Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitaja (AMK), Monimuotototeutus: MSH20

Tunnus: MSH20

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2020

Kuvaus

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa koulutuksen rakenne perustuu sekä yleisiin että sairaanhoitajan ammattikohtaisiin kompetensseihin.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmaa kehitetään vuosittain yhteistyössä työelämän edustajien kanssa yhteistyötapaamisissa.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaa päivitetty 8.11.2019 / M-K.V.

Osaamistavoitteet

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet kompetenssialueittain:

Y1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Y2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Y3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Y4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Y5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Y6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Y7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

sh1 Asiakaslähtöinen ammattieettinen osaaminen

- Osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana
- Osaa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa hänen terveytensä ja sairautensa hoidossa
- Osaa kohdata asiakkaan aktiivisena toimijana omassa hoidossaan
- Osaa arvioida asiakkaan voimavarat ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- Osaa tukea läheisten hoitoon osallistumista asiakkaan näkemyksiä ja voimavaroja kunnioittaen
- Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa
- Ymmärtää kulttuurin merkityksen hoidossa ja osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita yksilöllisesti
- Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
- Osaa toimia ammatinharjoittamista koskevan lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista hoitotyössä
- Osaa toimia ihmisoikeuksia loukkaamatta
- Osaa toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
- Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaan toimintaansa ja vastaamaan toimintansa seurauksista
- Kykenee arvioimaan osaamistaan ja kehittymistään vuorovaikutussuhteissa
- Omaa sairaanhoitajan ammatti-identiteetin
- Kykenee tuottamaan, jakamaan ja hyödyntämään asiantuntijuutta ja kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa

sh2 Johtaminen ja yrittäjyys

- Kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen
- Osaa arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut
- Ymmärtää johtamisen merkityksen hoitotyössä
- Ymmärtää terveysalan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää
- Osaa koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti
- Ymmärtää terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaa toimia muutostilanteessa oman vastuunsa mukaisesti
- Osaa toimia erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti
- Tietää ja tunnistaa sairaanhoitajan työhön liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset urakehitysmahdollisuudet

sh3 Kliininen hoitotyö

- Kykenee käyttämään erilaisia auttamismenetelmiä potilaan psykososiaalisessa tukemisessa
- Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
- Osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin, priorisoida todetut tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet sekä osaa perustella niiden merkityksen
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisten potilasryhmien lääkehoitoa
- Ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
- Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä
- Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa/hoitotyössä
- Osaa integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
- Osaa toteuttaa erilaisia sisä- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä
- Osaa toteuttaa kirurgista hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotyötä
- Osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia
- Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
- Osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa
- Osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
- Ymmärtää mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Osaa tukea akuutissa kriisissä olevan asiakasta
- Osaa tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja säilyttämistä
- Ymmärtää arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidontarpeen
- Osaa tukea kiireellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta ja hänen läheisiään
- Osaa toteuttaa parantumattomasti sairaan ja pitkäaikaissairaan potilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen läheisiään
- Osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta

sh4 Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

- Kykenee käyttämään hoitotieteellistä tietoa päätöksenteossa
- Kykenee ratkaisemaan ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä
- Kykenee tarkastelemaan omaa osaamistaan kriittisesti
- Osaa määritellä hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti
- Osaa hyödyntää aktiivisesti tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) hoitotyön päätöksenteossa
- Kykenee osallistumaan kehittämis- innovaatio - ja tutkimusprosesseihin
- Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista
- Osaa lukea ja kriittisesti arvioida tieteellisiä julkaisuja
- Ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan -käsitteen ja NPT:n merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Ymmärtää sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen
- Kykenee tunnistamaan ja kriittisesti arvioimaan toimintaansa ja toimintakäytänteitä
- Ymmärtää yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja toimii niiden mukaisesti
- Osaa arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia

sh5 Ohjaus ja opetusosaaminen

- Ymmärtää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat ja niiden merkityksen toteuttaessaan ohjausta ja opetusta
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
- Hallitsee ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa
- Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
- Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa, ja tuottaa uutta opetus- ja ohjausmateriaalia

sh6 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

- Ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
- Ymmärtää terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia
- Ymmärtää terveyden edistämisen periaatteita ja osaa toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti
- Kykenee tunnistamaan ja arvioimaan väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön ja yhteisön tasolla
- Kykenee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla
- Kykenee tunnistamaan kansanterveysongelmia aiheuttavia tekijöitä
- Kykenee ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä työkykyä ja johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenee puuttumaan niihin varhain
- Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoilla hyödyntäen moniasiantuntija- ja moniammatillista verkostoa

