstään asianmukaisen raportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa työskennellä laboratoriossa itsenäisesti työohjeita noudattaen ja laskea työhön liittyvät laskut ja tulokset sekä osaa kirjoittaa laboratoriotyöstään asianmukaisen raportin. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan työskentelymenetelmiä uusien ongelmien ratkaisemisessa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 1-5 edellyttää:
Hyväksytyt laboratoriotyöt, työpäiväkirja sekä kirjallinen työselostus
Laboratoriolaskujen hallinta (näyttö)

Esitietovaatimukset

Kemia