Siirry suoraan sisältöön

Sairaanhoitaja (AMK), Monimuotototeutus: MSH19

Tunnus: MSH19

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2019

Kuvaus

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa koulutuksen rakenne perustuu sekä yleisiin että sairaanhoitajan ammattikohtaisiin kompetensseihin.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelmaa kehitetään vuosittain yhteistyössä työelämän edustajien kanssa yhteistyötapaamisissa.

Osaamistavoitteet

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet kompetenssialueittain:

Y1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Y2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Y3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Y4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Y5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Y6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Y7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

sh1 Asiakaslähtöinen ammattieettinen osaaminen

- Osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana
- Osaa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa hänen terveytensä ja sairautensa hoidossa
- Osaa kohdata asiakkaan aktiivisena toimijana omassa hoidossaan
- Osaa arvioida asiakkaan voimavarat ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- Osaa tukea läheisten hoitoon osallistumista asiakkaan näkemyksiä ja voimavaroja kunnioittaen
- Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa
- Ymmärtää kulttuurin merkityksen hoidossa ja osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita yksilöllisesti
- Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
- Osaa toimia ammatinharjoittamista koskevan lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista hoitotyössä
- Osaa toimia ihmisoikeuksia loukkaamatta
- Osaa toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
- Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaan toimintaansa ja vastaamaan toimintansa seurauksista
- Kykenee arvioimaan osaamistaan ja kehittymistään vuorovaikutussuhteissa
- Omaa sairaanhoitajan ammatti-identiteetin
- Kykenee tuottamaan, jakamaan ja hyödyntämään asiantuntijuutta ja kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa

sh2 Johtaminen ja yrittäjyys

- Kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen
- Osaa arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut
- Ymmärtää johtamisen merkityksen hoitotyössä
- Ymmärtää terveysalan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää
- Osaa koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti
- Ymmärtää terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaa toimia muutostilanteessa oman vastuunsa mukaisesti
- Osaa toimia erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti
- Tietää ja tunnistaa sairaanhoitajan työhön liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset urakehitysmahdollisuudet

sh3 Kliininen hoitotyö

- Kykenee käyttämään erilaisia auttamismenetelmiä potilaan psykososiaalisessa tukemisessa
- Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
- Osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin, priorisoida todetut tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet sekä osaa perustella niiden merkityksen
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisten potilasryhmien lääkehoitoa
- Ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
- Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä
- Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa/hoitotyössä
- Osaa integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
- Osaa toteuttaa erilaisia sisä- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä
- Osaa toteuttaa kirurgista hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotyötä
- Osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia
- Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
- Osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa
- Osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
- Ymmärtää mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Osaa tukea akuutissa kriisissä olevan asiakasta
- Osaa tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja säilyttämistä
- Ymmärtää arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidontarpeen
- Osaa tukea kiireellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta ja hänen läheisiään
- Osaa toteuttaa parantumattomasti sairaan ja pitkäaikaissairaan potilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen läheisiään
- Osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta

sh4 Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

- Kykenee käyttämään hoitotieteellistä tietoa päätöksenteossa
- Kykenee ratkaisemaan ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä
- Kykenee tarkastelemaan omaa osaamistaan kriittisesti
- Osaa määritellä hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti
- Osaa hyödyntää aktiivisesti tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) hoitotyön päätöksenteossa
- Kykenee osallistumaan kehittämis- innovaatio - ja tutkimusprosesseihin
- Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista
- Osaa lukea ja kriittisesti arvioida tieteellisiä julkaisuja
- Ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan -käsitteen ja NPT:n merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Ymmärtää sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen
- Kykenee tunnistamaan ja kriittisesti arvioimaan toimintaansa ja toimintakäytänteitä
- Ymmärtää yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja toimii niiden mukaisesti
- Osaa arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia

sh5 Ohjaus ja opetusosaaminen

- Ymmärtää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat ja niiden merkityksen toteuttaessaan ohjausta ja opetusta
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
- Hallitsee ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa
- Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
- Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa, ja tuottaa uutta opetus- ja ohjausmateriaalia