sh7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

- Ymmärtää toimintayksikön turvallisuuden hallinnan periaatteet ja vastuunsa niiden edistämisessä
- Ymmärtää ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä
- Kykenee edistämään potilasturvallisuutta potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään hoitoja koskevassa päätöksenteossa ja turvallisuuden edistämisessä
- Osoittaa vastuunsa hoitotyön laadusta omassa toiminnassaan
- Kykenee ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Kykenee arvioimaan hoitotyön laatua ja menetelmiä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen hoitoprosessissa
- Toimii vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä
- Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat, ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
- Tietää ja osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä /ajankohtaisia toimenpideohjelmia
- Osaa ohjata asiakasta/potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3 – sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
- Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen merkityksen asiakkaalle osana hoito- ja palveluketjua
- Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana potilaan / asiakkaan kokonaishoitoa
- Osaa hyödyntää sosiaalista mediaa hoitotyössä sekä erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen median käytössä
- Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
- Osaa käyttää potilastietojärjestelmiä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
MSH20-1000
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MSH20-1001
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MSH20-1002
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 1.5 1.5 0.8 0.8 0.8 0.8
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MSH20-1003
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
MSH20-1004
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
ST00BX59 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2 2 2 1 1
ST00BX61 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 1 1
SH00BX63 Englanti 3 3 3 1 1 1
SH00BX65 Ruotsi 3 3 3 1 1 1
VI00BX67 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BX69 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
MSH20-1005
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

175
MSH20-1006
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

4
SH00BX71 Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2 2 2 1 1
SH00BX73 Eettisyys hoitotyössä 2 2 2 1 1
MSH20-1007
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

22
SH00BX75 Näyttöön perustuva hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00BX77 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3 3 3 1.5 1.5
BD00BX79 Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2 6 4 2 4 2 1.5 1.5 1 1 1
SH00BX81 Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10 10 10 5 5
MSH20-1008
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

8
BD00BX83 Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 4 4 4 2 2
SH00BX85 Kansallinen ja globaali väestön terveys 2 2 2 1 1
SH00BX87 Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2 2 2 1 1
MSH20-1009
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

(Valitaan kaikki)

8
BD00BX89 Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3 3 3 1.5 1.5
SH00BX91 Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3 3 3 1.5 1.5
SH00BX93 Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2 2 2 1 1
MSH20-1010
Turvallinen lääke- ja nestehoito

(Valitaan kaikki)

8
SH00BX95 Lääkehoito ja lääkelaskenta 3 1 2 1 2 1 1 1
SH00BX97 Lääke- ja nestehoito 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SH00BX99 Farmakologia 3 3 3 1.5 1.5
MSH20-1011
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen

(Valitaan kaikki)

44
SH00BY01 Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi 4 4 4 2 2
SH00BY03 Kliinisen hoitotyön perusteet 2 4 4 4 2 2
SH00CF61 Ensiapu 2 2 2 1 1
SH00CF65 Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset 3 3 3 1.5 1.5
SH00BY05 Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SH00BY07 Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SH00BY09 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4 4 4 2 2
SH00BY11 Gerontologinen hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00BY15 Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SH00BY13 Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 2 2 2 1 1
SH00BY17 Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 2 2 2 1 1
SH00CF64 Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5
MSH20-1012
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen

(Valitaan kaikki)

6
SH00BY19 Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2 2 2 1 1
SH00BY21 Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 4 4 4 2 2
MSH20-1013
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

75
SH00CJ88 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
SH00CJ90 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2 1 0.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
SH00BY29 Terveyden edistämisen harjoittelu 3 3 3 1.5 1.5
SH00BY45 Projektitoiminnan harjoittelu 2 2 2 1 1
SH00CJ86 Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu 8 8 8 4 4
SH00BY33 Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 14 7 7 7 7 2.3 2.3 2.3 3.5 3.5
SH00CJ92 Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8 8 4 4 2 2 1.3 1.3 1.3
SH00BY37 Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu 8 8 4 4 2 2 1.3 1.3 1.3
SH00BY39 Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8 4 4 4 4 1.3 1.3 1.3 2 2
SH00BY41 Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8 4 4 4 4 1.3 1.3 1.3 2 2
SH00CJ91 Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu 14 9.3 9.3 4.7 4.7
MSH20-1014
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
KG00BY49 Englantia AMK-opintoihin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KG00BY51 Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5
KG00BY53 Akuutit tilanteet hoitotyössä 2
8D00BY55 Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin 2
8D00BY57 Työikäisen terveys ja hyvinvointi 2
BD00CN23 Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2
MSH20-1015
SeAMKPro

