Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka, Monimuotototeutus: MBIELI22

Tunnus: MBIELI22

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Bio- ja elintarviketekniikan opinnot antavat valmiuksia elintarvikkeiden teolliseen valmistamiseen ja kehittämiseen. Koulutus perustuu luonnontieteiden soveltamiseen ja luonnontieteellisen osaamisen yhdistämiseen nykyaikaiseen tekniikkaan.
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit voivat toimia erilaisissa tehtävissä elintarviketeollisuudessa, ympäristöterveydenhuollossa, julkisissa ruokapalveluissa, kehittämis- ja tutkimushankkeissa sekä yrittäjinä. Elintarviketeollisuudessa bio- ja elintarviketekniikan insinöörit sijoittuvat tyypillisesti tuotannon esimies- ja asiantuntijatehtäviin, tuotekehitykseen ja laadun hallintaan. Opinnot mahdollistavat työllistymisen elintarviketeollisuuden eri toimialoille.
Elintarviketekniikassa hankitaan laaja-alainen elintarviketeollisuustoimintoja tukeva osaaminen. Ammatillisissa opinnoissa perehdytään eri raaka-aineiden ominaisuuksiin ja prosessointiin, prosessien kehittämiseen, tuotantoyrityksen johtamiseen, ruokaturvallisuuteen ja prosessihygieniaan sekä automaatioon. Opinnot antavat valmiuksia vastata tulevaisuuden ruoka-alan haasteisiin, joiden ratkomiseen tarvitaan raaka-aineiden tuntemusta ja prosessiosaamista sekä kykyä luoviin ratkaisuihin.
Syventävissä opinnoissa valitaan joko vilja- ja kasvisteknologia, meijeri- ja juomateknologia tai lihateknologia. Lisäksi valitaan vaihtoehtoinen syventävä kokonaisuus liittyen hygieeniseen suunnitteluun, automaatioon tai elintarviketeollisuuden prosessien kehittämiseen. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana. Vaihtoehtoisesti voi valita muiden alojen opintosisältöjä, esimerkiksi omaa yrittäjyyttä tukevia opintoja, johtamista, ravitsemusta tai kestävää kehitystä.
SeAMK Ruoka -yksikkö muodostaa Suomessa ainutlaatuisen osaamiskeskittymän. Bio- ja elintarviketekniikan opinnoissa luodaankin katsaus koko ruokaketjuun: elintarviketeollisuuden lisäksi maatalouteen, ruokapalveluihin sekä kuluttajan näkökulmaan.
Bio- ja elintarviketekniikkaa soveltava teollisuus on voimakkaasti kansainvälistyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Elintarviketeollisuus on Suomen teollisuuden toimialoista kansainvälisesti kilpailukykyisintä. Alan suomalainen osaaminen edustaa maailman huippua ja teollinen toiminta tulee säilymään Suomessa tuotantotoiminnan globalisoitumisesta huolimatta. On luontevaa hankkia hyvä kielitaito ja hyvät kansainvälisyystaidot jo opintojen aikana. Bio- ja elintarviketekniikan tutkinto-ohjelmasta on erinomaiset mahdollisuudet tehdä opintoja ulkomailla. Kielitaitoa voi kartuttaa myös kotimaassa, sillä osa opinnoista opiskellaan englannin kielellä ja oppimateriaalia on englanniksi. Lisäksi SeAMK:ssa on laaja kielitarjonta vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintojen laajuus on 240 op ja kesto noin 4 vuotta. Opinnot voi suorittaa nopeamminkin riippuen aikaisemmasta osaamisesta ja omista tavoitteista. Opinnot on rytmitetty niin, että lukujärjestyksen mukainen opetus sijoittuu elo-syyskuun vaihteesta huhtikuun loppuun. Kesäisin on mahdollista tehdä projektiopintoja, harjoittelua ja kesäopintoja. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja verkko-opinnot sekä erilaiset laboratoriotyöt.
Bio- ja elintarviketekniikan harjoittelu sijoittuu ensisijaisesti kolmanteen opiskeluvuoteen, mutta sen voi sijoittaa myös kesiin. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön aiheen mielenkiintonsa, urasuunnitelmiensa ja työllistymistavoitteidensa mukaan.

AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit toimivat avaintehtävissä bio- ja elintarviketekniikkaa soveltavassa teollisuudessa. Valmistuneet voivat sijoittua tuotannon esimies-, laadunhallinta, tuotekehitys- tai suunnittelutehtäviin elintarviketeollisuuteen tai teollisuuden palvelutoimintoihin. Keskeiset elintarviketeollisuuden alat ovat liha- ja valmisruokateollisuus, leipomot, meijerit ja juomateollisuus. Mahdollisia työtehtäviä kuntien ja valtion palveluksessa ovat valvonta- ja opetustehtävät. Osa bio- ja elintarviketekniikan insinööreistä toimii yrittäjinä.
Tyypillisiä bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimies, tuotekehittäjä, tuotannon suunnittelija, tuotannon ohjaaja, terveystarkastaja, laadun ohjaaja, laatupäällikkö, tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö tai tuotantopäällikkö. Useimmat alan työtehtävät vaativat automaatiotekniikan hallintaa ja hyviä digitaalisia taitoja. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörien työtilanne elintarviketeollisuuden aloilla on vakaa, ja tulevaisuus näyttää positiiviselta.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijan ammatillinen kehittyminen perustuu hyvään tekniseen ja luonnontieteelliseen perusosaamiseen, kriittiseen ajatteluun, tiedonhankintaosaamiseen, ongelman ratkaisukykyyn sekä kykyyn toimia yhteisöllisesti ja vastuuntuntoisesti.
Koulutuksessa korostuu konstruktiivinen oppimiskäsitys. Keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Opetus sisältää luentomuotoisen opetuksen lisäksi paljon käytännön laboratorioharjoituksia, oppimistehtäviä ja laskuharjoituksia, joissa pyritään käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämiseen. Keksivään ja mielekkääseen oppimiseen päästään yrityksille tehtävillä selvityksillä ja ongelmanratkaisuun perustuvilla projektitöillä. Opiskelijat osallistuvat SeAMK Ruoka -yksikön tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erilaisten projektien, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta.
Kevätlukukauden mittainen ammattiharjoittelu, yritysvierailut ja yrityksistä tulevat asiantuntijaluennot täydentävät opetusmenetelmäkokonaisuutta. Koulutus tarjoaa vahvan pohjan opintojen jälkeiselle ammatilliselle kehittymiselle.
Monimuoto-opiskelijoiden opinnot järjestetään kontakti- ja etäopetusjaksojen yhdistelmänä. Kontaktijaksot ovat pääsääntöisesti muutaman viikon välein torstaista lauantaihin. Etäjaksojen aikana on mahdollisesti opintojaksojen verkkoluentoja, mitkä tallennetaan.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
MBIELI22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MBIELI22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MBIELI22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 2
MBIELI22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
MBIELI22-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
MBIELI22-1006
Matemaattis-luonnontieteet

(Valitaan kaikki)

20
8B00CZ16 Algebra ja geometria 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CZ17 Differentiaali- ja integraalilaskenta 5 5 5 2.5 2.5
KC03FYSI11 Mekaniikka ja lämpöoppi 5 5 5 5
KC03FYSI12 Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI22-1007
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YELRUOTS031 Svenska 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3 3 3 1.5 1.5
YELENGLI07 English 2 2 2 2 1 1
MBIELI22-1008
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

101
MBIELI22-1009
Luonnontieteelliset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

27
8B00CX53 Kemia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00BS80 Kemian laboratoriotyöt 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX54 Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia 7 7 7 2.3 2.3 2.3
8B00CX55 Elintarvikekemia 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00BT46 Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI22-1010
Elintarviketeknologia

(Valitaan kaikki)

14
8B00CX56 Elintarviketeknologian perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
8B00CX58 Elintarviketeknologia 10 10 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
MBIELI22-1011
Elintarvikeprosessit ja pakkaukset

