Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Monimuotototeutus: MKONE19

Tunnus: MKONE19

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Konetekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Kone- ja tuotantotekniikka

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat Koneteknisen osaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön toimintaan tehtävissä sekä arvioida ja kehittää tätä toimintaa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2019 2. / 2019 3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
MKONE19-1000
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MKONE19-1001
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YP00CB27 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YP00CB29 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MKONE19-1002
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CB31 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MKONE19-1003
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YP00CB35 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YP00CB37 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
MKONE19-1004
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

39
MKONE19-1005
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
8C00CB39 Ruotsi 3 3 3 3
VI00CB41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CB43 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8C00CB45 Työelämän englanti 3 3 3 3
8C00CB47 Ammattialan englanti 3 3 3 3
MKONE19-1006
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB49 Algebra ja geometria 4 4 4 4
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00CB53 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
KC00CB55 Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3 3 3 3
KC00CB57 Tietokoneavusteinen matematiikka 2 2 2 2
MKONE19-1007
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB59 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC00CB65 Konetekniikan fysiikka 3 3 3 3
KC00CB67 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KC00CB69 Kemian perusteet 3 3 3 3
MKONE19-1008
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

38
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 3 3 1.5 1.5
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2 2 2 2
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4 4 4 4
KC00CB77 Valmistustekniikka 5 5 5 5
KC00CB79 Statiikka 3 3 3 3
KC00CB81 Dynamiikka 3 3 3 3
KC00CB83 Lujuusoppi 1 4 4 4 4
KC00CB85 Koneenosat 4 4 2 2 2 2
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 4 4 4
KC00CB89 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
8C00BE48 Konetekniikan perusteet 3 3 3 3
MKONE19-1009
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT

(Valitaan kaikki)

41
MKONE19-1010
Tuotantotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC25 NC-tekniikka 3 3 3 3
KC00CC27 Tuotantojärjestelmät 3 3 3 3
KC00CC29 Laatutekniikka 3 3 3 3
KC00CC31 Tuotannonohjaus 3 3 3 3
KC00CC33 Tuotantotekniikan laboraatiot 3 3 3 3
MKONE19-1011
Koneensuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

16
KC00CC35 Lujuusoppi 2 3 3 3 3
8C00CC37 Hydraulitekniikka 3 3 3 3
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC00CC41 Hitsaustekniikka 4 4 4 2 2
KC00CC43 Tuotekehitys 4 4 4 4
MKONE19-1012
Yritystoiminnan moduuli

(Valitaan kaikki)

10
8C00CC45 Teollisuustalous 2 2 2 2
KC00CC47 Työelämän viestintä 2 2 2 2
KC00CC49 Markkinointi 3 3 3 3
KC00CC53 Henkilöstöjohtaminen 3 3 3 3
MKONE19-1013
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan yksi)

15
MKONE19-1014
Teknillisen mekaniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC55 Matriisialgebra 3 3 3 3
8C00CC57 Elementtimenetelmät 4 4 4 4
8C00CC59 Värähtelymekaniikka 4 4 4 4
8C00CC61 Koneiden simulointi 4 4 4 4
MKONE19-1015
Materiaalisuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

15
8C00CC63 Muovien teknologia 3 3 3 3
8C00CC65 Materiaalitekniikka 2 4 4 4 4
8C00CC67 Materiaalien valinta 4 4 4 4
8C00CC69 Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4 4 4 4
MKONE19-1016
Automaatiojärjestelmien moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KL00CC71 Automaation perusteet 3 3 3 3
KC00CC73 Anturitekniikka 3 3 3 3
KC00CC75 Robotiikka 4 4 4 4
KC00CC77 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5 5 5 5
MKONE19-1017
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
8C00BE59 Projektiopintojakso 27 4.5 9 9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
MKONE19-1018
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
8C00CC85 CAD -jatkokurssi 3 3 3 3
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 2
MKONE19-1019
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan (kpl): 6)

6
LT00CD09 Ostotoiminta 3 3 3 3
LT00CD11 Logistiikka 3 3 3 3
MKONE19-1020
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC23EK2001 Harjoittelu 1 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
KC23EK2002 Harjoittelu 2 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
KC23EK2003 Harjoittelu 3 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
MKONE19-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00F99999 Opinnäytetyö 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 3.8 3.8
Yhteensä 240 68.5 70 62 63.5 32.5 36 35 35 33 29 39 24.5 14.5 18 16.8 15.8 3.5 16.3 18.8 15.8 13.8 5.5 14.8 18.3 15.8 10.8 2.5 17.05 22.05 20.75 3.75 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Konetekniikan perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Projektitoiminnan perusteet
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Henkilöstöjohtaminen
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Projektitoiminnan perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Ohjelmoinnin perusteet 1
Tuotantojärjestelmät
Tuotantotekniikan laboraatiot
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Tuotantojärjestelmät
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
SeAMK innovaatioviikko