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

5 - 30
Yhteensä 210 31 63.5 60 47.6 31 31.5 32 30.5 29.5 29.5 18.1 14.7 14.7 1.7 15.8 15.8 11.7 11.7 8.7 15.3 15.3 9.9 9.9 9.4 14.8 14.8 9.2 9.2 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Eettisyys hoitotyössä
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Terveyden edistämisen harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Terveyden edistämisen harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Projektitoiminnan harjoittelu
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
SeAMK innovaatioviikko
Englanti
Ruotsi
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
Englantia AMK-opintoihin
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin
Työikäisen terveys ja hyvinvointi
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa

Sairaanhoitaja kompetenssit

1 Asiakaslähtöinen ammattieettinen osaaminen

- Osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana
- Osaa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa hänen terveytensä ja sairautensa hoidossa
- Osaa kohdata asiakkaan aktiivisena toimijana omassa hoidossaan
- Osaa arvioida asiakkaan voimavarat ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- Osaa tukea läheisten hoitoon osallistumista asiakkaan näkemyksiä ja voimavaroja kunnioittaen
- Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa
- Ymmärtää kulttuurin merkityksen hoidossa ja osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita yksilöllisesti
- Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
- Osaa toimia ammatinharjoittamista koskevan lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista hoitotyössä
- Osaa toimia ihmisoikeuksia loukkaamatta
- Osaa toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
- Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaan toimintaansa ja vastaamaan toimintansa seurauksista
- Kykenee arvioimaan osaamistaan ja kehittymistään vuorovaikutussuhteissa
- Omaa sairaanhoitajan ammatti-identiteetin
- Kykenee tuottamaan, jakamaan ja hyödyntämään asiantuntijuutta ja kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa

Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Terveyden edistämisen harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
2 Johtaminen ja yrittäjyys

- Kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen
- Osaa arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut
- Ymmärtää johtamisen merkityksen hoitotyössä
- Ymmärtää terveysalan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää
- Osaa koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti
- Ymmärtää terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaa toimia muutostilanteessa oman vastuunsa mukaisesti
- Osaa toimia erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti
- Tietää ja tunnistaa sairaanhoitajan työhön liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset urakehitysmahdollisuudet

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Projektitoiminnan harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
3 Kliininen hoitotyö

- Kykenee käyttämään erilaisia auttamismenetelmiä potilaan psykososiaalisessa tukemisessa
- Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
- Osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin, priorisoida todetut tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet sekä osaa perustella niiden merkityksen
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisten potilasryhmien lääkehoitoa
- Ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
- Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä
- Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa/hoitotyössä
- Osaa integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
- Osaa toteuttaa erilaisia sisä- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä
- Osaa toteuttaa kirurgista hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotyötä
- Osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia
- Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
- Osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa
- Osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
- Ymmärtää mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Osaa tukea akuutissa kriisissä olevan asiakasta
- Osaa tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja säilyttämistä
- Ymmärtää arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidontarpeen
- Osaa tukea kiireellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta ja hänen läheisiään
- Osaa toteuttaa parantumattomasti sairaan ja pitkäaikaissairaan potilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen läheisiään
- Osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta

Lääkehoidon perusteet
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
4 Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

- Kykenee käyttämään hoitotieteellistä tietoa päätöksenteossa
- Kykenee ratkaisemaan ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä
- Kykenee tarkastelemaan omaa osaamistaan kriittisesti
- Osaa määritellä hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti
- Osaa hyödyntää aktiivisesti tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) hoitotyön päätöksenteossa
- Kykenee osallistumaan kehittämis- innovaatio - ja tutkimusprosesseihin
- Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista
- Osaa lukea ja kriittisesti arvioida tieteellisiä julkaisuja
- Ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan -käsitteen ja NPT:n merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Ymmärtää sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen
- Kykenee tunnistamaan ja kriittisesti arvioimaan toimintaansa ja toimintakäytänteitä
- Ymmärtää yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja toimii niiden mukaisesti
- Osaa arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Terveyden edistämisen harjoittelu
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
5 Ohjaus ja opetusosaaminen

- Ymmärtää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat ja niiden merkityksen toteuttaessaan ohjausta ja opetusta
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
- Hallitsee ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa
- Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
- Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa, ja tuottaa uutta opetus- ja ohjausmateriaalia

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Projektitoiminnan perusteet
Englanti
Ruotsi
Näyttöön perustuva hoitotyö
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Terveyden edistämisen harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
6 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

- Ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
- Ymmärtää terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia
- Ymmärtää terveyden edistämisen periaatteita ja osaa toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti
- Kykenee tunnistamaan ja arvioimaan väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön ja yhteisön tasolla
- Kykenee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla
- Kykenee tunnistamaan kansanterveysongelmia aiheuttavia tekijöitä
- Kykenee ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä työkykyä ja johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenee puuttumaan niihin varhain
- Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoilla hyödyntäen moniasiantuntija- ja moniammatillista verkostoa

Projektitoiminnan perusteet
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Terveyden edistämisen harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

- Ymmärtää toimintayksikön turvallisuuden hallinnan periaatteet ja vastuunsa niiden edistämisessä
- Ymmärtää ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä
- Kykenee edistämään potilasturvallisuutta potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään hoitoja koskevassa päätöksenteossa ja turvallisuuden edistämisessä
- Osoittaa vastuunsa hoitotyön laadusta omassa toiminnassaan
- Kykenee ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Kykenee arvioimaan hoitotyön laatua ja menetelmiä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen hoitoprosessissa
- Toimii vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä
- Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat, ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
- Tietää ja osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä /ajankohtaisia toimenpideohjelmia
- Osaa ohjata asiakasta/potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3 – sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
- Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen merkityksen asiakkaalle osana hoito- ja palveluketjua
- Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana potilaan / asiakkaan kokonaishoitoa
- Osaa hyödyntää sosiaalista mediaa hoitotyössä sekä erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen median käytössä
- Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
- Osaa käyttää potilastietojärjestelmiä

Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Terveyden edistämisen harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu
Englantia AMK-opintoihin
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin
Työikäisen terveys ja hyvinvointi
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
2 Ammattiopinnot
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
3 Vapaasti valittavat opinnot
Englantia AMK-opintoihin
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin
Työikäisen terveys ja hyvinvointi
4 Harjoittelu
Terveyden edistämisen harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Luokittelemattomat
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MSH20-1000
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MSH20-1001
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MSH20-1002
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MSH20-1003
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MSH20-1004
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
ST00BX59 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
ST00BX61 Lääkehoidon perusteet 2
SH00BX63 Englanti 3
SH00BX65 Ruotsi 3
VI00BX67 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BX69 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
MSH20-1005
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

175
MSH20-1006
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

4
SH00BX71 Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
SH00BX73 Eettisyys hoitotyössä 2
MSH20-1007
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

22
SH00BX75 Näyttöön perustuva hoitotyö 3
SH00BX77 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3
BD00BX79 Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2 6
SH00BX81 Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10
MSH20-1008
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

8
BD00BX83 Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 4
SH00BX85 Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
SH00BX87 Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2
MSH20-1009
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

(Valitaan kaikki)

8
BD00BX89 Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3
SH00BX91 Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3
SH00BX93 Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2
MSH20-1010
Turvallinen lääke- ja nestehoito

(Valitaan kaikki)

8
SH00BX95 Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
SH00BX97 Lääke- ja nestehoito 2
SH00BX99 Farmakologia 3
MSH20-1011
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen

(Valitaan kaikki)

44
SH00BY01 Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi 4
SH00BY03 Kliinisen hoitotyön perusteet 2 4
SH00CF61 Ensiapu 2
SH00CF65 Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset 3
SH00BY05 Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö 5
SH00BY07 Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö 4
SH00BY09 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4
SH00BY11 Gerontologinen hoitotyö 3
SH00BY15 Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 5
SH00BY13 Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 2
SH00BY17 Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 2
SH00CF64 Hoitotyötä tukevat lääketieteelliset aineet 6
MSH20-1012
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen

(Valitaan kaikki)

6
SH00BY19 Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2
SH00BY21 Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 4
MSH20-1013
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

75
SH00CJ88 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1 1
SH00CJ90 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2 1
SH00BY29 Terveyden edistämisen harjoittelu 3
SH00BY45 Projektitoiminnan harjoittelu 2
SH00CJ86 Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu 8
SH00BY33 Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 14
SH00CJ92 Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8
SH00BY37 Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu 8
SH00BY39 Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8
SH00BY41 Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8
SH00CJ91 Sairaanhoitajan asiantuntijuuden ja osaamisen syventäminen- ohjattu kliininen harjoittelu 14
MSH20-1014
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
KG00BY49 Englantia AMK-opintoihin 2
KG00BY51 Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5
KG00BY53 Akuutit tilanteet hoitotyössä 2
8D00BY55 Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin 2
8D00BY57 Työikäisen terveys ja hyvinvointi 2
BD00CN23 Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2
MSH20-1015
SeAMKPro

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

5 - 30