(Valitaan kaikki)

15
8B00CX60 Pakkaustekniikka 3 3 3 1 1 1
8B00BS81 Elintarvikeprosessit 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX61 Automaatiotekniikka 4 4 4 2 2
8B00CX62 Biokemia ja -prosessitekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MBIELI22-1012
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

10
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3 3 3 1 1 1
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3 3 3 1 1 1
8B00CX64 Elintarvikealan lainsäädäntö 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8B00CX65 Ravitsemuksen perusteet 2 2 2 1 1
MBIELI22-1013
Tuotantoyrityksen johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT49 Tuotantotalous 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT50 Tilaus-toimitusketjun hallinta 5 5 5 2.5 2.5
8B00BT51 Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI22-1014
Projektiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10 10 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
MBIELI22-1015
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
MBIELI22-1016
Vilja- ja kasvisteknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX66 Vilja- ja leipomoprosessit 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CX67 Kasvistuotteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI22-1017
Meijeri- ja juomateknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX69 Meijeriprosessit 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CX70 Juomaprosessit 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI22-1018
Lihateknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CY96 Lihateknologian prosessit ja laatu 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CY95 Lihatuotteiden kehittäminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5 5 5 2.5 2.5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI22-1019
VAIHTOEHTOINEN SYVENTÄVÄ KOKONAISUUS

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MBIELI22-1020
Hygienic design in food facilities and food equipment

(Valitaan kaikki)

10
8B00CX99 Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment 4 4 4 2 2
8B00CY01 Contact Materials in Process Lines and Equipment 2 2 2 1 1
8B00CY00 Project Work in Hygienic Designing 4 4 4 2 2
MBIELI22-1021
Automatisation and digitalisation

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10 10 10 5 5
MBIELI22-1022
Process development in food industry

(Valitaan kaikki)

10
8B00CY02 Food Plant Design 5 5 5 2.5 2.5
8B00CY03 Lean Thinking 5 5 5 2.5 2.5
MBIELI22-1023
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI22-1024
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI22-1025
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI22-1026
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KC03CE40240 Robotiikka 4
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
9A00CI30 Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5
9A00CL17 Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5
MBIELI22-1027
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
8B00BI31 Harjoittelu 30 30 30 10 10 10
MBIELI22-1028
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET

(Valitaan kaikki)

19
8B00CX71 Tutkimus- ja kehittämistyö 4 4 4 1.3 1.3 1.3
8B00CX96 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
Yhteensä 240 33 64 68 90 15 33 31 33 24 44 60 30 15 11.4 11.4 10.4 18 13 12.1 12.1 9.1 12 12 15.7 15.7 13.2 30 30 10 10 10 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Työelämän viestintä
Svenska
English 1
English 2
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarvikekemia
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarviketeknologian perusteet
Elintarviketeknologia
Pakkaustekniikka
Elintarvikeprosessit
Automaatiotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Elintarvikealan lainsäädäntö
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Valmisruokateknologia
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Valmisruokateknologia
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Lean Thinking
Robotiikka
Ajankohtainen projekti
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Kemia
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarvikekemia
Elintarviketeknologia
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ravitsemuksen perusteet
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Tutkimus- ja kehittämistyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Svenska
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Food Plant Design
Lean Thinking
Harjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Kemia
Elintarvikekemia
Elintarviketeknologian perusteet
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Robotiikka
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Svenska
English 1
English 2
Ruokaketjun toiminta
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotekehitysprojekti
Tuotekehitysprojekti
Lean Thinking
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarviketeknologia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Ravitsemuksen perusteet
Tuotantotalous
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Lean Thinking
Kestävä ruokajärjestelmä
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Harjoittelu
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Bio- ja elintarviketekniikka kompetenssit

1 Elävän ja eloperäisen materiaalin hallinta

- tuntee biologisten materiaalien erityisominaisuudet
- ymmärtää miten elävä solu toimii

Kemian laboratoriotyöt
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarviketeknologian perusteet
Elintarviketeknologia
Elintarvikeprosessit
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Ajankohtainen projekti
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Harjoittelu
Opinnäytetyö
2 Bioprosessien hallinta