sh6 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

- Ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
- Ymmärtää terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia
- Ymmärtää terveyden edistämisen periaatteita ja osaa toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti
- Kykenee tunnistamaan ja arvioimaan väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön ja yhteisön tasolla
- Kykenee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla
- Kykenee tunnistamaan kansanterveysongelmia aiheuttavia tekijöitä
- Kykenee ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä työkykyä ja johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenee puuttumaan niihin varhain
- Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoilla hyödyntäen moniasiantuntija- ja moniammatillista verkostoa

sh7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

- Ymmärtää toimintayksikön turvallisuuden hallinnan periaatteet ja vastuunsa niiden edistämisessä
- Ymmärtää ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä
- Kykenee edistämään potilasturvallisuutta potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään hoitoja koskevassa päätöksenteossa ja turvallisuuden edistämisessä
- Osoittaa vastuunsa hoitotyön laadusta omassa toiminnassaan
- Kykenee ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Kykenee arvioimaan hoitotyön laatua ja menetelmiä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen hoitoprosessissa
- Toimii vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä
- Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat, ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
- Tietää ja osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä /ajankohtaisia toimenpideohjelmia
- Osaa ohjata asiakasta/potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3 – sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
- Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen merkityksen asiakkaalle osana hoito- ja palveluketjua
- Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana potilaan / asiakkaan kokonaishoitoa
- Osaa hyödyntää sosiaalista mediaa hoitotyössä sekä erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen median käytössä
- Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
- Osaa käyttää potilastietojärjestelmiä

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Kevät
2019
Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
3. / 2019 4. / 2019 5. / 2019 1. / 2019 2. / 2019 3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022
SH16-1045
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
SH16-1046
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
YPO1A2 Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2A2 Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1 1 1
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1 1 1
SH16-1047
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 3 1 1 1
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SH16-1048
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
SH16-1049
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
ST00BN04 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2 2 2 1 1
ST00BN06 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 1 1
SH00BN08 Englanti 3 3 3 1.5 1.5
SH00BN10 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VI00BN12 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BN14 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
SH16-1050
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

175
SH16-1051
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

4
SH00BN16 Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2 2 2 1 1
SH00BN18 Eettisyys hoitotyössä 2 2 2 1 1
SH16-1052
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

22
SH00BN20 Näyttöön perustuva hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00BN22 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3 3 3 1.5 1.5
BD00CL60 Opinnäytetyön suunnitelma 5
SHO3B1 Tiedonhankinta 2 1
SH00BN26 Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10 10 10 5 5
SH16-1053
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

9
BD00BN28 Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SH00BN30 Kansallinen ja globaali väestön terveys 2 2 2 1 1
SH00BN32 Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2 2 2 1 1
SH16-1054
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

(Valitaan kaikki)

9
BD00BN34 Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 4 4 4 2 2
SH00BN36 Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3 3 3 1.5 1.5
SH00BN38 Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2 2 2 1 1
SH16-1055
Turvallinen lääke- ja nestehoito

(Valitaan kaikki)

8
SH00BN40 Lääkehoito ja lääkelaskenta 3 3 3 1.5 1.5
SH00BN42 Lääke- ja nestehoito 2 2 2 1 1
SH00BN44 Farmakologia 3 3 3 1.5 1.5
SH16-1056
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen

(Valitaan kaikki)

40
SH00BN46 Kliinisen hoitotyön perusteet 1 4 4 4 2 2
SH00BN48 Kliinisen hoitotyön perusteet 2 6 6 6 3 3
SH00BN50 Sisätautien hoitotyö 6 6 6 2 2 2
SH00BN52 Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia 7 7 7 2.3 2.3 2.3
SH00BN54 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4 4 4 2 2
SH00BN56 Gerontologinen hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00BN58 Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
SH00BN60 Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SH00BN62 Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 3 3 3 1.5 1.5
SH16-1057
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen

(Valitaan kaikki)

8
SH00BN64 Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2 2 2 1 1
SH00BN66 Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 6 4 4 2 2
SH16-1058
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

