Siirry suoraan sisältöön

Lihateknologian projektiopinnot (10 op)

Toteutuksen tunnus: 8B00BS98-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.04.2021 - 30.11.2021

Ajoitus

25.10.2021 - 15.06.2022

Laajuus

10 op

T&K-osuus

10 op

Yksikkö

SeAMK Ruoka

Toimipiste

SeAMK Ruoka, Seinäjoki

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Opettaja

  • Jarmo Alarinta
  • Merja Kyntäjä
  • Matti-Pekka Pasto
  • Sarita Ventelä
  • Gun Wirtanen

Vastuuhenkilö

Jukka Kauppila

Opiskelijaryhmät

  • BIELI20
    Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Tavoitteet

Projektiopinnot suoritettuaan, opiskelija
- tunnistaa ja osaa arvioida elintarvikeinsinöörin tehtäviin liittyviä vaatimuksia
- osaa soveltaa aikaisemmin hankittuja tietoja ja taitoja itsenäiseen ongelmanratkaisuun sekä hankkia uutta tietoa
- osaa soveltaa oppimaansa työelämälähtöisesti

Projektiopintojen tavoitteena on valmentaa opiskelijaa insinöörin ammattitehtäviin ja hankkia työskentelyn kautta erityisosaamista liha- ja valmisruokateknologian teoriatiedon ja käytännön osaamisen soveltamisessa käytännön ongelmiin ja haasteisiin. Samalla projektiopinnot ohjaavat luovaan ongelmanratkaisukykyyn, tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen sekä viestintä-ja vuorovaikutustaitojen harjaantumiseen.

Sisältö

Toteutustapana on toiminta työelämälähtöisesti koulun projekteissa ja/tai yritysprojekteissa (työpaikkaopinnot). Opiskeluun kuuluu projektien ja niiden tulosten esittely seminaareissa. Opintojakson alussa määritetään oppimistehtäviä, jotka liittyvät liha- ja valmisruokateknologian soveltamiseen työpaikoilla.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa.
Opettajan materiaali.

Opetusmenetelmät

Projektiopinnot suoritetaan joko yksilö- tai pienryhmätöinä yritysten, koulun tai yhteisöjen tarjoamien projektien parissa tai työpaikoilla (Työpaikkaopinnot).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärä yhteensä: 27 h/op
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 0-7 h/op
- mistä itsenäistä opiskelua: 20-27 h/op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot. Opiskelija tuntee ja hallitsee tyydyttävässä määrin aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä kykenee soveltamaan niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän kykenee yhdistämään oppimansa aiempiin kokemuksiinsa aihepiiristä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut hyväksytysti annetut tehtävät/osiot ja osallistunut aktiivisesti opintojaksoon. Opiskelija tuntee aiheeseen liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tavanomaisten kysymysten ratkaisemisessa. Hän on osoittanut kykyä luoda aihepiirin puitteissa uusia merkityksiä ja ajatuksia aiemmin oppimaansa soveltaen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakso voidaan arvioida myös hyväksytty / hylätty

Hyväksytty
Opiskelija on suorittanut oman alansa työtehtäviin liittyviä projekti- tai työpaikkaopintoja sekä kykenee raportoimaan toiminnastaan.
Osoittaa kykyä toimia oman alan työ- ja projektitehtävissä sekä työyhteisön jäsenenä.

Hylätty
Opiskelija ei ole osoittanut kykyä toimia ja raportoida oman alansa työtehtävissä.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytysti suoritettu työskentely, projektiraportit sekä (seminaari). Itsearviointi. Sovitaan projektikohtaisesti.

Esitietovaatimukset

Lihateknologia
Mikrobiologia tai Elintarviketurvallisuus ja mikrobiologia