- tuntee alalla käytettävät prosessitekniset operaatiot
- hallitsee bio- ja elintarvikeprosessit ja tuntee prosessoitavien materiaalien asettamat erityisvaatimukset niille
- ymmärtää tuotantojärjestelmät kokonaisuuksina
- prosessitekniikka
- bio- ja elintarvikeprosessit
- tuotantojärjestelmät

Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarviketeknologian perusteet
Elintarviketeknologia
Elintarvikeprosessit
Automaatiotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Tuotekehitysprojekti
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Tuotekehitysprojekti
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Tuotekehitysprojekti
Ajankohtainen projekti
Kestävä ruokajärjestelmä
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Harjoittelu
Opinnäytetyö
3 Turvallisuus- ja laatuosaaminen

- tunnistaa ja hallitsee tuotantoprosesseihin liittyvät laatu- ja hygieniariskitekijät
- ymmärtää laatutyön merkityksen tuotannolle ja tuotteille
- tuntee alaan liittyvän lainsäädännön ja osaa soveltaa sitä esim. omavalvonnassa
- hygienia
- lainsäädäntö
- laatutyö

Svenska
English 2
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarvikekemia
Elintarviketeknologian perusteet
Elintarviketeknologia
Pakkaustekniikka
Elintarvikeprosessit
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Elintarvikealan lainsäädäntö
Ravitsemuksen perusteet
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Kestävä ruokajärjestelmä
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
Harjoittelu
Opinnäytetyö
4 Teknistaloudellinen osaaminen

- pyrkii markkinalähtöiseen kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan
- ymmärtää alan tuotantotaloudelliset ominaispiirteet esim. päivittäistavaratuotannossa
- markkinaorientoituminen

Yrittäjyyden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Elintarviketeknologia
Automaatiotekniikka
Ravitsemuksen perusteet
Tuotantotalous
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Lean Thinking
Robotiikka
Harjoittelu
Opinnäytetyö
5 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

- omaa alan vaatimat matematiikan ja fysiikan valmiudet
- omaa alan vaatimat kemian ja biokemian tiedot ja taidot
- matematiikan ja fysiikan valmiudet
- kemian ja biokemian valmiudet
- tietotekniset taidot

Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikekemia
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Automaatiotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyö
Opinnäytetyö
6 Esimiestaidot

- osaa toimia työnjohtotehtävissä

Yrittäjyyden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Harjoittelu
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Algebra ja geometria
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Mekaniikka ja lämpöoppi
Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt
Työelämän viestintä
Svenska
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English 1
English 2
Tutkimus- ja kehittämistyö
2 Ammattiopinnot
Kemia
Kemian laboratoriotyöt
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia
Elintarvikekemia
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka
Elintarviketeknologian perusteet
Elintarviketeknologia
Pakkaustekniikka
Elintarvikeprosessit
Automaatiotekniikka
Biokemia ja -prosessitekniikka
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Elintarvikealan lainsäädäntö
Ravitsemuksen perusteet
Marketing Planning and Implementation in the Food Chain
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Tuotantotalous
Tilaus-toimitusketjun hallinta
Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö
Vilja- ja leipomoprosessit
Kasvistuotteet
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Meijeriprosessit
Juomaprosessit
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Lihateknologian prosessit ja laatu
Lihatuotteiden kehittäminen
Valmisruokateknologia
Tuotekehitysprojekti
Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment
Contact Materials in Process Lines and Equipment
Project Work in Hygienic Designing
Food Plant Design
Lean Thinking
3 Vapaasti valittavat opinnot
Robotiikka
Ajankohtainen projekti
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Kestävä ruokajärjestelmä
Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit
Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö
4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MBIELI22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MBIELI22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MBIELI22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MBIELI22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MBIELI22-1005
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
MBIELI22-1006
Matemaattis-luonnontieteet

(Valitaan kaikki)

