Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Rakennustekniikka, Monimuotototeutus: MRAK20

Tunnus: MRAK20

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.

Rakennustekniikan insinööri valmennetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö tai työpäällikkö.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma ovat opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä työharjoittelua.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Rakennusalan yritykset ja muut toimijat ovat kanssamme yhteistyössä jatkuvassa opetussuunnitelman kehitystyössä.

Osaamistavoitteet

Rakennusinsinöörin opinnot antavat muodollisen pätevyyden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennusprojekteissa työnjohto- ja rakennesuunnittelutehtävissä. Koulutuksen opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa sekä ottamalla huomioon muodollisen pätevyyden edellyttämät osaamiset.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
MRAK20-1026
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MRAK20-1027
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 3
MRAK20-1028
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1 1 1
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MRAK20-1029
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
RA00BF07 Talonrakennusprojektin perusteet 3 3 3 3
MRAK20-1030
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
MRAK20-1031
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
RAK1A1 Ruotsi 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
RAK1A2 Työelämän englanti 3 3 3 1 1 1
RAK1A3 Ammattialan englanti 3 3 3 1 1 1
MRAK20-1032
Matematiikka ja fysiikka

(Valitaan kaikki)

21
RAK1B1 Algebra 2 2 2 2
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
RAK1B3 Lineaarialgebra 3 3 3 3
8D00CK24 Matemaattinen analyysi 3 3 3 1.5 1.5
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 1.5 1.5
RAK1B6 Mekaniikka 3 3 3 3
RAK1B7 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
MRAK20-1033
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

108
MRAK20-1034
Rakennussuunnittelu

(Valitaan kaikki)

13
RAK2A1 Kaavoitus 2 2 2 2
8D00CK25 Rakennussuunnittelu 3 3 3 1 1 1
8D00CK26 CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 5 5 3 2 1.5 1.5 0.7 0.7 0.7
RA00BF01 Talotekniikan perusteet 3 3 3 1 1 1
MRAK20-1035
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

12
RAK2C1 Statiikka 4 4 4 2 2
RAK2C2 Lujuusoppi 4 4 4 2 2
8D00BS95 Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
MRAK20-1036
Maa- ja pohjarakennus

(Valitaan kaikki)

10
RAK2D1 Geotekniikka 3 3 3 3
RAK2D2 Pohjarakennus 3 3 3 1 1 1
RAK2D3 Maarakennus- ja mittaustekniikka 4 4 4 2 2
MRAK20-1037
Hanketalous

(Valitaan kaikki)

15
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4 4 4 2 2
RAK2F2 Rakennuttaminen 3 3 3 1.5 1.5
RAK2F3 Rakentamistalous 5 5 5 2.5 2.5
RAK2F6 Kustannussuunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
MRAK20-1038
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

25
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2 2 2 1 1
RAK2B2 Betonitekniikka 3 3 3 1.5 1.5
RAK2G1 Talonrakennus 5 5 5 2.5 2.5
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5 5 5 2.5 2.5
8D00CK29 Rakennusfysiikka 1 4 4 4 2 2
8D00CK30 Rakennusfysiikka 2 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RAK2E2 Sisäilmasto 2 2 2 1 1
8D00BT08 Massiivipuurakentaminen 2 2 2 1 1
MRAK20-1039
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

27
RAK2B3 Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4 4 4 4
RAK2B4 Rakennuksen jäykistäminen 3 3 3 3
RAK2H2 Puurakenteet 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK2H1 Betonirakenteet 1 5 5 5 2.5 2.5
RAK2H3 Teräsrakenteet 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RA00BF08 Rakennesuunnitteluprojekti 1 5 5 2 3 1 1 1 1 1
MRAK20-1040
Työmaatoiminnot

(Valitaan kaikki)

6
RAK2I4 Työturvallisuus 3 3 3 1 1 1
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3 3 3 1 1 1
MRAK20-1041
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 27)

27
Tuotantotekniikka

(Valitaan kaikki)

27
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5 5 5 2.5 2.5
8D00CK32 Työmaatekniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8D00CK31 Hankintatoimi ja sopimukset 5 5 5 2.5 2.5
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4 4 4 2 2
RKM2I3 Laadunhallinta 3 3 3 1 1 1
RA00BF09 Työmaaprojekti 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MRAK20-1042
Rakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