75
SH00BN68 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
SH00BN70 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
SH00BN72 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
SH00BN74 Terveyden edistämisen harjoittelu 3 3 3 1.5 1.5
SH00BN76 Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu 8 8 8 4 4
SH00BN78 Sisätautien hoitotyön harjoittelu 8 8 8 2.7 2.7 2.7
SH00BN80 Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 8 8 8 4 4
SH00BN82 Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 7 7 7 3.5 3.5
SH00BN84 Lasten hoitotyön harjoittelu 6 6 6 3 3
SH00BN86 Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu 6 6 6 3 3
SH00BN88 Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 7 7 7 3.5 3.5
SH00BN90 Projektitoiminnan harjoittelu 3 3 3 1.5 1.5
SH00BN92 Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu 13 8.7 8.7 4.3 4.3
SH16-1059
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
KG00BN94 Englantia AMK-opintoihin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KG00BN96 Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5
KG00BN98 Akuutit tilanteet hoitotyössä 2
8D00BT55 Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin 2
8D00BT56 Työikäisen terveys ja sen tukeminen 2
XX00CM19 Akuuttihoitotyön perusteet 2
XX00CD77 Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen 3
8D00CY68 Farmakologiaa hoitotyön arkeen 2
TH00CH18 Imetysohjaus 2
SH17-1002
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30
Yhteensä 210 33 66 50 45.7 33 32 34 21 29 31 14.7 13.6 13.6 6.1 16 16 12.5 12.5 9 10.5 10.5 13.1 13.1 2.6 15.5 15.5 7.3 7.3 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Eettisyys hoitotyössä
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Terveyden edistämisen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Terveyden edistämisen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Projektitoiminnan harjoittelu
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Englanti
Ruotsi
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Opinnäytetyön suunnitelma
Tiedonhankinta 2
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Englantia AMK-opintoihin
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin
Työikäisen terveys ja sen tukeminen
Akuuttihoitotyön perusteet
Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Imetysohjaus

Sairaanhoitaja kompetenssit

1 Asiakaslähtöinen ammattieettinen osaaminen

- Osaa kohdata asiakkaan/perheen/yhteisön jäsenen oman elämänsä asiantuntijana
- Osaa hyödyntää asiakkaan kokemuksellista tietoa hänen terveytensä ja sairautensa hoidossa
- Osaa kohdata asiakkaan aktiivisena toimijana omassa hoidossaan
- Osaa arvioida asiakkaan voimavarat ja tukea häntä hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- Osaa tukea läheisten hoitoon osallistumista asiakkaan näkemyksiä ja voimavaroja kunnioittaen
- Kykenee ammatilliseen ja hoidolliseen vuorovaikutuksen eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa
- Ymmärtää kulttuurin merkityksen hoidossa ja osaa kohdata eri kulttuureista tulevia asiakkaita yksilöllisesti
- Osaa toimia työssään hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
- Osaa toimia ammatinharjoittamista koskevan lainsäädännön ja eettisten ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista hoitotyössä
- Osaa toimia ihmisoikeuksia loukkaamatta
- Osaa toimia asiakkaan ja hoitotyön edustajana erilaisissa työryhmissä
- Kykenee arvioimaan ja kehittämään omaan toimintaansa ja vastaamaan toimintansa seurauksista
- Kykenee arvioimaan osaamistaan ja kehittymistään vuorovaikutussuhteissa
- Omaa sairaanhoitajan ammatti-identiteetin
- Kykenee tuottamaan, jakamaan ja hyödyntämään asiantuntijuutta ja kumppanuuksia monialaisissa tiimeissä ja verkostoissa

Viestintätaidot
SeAMK innovaatioviikko
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Terveyden edistämisen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
2 Johtaminen ja yrittäjyys

- Kykenee johtamaan omaa toimintaansa ja ymmärtää sisäisen yrittäjyyden merkityksen
- Osaa arvioida työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja niihin liittyvät vastuut
- Ymmärtää johtamisen merkityksen hoitotyössä
- Ymmärtää terveysalan yrittäjyyden perusteet ja merkityksen osana palvelujärjestelmää
- Osaa koordinoida asiakkaan kokonaishoidon vastuunsa mukaisesti
- Ymmärtää terveydenhuollon muutoksien merkityksen ja osaa toimia muutostilanteessa oman vastuunsa mukaisesti
- Osaa toimia erilaisissa muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti
- Tietää ja tunnistaa sairaanhoitajan työhön liittyvät sisällölliset ja hallinnolliset urakehitysmahdollisuudet