20
8B00CZ16 Algebra ja geometria 5
8B00CZ17 Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
KC03FYSI11 Mekaniikka ja lämpöoppi 5
KC03FYSI12 Materiaalien fysiikka ja laboratoriotyöt 5
MBIELI22-1007
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2
YELRUOTS031 Svenska 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YELENGLI06 English 1 3
YELENGLI07 English 2 2
MBIELI22-1008
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

101
MBIELI22-1009
Luonnontieteelliset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

27
8B00CX53 Kemia 5
8B00BS80 Kemian laboratoriotyöt 5
8B00CX54 Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia 7
8B00CX55 Elintarvikekemia 5
8B00BT46 Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5
MBIELI22-1010
Elintarviketeknologia

(Valitaan kaikki)

14
8B00CX56 Elintarviketeknologian perusteet 4
8B00CX58 Elintarviketeknologia 10
MBIELI22-1011
Elintarvikeprosessit ja pakkaukset

(Valitaan kaikki)

15
8B00CX60 Pakkaustekniikka 3
8B00BS81 Elintarvikeprosessit 5
8B00CX61 Automaatiotekniikka 4
8B00CX62 Biokemia ja -prosessitekniikka 3
MBIELI22-1012
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

10
XX00CX20 Ruokaketjun toiminta 3
XX00CX21 Ruokaketjun vastuullisuus 3
8B00CX64 Elintarvikealan lainsäädäntö 2
8B00CX65 Ravitsemuksen perusteet 2
MBIELI22-1013
Tuotantoyrityksen johtaminen

(Valitaan kaikki)

25
YE00BW57 Marketing Planning and Implementation in the Food Chain 5
YE00CY05 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
8B00BT49 Tuotantotalous 5
8B00BT50 Tilaus-toimitusketjun hallinta 5
8B00BT51 Tuotantovälineiden hankinta ja käyttö 5
MBIELI22-1014
Projektiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MBIELI22-1015
VAIHTOEHTOISET SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 20)

20
MBIELI22-1016
Vilja- ja kasvisteknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX66 Vilja- ja leipomoprosessit 5
8B00CX67 Kasvistuotteet 5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5
MBIELI22-1017
Meijeri- ja juomateknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CX69 Meijeriprosessit 5
8B00CX70 Juomaprosessit 5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5
MBIELI22-1018
Lihateknologia

(Valitaan kaikki)

20
8B00CY96 Lihateknologian prosessit ja laatu 5
8B00CY95 Lihatuotteiden kehittäminen 5
8B00CY39 Valmisruokateknologia 5
8B00CX68 Tuotekehitysprojekti 5
MBIELI22-1019
VAIHTOEHTOINEN SYVENTÄVÄ KOKONAISUUS

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MBIELI22-1020
Hygienic design in food facilities and food equipment

(Valitaan kaikki)

10
8B00CX99 Hygienic Design of Food Facilities, Process Lines and Equipment 4
8B00CY01 Contact Materials in Process Lines and Equipment 2
8B00CY00 Project Work in Hygienic Designing 4
MBIELI22-1021
Automatisation and digitalisation

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
MBIELI22-1022
Process development in food industry

(Valitaan kaikki)

10
8B00CY02 Food Plant Design 5
8B00CY03 Lean Thinking 5
MBIELI22-1023
Monialaiset työelämäprojektit (SeAMKPro)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI22-1024
Kansainvälinen opiskeluvaihto

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI22-1025
Yrittäjyysopinnot

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
MBIELI22-1026
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KC03CE40240 Robotiikka 4
YE00BI41 Ajankohtainen projekti 2
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
8B00CG67 Kestävä ruokajärjestelmä 5
9A00CI30 Proteiinituotannon vaihtoehdot – Valkuaiskasvit 5
9A00CL17 Proteiinituotannon vaihtoehdot - Projektityö 5
MBIELI22-1027
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
8B00BI31 Harjoittelu 30
MBIELI22-1028
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISVALMIUDET

(Valitaan kaikki)

19
8B00CX71 Tutkimus- ja kehittämistyö 4
8B00CX96 Opinnäytetyö 15