Konetekniikka, kotu kompetenssit

1 Konetekninen perusosaaminen

- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- tuntee konetekniset perusmittaukset; tuntee energiatekniikan ja -käytön perusteet

Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Konetekniikan perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2 Suunnitteluosaaminen

- osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3 Valmistustekninen osaaminen

- tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien jaautomaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- tuntee logistiikan perusteet

Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4 Koneturvallisuusosaaminen

- tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

Valmistustekniikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Konetekniikan perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
5 Yritystalousosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Projektitoiminnan perusteet
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Ohjelmoinnin perusteet 1
Matriisialgebra
Matematiikan perusopintojakso

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
2 Ammattiopinnot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Konetekniikan perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
3 Vapaasti valittavat opinnot
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
SeAMK innovaatioviikko

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MKONE19-1000
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MKONE19-1001
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YP00CB27 Viestintätaidot 3
YP00CB29 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MKONE19-1002
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CB31 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MKONE19-1003
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YP00CB35 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YP00CB37 Projektitoiminnan perusteet 3
MKONE19-1004
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

39
MKONE19-1005
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
8C00CB39 Ruotsi 3
VI00CB41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CB43 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8C00CB45 Työelämän englanti 3
8C00CB47 Ammattialan englanti 3
MKONE19-1006
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB49 Algebra ja geometria 4
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3
KC00CB53 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
KC00CB55 Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3
KC00CB57 Tietokoneavusteinen matematiikka 2
MKONE19-1007
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB59 Mekaniikka 3
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3
KC00CB65 Konetekniikan fysiikka 3
KC00CB67 Fysiikan laboratoriotyöt 3
KC00CB69 Kemian perusteet 3
MKONE19-1008
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

38
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4
KC00CB77 Valmistustekniikka 5
KC00CB79 Statiikka 3
KC00CB81 Dynamiikka 3
KC00CB83 Lujuusoppi 1 4
KC00CB85 Koneenosat 4
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
KC00CB89 Ohjelmoinnin perusteet 1 3
8C00BE48 Konetekniikan perusteet 3
MKONE19-1009
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT

(Valitaan kaikki)

41
MKONE19-1010
Tuotantotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC25 NC-tekniikka 3
KC00CC27 Tuotantojärjestelmät 3
KC00CC29 Laatutekniikka 3
KC00CC31 Tuotannonohjaus 3
KC00CC33 Tuotantotekniikan laboraatiot 3
MKONE19-1011
Koneensuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

16
KC00CC35 Lujuusoppi 2 3
8C00CC37 Hydraulitekniikka 3
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2
KC00CC41 Hitsaustekniikka 4
KC00CC43 Tuotekehitys 4
MKONE19-1012
Yritystoiminnan moduuli

(Valitaan kaikki)

10
8C00CC45 Teollisuustalous 2
KC00CC47 Työelämän viestintä 2
KC00CC49 Markkinointi 3
KC00CC53 Henkilöstöjohtaminen 3
MKONE19-1013
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan yksi)

15
MKONE19-1014
Teknillisen mekaniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC55 Matriisialgebra 3
8C00CC57 Elementtimenetelmät 4
8C00CC59 Värähtelymekaniikka 4
8C00CC61 Koneiden simulointi 4
MKONE19-1015
Materiaalisuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

15
8C00CC63 Muovien teknologia 3
8C00CC65 Materiaalitekniikka 2 4
8C00CC67 Materiaalien valinta 4
8C00CC69 Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4
MKONE19-1016
Automaatiojärjestelmien moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KL00CC71 Automaation perusteet 3
KC00CC73 Anturitekniikka 3
KC00CC75 Robotiikka 4
KC00CC77 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5
MKONE19-1017
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
8C00BE59 Projektiopintojakso 27
MKONE19-1018
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
8C00CC85 CAD -jatkokurssi 3
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2
MKONE19-1019
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan (kpl): 6)

6
LT00CD09 Ostotoiminta 3
LT00CD11 Logistiikka 3
MKONE19-1020
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC23EK2001 Harjoittelu 1 10
KC23EK2002 Harjoittelu 2 10
KC23EK2003 Harjoittelu 3 10
MKONE19-1021
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00F99999 Opinnäytetyö 15