Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmistosuunnittelu: OHSU23

Tunnus: OHSU23

Kesto:
1.5 vuotta (42 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2023

Kuvaus

Ohjelmistosuunnittelun koulutus, jonka laajuus on 42 opintopistettä.

Ohjelmistosuunnittelun (42 op) opintokokonaisuudessa perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin, web-ohjelmointiin, ohjelmistorobotiikkaan sekä data-analytiikkaan. Koulutus koostuu kahdesta osasta: Ohjelmoinnin perusteet (19 op) sekä web-ohjelmointi ja data-analytiikka (23 op). Koulutus antaa perusvalmiuksia ohjelmistosuunnittelijan tehtävään.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelma pohjautuu tietotekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan.

Lisätiedot

Koulutus ei johda tutkintoon.

Osaamistavoitteet

Tämä koulutus antaa valmiudet ohjelmistosuunnittelijan tehtäviin.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
OHSU23-1001
Ohjelmoinnin perusteet

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 19)

0 - 19
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 1 1 1
KL00CX06 Ohjelmoinnin perusteet 2 4 4 4 4
KL00CT67 Web-ohjelmoinnin perusteet 3 3 3 3
KL00CQ10 Olio-ohjelmointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KL25AB10303 Tietoliikenne ja tietoturva 4 4 4 4
OHSU23-1002
Web-ohjelmointi ja data-analytiikka

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
KL00CQ20 Tietokannat 4 4 4 2 2
KL00CT65 Ohjelmistotuotannon perusteet 3 3 3 1.5 1.5
KL00CQ24 Palvelinohjelmointi 4 4 4 2 2
KL00CQ16 Selainohjelmointi 3 3 3 1.5 1.5
7A00DI94 Ohjelmistorobotiikka 3 3 3 1.5 1.5
AE00CM73 Introduction to Artificial Intelligence 3 2 2 1 1
LT00CF89 Data-analytiikka ja BI 3 2 2 1 1
Yhteensä 42 19 21 19 17 4 13.7 2.7 2.7 8.5 8.5 2 2 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietotekniikka kompetenssit

1 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- Tietotekniikan insinööri kykenee loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa
- Tietotekniikan insinööri osaa hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
- Tietotekniikan insinööri tuntee alan sovelluksissa tärkeät fysiikan lainalaisuudet ja kestävän kehityksen periaatteet

Tietokannat
2 Laitetekninen osaaminen

- hallitsee sähkötekniikan ja sähkötyöturvallisuuden perusteet; tuntee elektroniikan tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnan
- ymmärtää elektroniikan suunnittelu- ja toteutusprosessin
- tuntee tietokoneen laitearkkitehtuurin ja ydinkomponenttien toimintaperiaatteen
- ymmärtää IP-pohjaisten tietoverkkojen ja niiden aktiivilaitteiden toiminnan sekä osaa suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkoja

Tietoliikenne ja tietoturva
3 Ohjelmistotekninen osaaminen

- hallitsee ohjelmointitekniikan: ymmärtää ohjelmoinnin logiikan sekä tuntee tavallisimmat algoritmit ja tietorakenteet
- osaa tulkita ohjelmakoodia ja hyödyntää ohjelmointia ongelmanratkaisussa
- tuntee oliosuunnittelun ja -ohjelmoinnin perusteet
- hallitsee tietokantojen suunnittelun ja toteutuksen perusteet
- osaa toimia ohjelmistoprojektissa huomioiden yrityksen ja asiakkaan tarpeet

Ohjelmoinnin perusteet 1
Ohjelmoinnin perusteet 2
Web-ohjelmoinnin perusteet
Tietokannat
4 ICT-liiketoimintaosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset sekä taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen tärkeimmät työkalut
- ymmärtää ICT-alan tuotteistamisprosessin
- omaa kokonaisnäkemyksen tuotekehityksen, kannattavan tuotannon ja asiakasrajapinnan ydintoiminnoista
- hallitsee taitoja johtaa ihmisiä, prosesseja ja projekteja erityisesti tuotekehitysorganisaatiossa
- omaa valmiudet oman yrityksen perustamiseen ja teknologiayrittäjänä toimimiseen sekä ymmärtää oman panoksensa merkityksen osana yrityksen toiminnan kannattavuutta

Ei liitettyjä opintojaksoja

5 Tietotekninen suunnittelutaito

- tuntee oman sovellusalansa (l. suuntautumisvaihtoehto tms. painopistealue) teoreettiseen perustan
- osaa etsiä, yhdistellä ja soveltaa alansa viimeisintä teknistä tietämystä hyödyntäen alalle tyypillisiä suunnittelumenetelmiä ja -käytänteitä sekä osaa dokumentoida työnsä tulokset
- osaa kommunikoida asiakkaiden kanssa ja toteuttaa heidän tarpeitaan vastaavia teknisiä ratkaisuja
- kykenee kurinalaiseen tuotekehitystyöhön sekä itsenäisesti että projektityöryhmän jäsenenä ja pystyy viestimään tehokkaasti ICT-alan eri sovellusalueiden ammattilaisten kanssa

Tietokannat
Luokittelemattomat
Olio-ohjelmointi
Ohjelmistotuotannon perusteet
Palvelinohjelmointi
Selainohjelmointi
Ohjelmistorobotiikka
Introduction to Artificial Intelligence
Data-analytiikka ja BI

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
OHSU23-1001
Ohjelmoinnin perusteet

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 19)

0 - 19
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3
KL00CX06 Ohjelmoinnin perusteet 2 4
KL00CT67 Web-ohjelmoinnin perusteet 3
KL00CQ10 Olio-ohjelmointi 5
KL25AB10303 Tietoliikenne ja tietoturva 4
OHSU23-1002
Web-ohjelmointi ja data-analytiikka

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
KL00CQ20 Tietokannat 4
KL00CT65 Ohjelmistotuotannon perusteet 3
KL00CQ24 Palvelinohjelmointi 4
KL00CQ16 Selainohjelmointi 3
7A00DI94 Ohjelmistorobotiikka 3
AE00CM73 Introduction to Artificial Intelligence 3
LT00CF89 Data-analytiikka ja BI 3