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Projektitoiminnan perusteet
Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Projektitoiminnan harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
3 Kliininen hoitotyö

- Kykenee käyttämään erilaisia auttamismenetelmiä potilaan psykososiaalisessa tukemisessa
- Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavat keskeiset toimenpiteet ja diagnostiset tutkimukset osana potilaan kokonaishoitoa
- Osaa vastata hoidon tarpeeseen käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Osaa arvioida potilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi-/mittausmenetelmin, priorisoida todetut tarpeet ja kirjata ne rakenteisesti yhtenäisillä luokituksilla
- Hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet sekä osaa perustella niiden merkityksen
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida turvallista lääkehoitoa eri sairauksien hoidossa
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisten potilasryhmien lääkehoitoa
- Ymmärtää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet ja niiden taustalla olevat tekijät
- Ymmärtää sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä
- Osaa soveltaa suomalaisia ravitsemussuosituksia kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa/hoitotyössä
- Osaa integroida ravitsemushoitoa ja -ohjausta yhteistyössä monialaisen asiantuntijaverkoston kanssa
- Osaa toteuttaa erilaisia sisä- ja syöpäsairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä
- Osaa toteuttaa kirurgista hoitoa tarvitsevan potilaan hoitotyötä
- Osaa tukea ja edistää lapsiperheiden hyvinvointia
- Ymmärtää raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan normaalin kulun ja seurannan
- Osaa tukea perheitä vanhemmuuteen kasvussa ja vastasyntyneen hoidossa
- Osaa kohdata ja ylläpitää hoidollista vuorovaikutusta mielenterveys- ja päihdeongelmaisen ja hänen läheistensä eri hoitoympäristöissä mielenterveyttä edistävästi, häiriöitä ehkäisevästi ja voimavaralähtöisesti.
- Ymmärtää mielenterveyden ja päihteiden käytön vaikutuksen ihmisen ja hänen perheensä hyvinvointiin.
- Osaa tukea akuutissa kriisissä olevan asiakasta
- Osaa tukea iäkkään ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn saavuttamista ja säilyttämistä
- Ymmärtää arvioida kiireellistä hoitoa tarvitsevan potilaan hoidontarpeen
- Osaa tukea kiireellistä hoitoa tarvitsevaa potilasta ja hänen läheisiään
- Osaa toteuttaa parantumattomasti sairaan ja pitkäaikaissairaan potilaan oireenmukaista ja inhimillistä hoitotyötä ja tukea hänen läheisiään
- Osaa tukea kehitysvammaisen ja vammautuneen toimintakykyä ja osallisuutta

Tieto- ja viestintätekniikka
Lääkehoidon perusteet
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
4 Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

- Kykenee käyttämään hoitotieteellistä tietoa päätöksenteossa
- Kykenee ratkaisemaan ammatillisiin tilanteisiin liittyviä ongelmia ja ristiriitoja moniammatillisissa tiimeissä
- Kykenee tarkastelemaan omaa osaamistaan kriittisesti
- Osaa määritellä hoitotyön tarpeen, suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä päätöksentekoprosessin mukaisesti
- Osaa hyödyntää aktiivisesti tieteellistä tietoa (tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset, katsaukset) hoitotyön päätöksenteossa
- Kykenee osallistumaan kehittämis- innovaatio - ja tutkimusprosesseihin
- Hallitsee tiedonhaun yleisimmistä terveystieteiden tietokannoista
- Osaa lukea ja kriittisesti arvioida tieteellisiä julkaisuja
- Ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan -käsitteen ja NPT:n merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa
- Ymmärtää sairaanhoitajan osuuden näyttöön perustuvassa toiminnassa ja sitoutuu siihen
- Kykenee tunnistamaan ja kriittisesti arvioimaan toimintaansa ja toimintakäytänteitä
- Ymmärtää yhtenäisten käytäntöjen merkityksen asiakkaan hoidossa ja toimii niiden mukaisesti
- Osaa arvioida, seurata ja dokumentoida yhtenäisen käytännön tuloksia

