Siirry suoraan sisältöön

Tietokoneavusteinen valmistusLaajuus (3 op)

Tunnus: KL00BT60

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää nykyaikaisessa konepajatuotannossa käytettävien numeerisesti ohjattujen työstökoneiden toimintaperiaatteen. Opiskelija tietää perustiedot tietokoneavusteisesta NC-ohjelmoinnista ja tuotteen valmistuksesta NC-koneella. Opiskelija osaa ottaa huomioon taloudelliset tekijät valmistusteknologioiden valinnassa.

Sisältö

Oppijakson sisältämät osa-alueet ovat NC-konetyypit ja niiden toiminta, tietokoneavusteinen valmistusympäristö, NC-koneen käyttö ja työturvallisuus, kiinnitinjärjestelmät, työkalujärjestelmät, työstöarvot, G- ja M-koodit, työstökoordinaatistot, CAM-ohjelmiston toiminta ja NC-ohjelmointi tuotteen 3D-mallin avulla. Taloudelliset valmistusteknologiat ja niiden hyödyntämionen. Kurssilla tehdään harjoituksia nykyaikaisilla CAM-ohjelmistoilla.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee CAM-ohjelman perusteet ja NC-koneen perusoperaatiot.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Kuten edellä. Lisäksi opiskelija osaa ohjelmoida CAM-ohjelmalla työstöratoja helppojen työkappaleiden valmistamiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Kuten edellä. Lisäksi opiskelija osaa käyttää itsenäisesti NC-konetta työkappaleiden valmistamiseen ja osaa käyttää CAM-ohjelmaa.

Oppimateriaalit

Pikkarainen, E. 1999. NC-tekniikan perusteet. Helsinki Hakapaino Oy. s. 170. ISBN 952-13-0452-9.