Siirry suoraan sisältöön

Talous- ja tilastomatematiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: RAK1B4-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.07.2021 - 05.09.2021

Ajoitus

23.08.2021 - 17.10.2021

Laajuus

3 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Yksikkö

SeAMK Tekniikka

Toimipiste

SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Insinööri (AMK), Rakennustekniikka
  • Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka

Opettaja

  • Juhani Paananen

Opiskelijaryhmät

  • MRAK20
    Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Oppimisen taidot
Opiskelija hallitsee prosenttilaskennan peruslaskusäännöt. Opiskelija osaa laskea yksinkertaisen koron ja koronkoron. Opiskelija osaa käyttää erilaisia investointilaskentamenetelmiä investoinnin kannattavuuden arvioinnissa. Opiskelija osaa tulkita indeksilukuja ja soveltaa niitä rahanarvolaskelmissa. Opiskelija tuntee tavallisimmat tilastolliset tunnusluvut ja osaa käyttää niitä mittaustulosten analysoinnissa. Opiskelija hallitsee tavallisimpien matemaattisten laskentaohjelmistojen peruskäytön.

Työyhteisöosaaminen
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää talous- ja tilastomatemaattisen ongelmanratkaisun vaiheet sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa ja myös verkko- ja virtuaaliviestinnän keinoin. Opiskelija hallitsee talous- ja tilastomatemaattisten tutkimustulosten raportoinnin graafisin keinoin ja osaa hyödyntää tunnuslukuja aineiston tiivistämisessä. Opiskelija kykenee tekemään talouteen liittyviä päätöksiä talous- ja tilastomatemaattisten havaintojen pohjalta. Opiskelija kykenee toimimaan erilaisissa ryhmissä ja myös johtamaan ryhmän toimintaa tämän pyrkiessä löytämään ratkaisuja talous- ja tilastomatemaattisiin ongelmiin.

Laadunhallintaosaaminen
Opiskelija kykenee arvioimaan matemaattisten laskutoimitusten oikeellisuutta sekä likimääräismenetelmillä että tarkalla laskemisella. Opiskelija osaa arvioida erilaisiin mittauksiin sisältyvää virhettä ja huomioida tämän mittauksia suorittaessaan.

Sisältö

Talousmatematiikka:
- Prosenttilaskennan perustehtävät
- Prosentuaalinen muutos
- Yksinkertainen korko ja koronkorko
- Diskontto
- Investointien kannattavuuden arviointimenetelmät
- Indeksiluvut

Tilastomatematiikka:
- Tavanomaisimmat tilastolliset tunnusluvut
- Keski- ja hajontalukujen, korrelaation ja regression käsite ja soveltaminen
- Tavanomaisimmat tilastolliset jakaumat
- Tilastollisen tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja tulosten analysointi ja raportointi
- Mittausvirheet ja niiden käsittely.

Matemaattiset ohjelmistot
- Microsoft Excel

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa yksinkertaisen korkolaskun ja koronkorkolaskun perusteet. Hän osaa laskea mittaustuloksista tilastollisessa analyysissä tarvittavia tunnuslukuja.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa soveltaa korkolaskennan menetelmiä käytännön ongelmien ratkaisemisessa. Hän osaa hyödyntää tilastollisia analyysimenetelmiä mittaustulosten käsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee korkolaskennan hyvin ja osaa hyödyntää investointilaskentamenetelmiä investointien kannattavuusarviolaskelmissa. Hän osaa hankkia tietoa tilastollisista analyysimenetelmistä eri tyyppisten käytännön ongelmien tapauksissa.