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Terveyden edistämisen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
5 Ohjaus ja opetusosaaminen

- Ymmärtää ohjauksen ja opetuksen filosofiset, eettiset ja pedagogiset lähtökohdat ja niiden merkityksen toteuttaessaan ohjausta ja opetusta
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa
- Hallitsee ohjauksen ja opetuksen sairaanhoitajan työmenetelmänä eri konteksteissa
- Osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä
- Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti olemassa olevaa, ja tuottaa uutta opetus- ja ohjausmateriaalia

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Tieto- ja viestintätekniikka
Näyttöön perustuva hoitotyö
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Terveyden edistämisen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
6 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

- Ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon ja rakenteiden yhteydet terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
- Ymmärtää terveyden edistämisen taloudellisia lähtökohtia
- Ymmärtää terveyden edistämisen periaatteita ja osaa toimia terveyden edistämisen arvolähtökohtien mukaisesti
- Kykenee tunnistamaan ja arvioimaan väestön terveydentilaa ja hyvinvointia ja niihin yhteydessä olevia tekijöitä yksilön ja yhteisön tasolla
- Kykenee hyödyntämään olemassa olevaa tietoa (esim. rekisterit ja tilastot) väestön terveyshaasteista yksilön ja yhteisön tasolla
- Kykenee tunnistamaan kansanterveysongelmia aiheuttavia tekijöitä
- Kykenee ehkäisemään riskitekijöitä, jotka heikentävät terveyttä ja toiminta- sekä työkykyä ja johtavat toiminnan vajavuuksiin sekä kykenee puuttumaan niihin varhain
- Kykenee suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasoilla hyödyntäen moniasiantuntija- ja moniammatillista verkostoa

Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Terveyden edistämisen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
7 Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

- Ymmärtää toimintayksikön turvallisuuden hallinnan periaatteet ja vastuunsa niiden edistämisessä
- Ymmärtää ammatillisen vastuunsa potilasturvallisuuden varmistamisessa ja edistämisessä
- Kykenee edistämään potilasturvallisuutta potilaan hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Osaa ohjata potilasta ja hänen läheisiään hoitoja koskevassa päätöksenteossa ja turvallisuuden edistämisessä
- Osoittaa vastuunsa hoitotyön laadusta omassa toiminnassaan
- Kykenee ehkäisemään ja tunnistamaan laatupoikkeamia hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Kykenee arvioimaan hoitotyön laatua ja menetelmiä hoitoprosessin kaikissa vaiheissa
- Ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen hoitoprosessissa
- Toimii vastuullisesti tietoturvallisuuden ja tietosuojan ylläpitämisessä
- Ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon organisoinnin, palvelujen tuottamisen ja järjestämisen tavat, ohjauksen ja valvonnan Suomessa.
- Tietää ja osaa seurata sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiä /ajankohtaisia toimenpideohjelmia
- Osaa ohjata asiakasta/potilasta käyttämään tarkoituksenmukaisia julkisen ja yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 3 – sektorin palveluita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
- Ymmärtää eri toiminta- ja palveluyksikköjen merkityksen asiakkaalle osana hoito- ja palveluketjua
- Osaa hyödyntää sähköisiä palveluita osana potilaan / asiakkaan kokonaishoitoa
- Osaa hyödyntää sosiaalista mediaa hoitotyössä sekä erottaa yksityisen ja ammatillisen roolin sosiaalisen median käytössä
- Hallitsee kliinisessä hoitotyössä tarvittavien keskeisten hoito- ja valvontalaitteiden käytön
- Osaa käyttää potilastietojärjestelmiä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
Terveyden edistämisen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Opinnäytetyön suunnitelma
Tiedonhankinta 2
Englantia AMK-opintoihin
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin
Työikäisen terveys ja sen tukeminen
Akuuttihoitotyön perusteet
Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Imetysohjaus