27
8D00BS99 Elementtimenetelmän perusteet 4 4 4 2 2
RAK2J2 Puurakenteet 2 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK2J11 Betonirakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J3 Teräsrakenteet 2 5 5 5 2.5 2.5
RAK2J4 Liittorakenteet 3 3 3 1 1 1
RA00BF10 Rakennesuunnitteluprojekti 2 5 5 5 1.7 1.7 1.7
MRAK20-1043
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3 3 3 1.5 1.5
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 1 1
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 1 1
8H00CK44 Johtaminen rakennustyömaalla 3 3 3 1.5 1.5
8H00CK39 Ekologinen rakentaminen 3 3 3 1.5 1.5
MRAK20-1045
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MRAK20-1046
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RAK51 Harjoittelu 1 10 10 10 3.3 3.3 3.3
RAK52 Harjoittelu 2 20 20 20 6.7 6.7 6.7
MRAK20-1047
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RA00BH91 Opinnäytetyö 15 15 15 5 5 5
Yhteensä 240 61 65 78 66 29 32 33 32 37 41 32 34 10 19 14.4 8.4 9.4 20 13 9.7 12.7 9.7 18.5 18.5 13.8 13.8 13.8 16 16 11.4 11.4 11.4

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talonrakennusprojektin perusteet
Ruotsi
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Lineaarialgebra
Matemaattinen analyysi
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Talotekniikan perusteet
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työturvallisuus
Elementtirakentaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Hankintatoimi ja sopimukset
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työmaaprojekti
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
Johtaminen rakennustyömaalla
Ekologinen rakentaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Korjausrakentaminen
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Hankintatoimi ja sopimukset
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talonrakennusprojektin perusteet
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Lineaarialgebra
Matemaattinen analyysi
Talous- ja tilastomatematiikka
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Hankintatoimi ja sopimukset
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Mekaniikka
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Talotekniikan perusteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Kustannussuunnittelu
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työturvallisuus
Elementtirakentaminen
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työmaaprojekti
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Ekologinen rakentaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Ruotsi
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Rakentamistalous
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työmaaprojekti
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Talonrakennusprojektin perusteet
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Lineaarialgebra
Matemaattinen analyysi
Talous- ja tilastomatematiikka
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Talotekniikan perusteet
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työturvallisuus
Elementtirakentaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Hankintatoimi ja sopimukset
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työmaaprojekti
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Ekologinen rakentaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Rakennustekniikka kompetenssit

1 Ympäristövastuu- ja elinkaari-osaaminen rakentamisessa

- tuntee elinkaaritekniikan käsitteet ja merkityksen rakennusalalla
- tuntee rakennustuotteiden ja -tuotannon ympäristövaikutukset ja niiden määrittelyperiaatteet
- osaa käyttöikämitoituksen
- hallitsee kiinteistön ylläpidon ja käyttötalouden

Talonrakennusprojektin perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Sisäilmasto
Elementtirakentaminen
Työmaatekniikka
Hankintatoimi ja sopimukset
Laadunhallinta
Johtaminen rakennustyömaalla
Ekologinen rakentaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Rakenteiden suunnitteluosaaminen

- osaa rakenteiden staattisen toiminnan mallintamisen
- osaa talon- ja ympäristörakenteiden rakennesuunnittelun eri materiaalien osalta
- osaa korjausrakentamiseen liittyvät suunnittelutehtävät
- tuntee rakennusfysikaaliset ja -kemialliset ilmiöt ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa

Rakennussuunnittelu
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Rakennusmateriaalit
Talonrakennus
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Massiivipuurakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Elementtirakentaminen
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Rakentamisprosessiosaaminen

- tuntee talon- ja ympäristörakenteiden rakennuttamisen, urakoinnin ja johtamisen menetelmät ja käytännöt
- osaa tunnistaa asiakastarpeet ja ottaa ne huomioon hallitsee tuotannonohjauksen
- osaa ottaa huomioon lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- ja automaatiotekniikoiden vaikutukset; hallitsee rakentamisen laatu- ja turvallisuustekniikan

Talonrakennusprojektin perusteet
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Talotekniikan perusteet
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Betonitekniikka
Talonrakennus
Rakennusfysiikka 1
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Työturvallisuus
Elementtirakentaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Hankintatoimi ja sopimukset
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työmaaprojekti
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 2
Johtaminen rakennustyömaalla
Ekologinen rakentaminen
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Rakennusalan kustannusosaaminen

- Rakennushankkeen kustannushallinta
- Kustannusten muodostumisen ymmärtäminen
- Yritystalouden tuntemus

Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Tarjouslaskenta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Korjausrakentamisen erityisosaaminen

- ymmärtää rakennusten käyttöarvot ja rakennus- ja kulttuurihistorialliset arvot
- ymmärtää rakennussuojelun mahdollisuudet
- tuntee eri aikakausien rakennusten materiaalit, rakenteet ja rakentamistavat
- ymmärtää rakennuksen kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavat tekijät ja eri rakennusosien ja rakenteiden korjaustavat
- osaa korjausrakentamisen prosessit ja tekniikat

