Siirry suoraan sisältöön

Tekninen piirustus ja CADLaajuus (5 op)

Tunnus: KL25AB50300

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan konepiirustuksia ja tuntee standardoidut konepiirustusmerkinnät. Opiskelija oppii tuotteiden 3D-mallinnuksen perusteet ja osaa tehdä itsenäisesti laadukkaita tuote- ja kokoonpanomalleja sekä kokoonpano- ja komponenttipiirustuksia. Kurssin pohjalta opiskelija saa myös valmiudet kaaviopiirustuksien, kuten hydrauliikka- ja pneumatiikka-piirustusten sekä layout-piirustusten tuottamiseen. Lisäksi kurssissa käsitellään myös design-tuotteiden mallinnusta ja CAD-suunnittelun toteutusta yritysympäristössä.

Opiskelija ymmärtää tuotetiedon hallinta järjestelmän toiminnan ja menetelmät.

Kestävän kehityksen ja kierrätettävyyden huomiointi suunnittelussa.

Sisältö

Teknisen piirtämisen teoria, 3D-mallinnuksen ja mallinnusjärjestelmien yleinen teoria, tuotteiden ja kokoonpanomallien 3D-mallinnus, tasopiirustusten tuottaminen ja ohutlevysuunnittelu. Kaaviopiirustukset ja niiden standardoidut merkinnät. Harjoitukset tehdään Solid Edge 3D-CAD-ohjelmalla.

Tuotetiedonhallinta on oleellinen osa kurssia. Kursilla opiskelija oppii perustoiminnot ja käytänteet PDM-järjestelmästä. Nimikkeiden käsittely ja reviisiot sekä tuoterakenteen luominen osaluetteloineen on oleellinen osa kurssia.

Sisällössä huomioidaan kansalliset ja kansainväliset standardit (SFS, EN ja ISO).

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee konepiirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa 3d-työkappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa 3d-työkappaleita, tehdä piirustuksia ja pieniä kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa tuotesuunnittelua.

Oppimateriaalit

Monisteet ja seuraavat kirjat luennolla ilmoitetuilta osin.
Laakko T. & Sukuvaara A. & Borgman J. & Simolin, & T. Björkstrand R. & Konkola, M. & Tuomi J. & Kaikonen H. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 312 s.

Hietikko E. 1996 Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.

Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 290 s.

Ilmoittautumisaika

16.04.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

1 op

Yksikkö

SeAMK Automaatio- ja tietotekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka
Opettaja
  • Jorma Mettälä
Opiskelijaryhmät
  • MAUTE21
    Insinööri (AMK), Automaatiotekniikka, monimuotototeutus

Tavoitteet

Opiskelija oppii lukemaan konepiirustuksia ja tuntee standardoidut konepiirustusmerkinnät. Opiskelija oppii tuotteiden 3D-mallinnuksen perusteet ja osaa tehdä itsenäisesti laadukkaita tuote- ja kokoonpanomalleja sekä kokoonpano- ja komponenttipiirustuksia. Kurssin pohjalta opiskelija saa myös valmiudet kaaviopiirustuksien, kuten hydrauliikka- ja pneumatiikka-piirustusten sekä layout-piirustusten tuottamiseen. Lisäksi kurssissa käsitellään myös design-tuotteiden mallinnusta ja CAD-suunnittelun toteutusta yritysympäristössä.

Opiskelija ymmärtää tuotetiedon hallinta järjestelmän toiminnan ja menetelmät.

Kestävän kehityksen ja kierrätettävyyden huomiointi suunnittelussa.

Sisältö

Teknisen piirtämisen teoria, 3D-mallinnuksen ja mallinnusjärjestelmien yleinen teoria, tuotteiden ja kokoonpanomallien 3D-mallinnus, tasopiirustusten tuottaminen ja ohutlevysuunnittelu. Kaaviopiirustukset ja niiden standardoidut merkinnät. Harjoitukset tehdään Solid Edge 3D-CAD-ohjelmalla.

Tuotetiedonhallinta on oleellinen osa kurssia. Kursilla opiskelija oppii perustoiminnot ja käytänteet PDM-järjestelmästä. Nimikkeiden käsittely ja reviisiot sekä tuoterakenteen luominen osaluetteloineen on oleellinen osa kurssia.

Sisällössä huomioidaan kansalliset ja kansainväliset standardit (SFS, EN ja ISO).

Oppimateriaalit

Monisteet ja seuraavat kirjat luennolla ilmoitetuilta osin.
Laakko T. & Sukuvaara A. & Borgman J. & Simolin, & T. Björkstrand R. & Konkola, M. & Tuomi J. & Kaikonen H. 1998. Tuotteen 3D-CAD-suunnittelu. WSOY. Helsinki. 312 s.

Hietikko E. 1996 Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu. Otatieto Oy Kirjasarja 567. Helsinki. 238 s.

Autio A. & Hasari H. 1999. Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille. Otava. Keuruu. 290 s.

Opetusmenetelmät

Luennot, ohjatut tietokoneavusteisen suunnittelun harjoitukset ja harjoitustyöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

50t luennot, harjoitukset
50t harjoitustyöt, tenttiin valmistautuminen

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Tyydyttävä (1-2)
Opiskelija tuntee konepiirustuksen standardisymbolit ja osaa mallintaa 3d-työkappaleita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3-4)
Opiskelija osaa mallintaa 3d-työkappaleita, tehdä piirustuksia ja pieniä kokoonpanoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa tehdä vaativaa tuotesuunnittelua.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa mallintaa tyypillisen konepajatuotannon työkappaleen ja tehdä siitä piirustuksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa mallintaa tyypillisen konepajatuotannon työkappaleen ja tehdä siitä piirustuksen. Lisäksi hän osaa tehdä kokoonpanopiirustukisa ja osaluetteloita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa hyödyntää monipuolisesti suunnitteluohjelmistoa. Osaamallintaa tyypillisen konepajatuotannon työkappaleen sekä muotopintatuotteita ja tehdä niistä piirustukset. Lisäksi hän osaa tehdä kokoonpanopiirustukisa ja osaluetteloita sekä ohutlevy ja runkosuunnittelua.

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.