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
2 Ammattiopinnot
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Sisätautien hoitotyö
Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen
3 Vapaasti valittavat opinnot
Englantia AMK-opintoihin
Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin
Työikäisen terveys ja sen tukeminen
4 Työharjoittelu
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2
Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3
Terveyden edistämisen harjoittelu
Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu
Sisätautien hoitotyön harjoittelu
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu
Lasten hoitotyön harjoittelu
Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön harjoittelu
Projektitoiminnan harjoittelu
Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Luokittelemattomat
Opinnäytetyön suunnitelma
Tiedonhankinta 2
Akuuttihoitotyön perusteet
Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen
Farmakologiaa hoitotyön arkeen
Imetysohjaus

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SH16-1045
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
SH16-1046
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
YPO1A2 Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2
YPO2A2 Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
SH16-1047
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
SH16-1048
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
SH16-1049
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
ST00BN04 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
ST00BN06 Lääkehoidon perusteet 2
SH00BN08 Englanti 3
SH00BN10 Ruotsi 3
VI00BN12 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BN14 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
SH16-1050
SAIRAANHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

175
SH16-1051
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

4
SH00BN16 Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
SH00BN18 Eettisyys hoitotyössä 2
SH16-1052
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

22
SH00BN20 Näyttöön perustuva hoitotyö 3
SH00BN22 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3
BD00CL60 Opinnäytetyön suunnitelma 5
SHO3B1 Tiedonhankinta 2 1
SH00BN26 Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10
SH16-1053
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

9
BD00BN28 Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 5
SH00BN30 Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
SH00BN32 Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2
SH16-1054
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

(Valitaan kaikki)

9
BD00BN34 Sairaanhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 4
SH00BN36 Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3
SH00BN38 Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2
SH16-1055
Turvallinen lääke- ja nestehoito

(Valitaan kaikki)

8
SH00BN40 Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
SH00BN42 Lääke- ja nestehoito 2
SH00BN44 Farmakologia 3
SH16-1056
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen

(Valitaan kaikki)

40
SH00BN46 Kliinisen hoitotyön perusteet 1 4
SH00BN48 Kliinisen hoitotyön perusteet 2 6
SH00BN50 Sisätautien hoitotyö 6
SH00BN52 Kirurginen hoitotyö ja hoitoteknologia 7
SH00BN54 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4
SH00BN56 Gerontologinen hoitotyö 3
SH00BN58 Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 3
SH00BN60 Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 4
SH00BN62 Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 3
SH16-1057
Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen

(Valitaan kaikki)

8
SH00BN64 Sairaanhoitajan näyttöön perustuvan hoitotyön ja päätöksenteon kehittäminen 2
SH00BN66 Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittäminen 6
SH16-1058
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

75
SH00BN68 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 1 2
SH00BN70 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 2 2
SH00BN72 Sairaanhoitajan osaamisen kehittyminen 3 2
SH00BN74 Terveyden edistämisen harjoittelu 3
SH00BN76 Kliinisen hoitotyön perustaitojen harjoittelu 8
SH00BN78 Sisätautien hoitotyön harjoittelu 8
SH00BN80 Kirurgisen hoitotyön harjoittelu 8
SH00BN82 Mielenterveyden hoitotyön harjoittelu 7
SH00BN84 Lasten hoitotyön harjoittelu 6
SH00BN86 Vastaanotto- tai polikliinisen hoitotyön harjoittelu 6
SH00BN88 Gerontologisen hoitotyön harjoittelu 7
SH00BN90 Projektitoiminnan harjoittelu 3
SH00BN92 Sairaanhoitajan hoitotyön asiantuntijuuden kehittämisen harjoittelu 13
SH16-1059
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
KG00BN94 Englantia AMK-opintoihin 2
KG00BN96 Hoitotyön harjoittelu sosiaali- ja terveysalalla 5
KG00BN98 Akuutit tilanteet hoitotyössä 2
8D00BT55 Päihteidenkäyttäjä asiakkaana hoitotyön eri ympäristöissä – Oppimista simulaation keinoin 2
8D00BT56 Työikäisen terveys ja sen tukeminen 2
XX00CM19 Akuuttihoitotyön perusteet 2
XX00CD77 Inhimillinen tekijä hoitotyössä - näkökulmia potilasturvallisuuteen 3
8D00CY68 Farmakologiaa hoitotyön arkeen 2
TH00CH18 Imetysohjaus 2
SH17-1002
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

15 - 30