Rakennussuunnittelu
Betonitekniikka
Korjausrakentaminen
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Lineaarialgebra
Matemaattinen analyysi
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Lineaarialgebra
Matemaattinen analyysi
Talous- ja tilastomatematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
2 Ammattiopinnot
Talonrakennusprojektin perusteet
Kaavoitus
Rakennussuunnittelu
CAD ja tietomallinnus rakennusalalla
Talotekniikan perusteet
Statiikka
Lujuusoppi
Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet
Geotekniikka
Pohjarakennus
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Kustannussuunnittelu
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikka 1
Rakennusfysiikka 2
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet
Rakennuksen jäykistäminen
Puurakenteet 1
Betonirakenteet 1
Teräsrakenteet 1
Rakennesuunnitteluprojekti 1
Työturvallisuus
Elementtirakentaminen
Tarjouslaskenta
Työmaatekniikka
Hankintatoimi ja sopimukset
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Työmaaprojekti
Elementtimenetelmän perusteet
Puurakenteet 2
Betonirakenteet 2
Teräsrakenteet 2
Liittorakenteet
Rakennesuunnitteluprojekti 2
3 Vapaasti valittavat opinnot
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
Johtaminen rakennustyömaalla
Ekologinen rakentaminen
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MRAK20-1026
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MRAK20-1027
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MRAK20-1028
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MRAK20-1029
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
RA00BF07 Talonrakennusprojektin perusteet 3
MRAK20-1030
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
MRAK20-1031
Kielet

(Valitaan kaikki)

9
RAK1A1 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
RAK1A2 Työelämän englanti 3
RAK1A3 Ammattialan englanti 3
MRAK20-1032
Matematiikka ja fysiikka

(Valitaan kaikki)

21
RAK1B1 Algebra 2
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4
RAK1B3 Lineaarialgebra 3
8D00CK24 Matemaattinen analyysi 3
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3
RAK1B6 Mekaniikka 3
RAK1B7 Sähkö- ja lämpöoppi 3
MRAK20-1033
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

108
MRAK20-1034
Rakennussuunnittelu

(Valitaan kaikki)

13
RAK2A1 Kaavoitus 2
8D00CK25 Rakennussuunnittelu 3
8D00CK26 CAD ja tietomallinnus rakennusalalla 5
RA00BF01 Talotekniikan perusteet 3
MRAK20-1035
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

12
RAK2C1 Statiikka 4
RAK2C2 Lujuusoppi 4
8D00BS95 Staattisesti määräämättömät sauvarakenteet 4
MRAK20-1036
Maa- ja pohjarakennus

(Valitaan kaikki)

10
RAK2D1 Geotekniikka 3
RAK2D2 Pohjarakennus 3
RAK2D3 Maarakennus- ja mittaustekniikka 4
MRAK20-1037
Hanketalous

(Valitaan kaikki)

15
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4
RAK2F2 Rakennuttaminen 3
RAK2F3 Rakentamistalous 5
RAK2F6 Kustannussuunnittelu 3
MRAK20-1038
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

25
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2
RAK2B2 Betonitekniikka 3
RAK2G1 Talonrakennus 5
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5
8D00CK29 Rakennusfysiikka 1 4
8D00CK30 Rakennusfysiikka 2 2
RAK2E2 Sisäilmasto 2
8D00BT08 Massiivipuurakentaminen 2
MRAK20-1039
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

27
RAK2B3 Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet 4
RAK2B4 Rakennuksen jäykistäminen 3
RAK2H2 Puurakenteet 1 5
RAK2H1 Betonirakenteet 1 5
RAK2H3 Teräsrakenteet 1 5
RA00BF08 Rakennesuunnitteluprojekti 1 5
MRAK20-1040
Työmaatoiminnot

(Valitaan kaikki)

6
RAK2I4 Työturvallisuus 3
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3
MRAK20-1041
RAKENNUSALAN SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 27)

27
Tuotantotekniikka

(Valitaan kaikki)

27
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5
8D00CK32 Työmaatekniikka 5
8D00CK31 Hankintatoimi ja sopimukset 5
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4
RKM2I3 Laadunhallinta 3
RA00BF09 Työmaaprojekti 5
MRAK20-1042
Rakennesuunnittelu

(Valitaan kaikki)

27
8D00BS99 Elementtimenetelmän perusteet 4
RAK2J2 Puurakenteet 2 5
RAK2J11 Betonirakenteet 2 5
RAK2J3 Teräsrakenteet 2 5
RAK2J4 Liittorakenteet 3
RA00BF10 Rakennesuunnitteluprojekti 2 5
MRAK20-1043
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2
8H00CK44 Johtaminen rakennustyömaalla 3
8H00CK39 Ekologinen rakentaminen 3
MRAK20-1045
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
MRAK20-1046
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RAK51 Harjoittelu 1 10
RAK52 Harjoittelu 2 20
MRAK20-1047
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RA00BH91 Opinnäytetyö 15