Siirry suoraan sisältöön

Kliinisen hoitotyön perusteet 2 (4 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BY03-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.05.2021 - 12.09.2021

Ajoitus

30.08.2021 - 31.12.2021

Laajuus

4 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Maija Hiltunen
 • Hanna Keski-Saari
 • Pasi Alanen
 • Tiina Koskela

Ajoitusryhmät

 • Kliinisen hoitotyön perusteet - teoria (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kliinisen hoitotyön perusteet - taitopajat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Kuntoutus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • SH21K
  Sairaanhoitaja (AMK)

Koulutusryhmat

 • Kliinisen hoitotyön perusteet - teoria
 • Kliinisen hoitotyön perusteet - taitopajat
 • Kuntoutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa arvioida kulttuuritaustaltaan erilaisten potilaiden ja heidän läheistensä voimavaroja. Opiskelija osaa ottaa huomioon nämä seikat hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä näyttöön perustuvia hoitotyön auttamismenetelmiä. Lisäksi hän osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin, priorisoida todetut hoitotyön tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisellä luokituksella.

Opiskelija osaa toimia sekä eri-ikäisen potilaan että hänen läheistensä voimavaroja edistävän ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän osaa soveltaa infektioiden torjunnan periaatteita sekä perustella niiden merkityksen kliinisessä hoitotyössä.

Opiskelija ymmärtää vastuunsa turvallisen toiminnan edistämisessä eri tilanteissa ja toimintayksiköissä. Opiskelija osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ymmärtää vastuunsa niiden edistämisessä.

Sisältö

Infektioiden torjunta ja aseptiikka hoitotyössä. Hoitotyön yksilö- ja perhelähtöisyys, voimavaralähtöisyys, terveyden ja sairauden vaikutukset asiakkaan elämään. Hoitotyön tarpeen arviointi. Potilaan peruselintoimintojen tarkkailu. Keskeiset hoitotyön auttamismenetelmät (FinCC). Kansallisen kirjaamisen malli hoitotyön kirjaamisessa. Effica. Elämän loppuvaiheen hoitotyö. Kuntoutus hoitotyössä. Ergonomia. Hengellisyys ja kulttuurisuus hoitotyössä. Kestävä kehitys hoitotyössä. . Ravitsemushoidossa ravintoaineiden tarve ja tehtävät elimistössä, ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien ehkäisyssä, eri- ikäisen väestön ravitsemushaasteet. Terveydenhuollon toimintayksikön turvallisuutta koskevat lakisääteiset velvoitteet ja muut ohjeet, esimerkiksi toiminta pistostapaturmissa ja turvallinen hoitoympäristö, toiminta tapaturmatilanteissa.

Oppimateriaalit

- Rautava-Nurmi, H., Westergård, A., Henttonen, T., Ojala, M., Vuorinen, S., Müller, E. & Rusanen, S. (2020). Hoitotyön taidot ja toiminnot (7. uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
- Opintojakson Moodlesta löytyvä materiaali


Kuntoutus hoitotyössä
- Opetusmateriaali moodlessa

Opetusmenetelmät

Kliinisen hoitotyön perusteet 4 op

Luennot, verkko-opiskelu, laboraatioharjoitukset luokissa

Kuntoutus hoitotyössä integroituna

Opetusmateriaaliin tutustuminen Moodlessa ja käytännön harjoitukset kontaktitunneilla

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson tentti Moodle-tenttinä (1h) opintojakson loppupuolella. Tentti suoritetaan valvotusti SeAMKin Kampustalolla. Opintojakson teoriaosuuden verkossa suorittaneiden on tehtävä opettajan ohjeistamat verkkotehtävät ennen tenttiin osallistumista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108h
Opintojakson teoriaopetus xx h
Opintojaksoon kuuluvat laboraatiot xx h
Opiskelijan itsenäinen työ xx h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson teoriaosuus on mahdollisuus opiskella itsenäisesti verkossa. Itsenäinen suoritus edellyttää opettajan ohjeistamien verkkotehtävien tekemistä hyväksytysti ennen tenttimahdollisuutta.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

1-2
Opiskelija
- osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osoittaa käyttävänsä jonkin verran asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaa
- erottaa arkitiedon tutkitusta tiedosta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia yksittäisissä asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tilanteissa ohjeiden mukaisesti
- osoittaa tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettiset periaatteet asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia työryhmän jäsenenä ja jakaa jonkin verran asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan
- osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Arviointikriteerit, hyvä (3)

3-4
Opiskelija
- osaa etsiä asiakaslähtöiseen kliiniseen hoitotyöhön liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perehtyy aktiivisesti asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaan
- osaa käyttää ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia sairaanhoitajan/ terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia työryhmissä asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön periaatteiden pohjalta ja jakaa osaamistaan
- kehittää itseään ja osaamistaan asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5
Opiskelija
- osaa etsiä asiakaslähtöiseen kliiniseen hoitotyöhön liittyvää tietoa eri tietolähteistä ja perustella niiden käytön asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa käyttää ja soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa toimia vastuullisesti ja potilasturvallisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa perustella toimintansa asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- osaa ratkaista asiakaslähtöiseen kliiniseen hoitotyöhön liittyviä tehtäviä ja ongelmia
- osaa perustella toimintaansa sairaanhoitajan/terveydenhoitajan eettisten periaatteiden pohjalta
- osaa toimia erilaisissa työryhmissä ja jakaa osaamistaan asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- kehittää itseään ja osaamistaan systemaattisesti asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty = 0
Opiskelija
- ei osaa etsiä tietoa yksittäisiin tilanteisiin asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- ei osoita käyttävänsä asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tietoperustaa
- ei erota arkitietoa tutkitusta tiedosta asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- ei osaa toimia yksittäisissä asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön tilanteissa ohjeiden mukaisesti
- ei osoita tuntevansa sairaanhoitajan / terveydenhoitajan eettisiä periaatteita asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä
- ei osaa toimia työryhmän jäsenenä ja jakaa jonkin verran asiakaslähtöisen kliinisen hoitotyön osaamistaan
- ei osaa tarkastella omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan asiakaslähtöisessä kliinisessä hoitotyössä

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen, tehtävien tekeminen, laboraatiotunneilla pakollinen läsnäolo

Numeerinen arviointi 1-5.

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Kliinisen hoitotyön perusteet 1 opintojaksolle osallistumista.