Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Pk-yrittäjyys, Monimuotototeutus: MPK21

Tunnus: MPK21

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), PK-yrittäjyys

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2021

Kuvaus

Pk-yrittäjyyden tutkinto-ohjelma antaa valmiudet yritystoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija perehtyy liiketoiminnan eri osa-alueisiin kuten liiketoimintasuunnitteluun, johtamiseen, markkinointiin, tuotantotalouteen, taloushallintoon, yritysjuridiikkaan ja kansainväliseen liiketoimintaan. Liiketoimintaosaamisen soveltamisen käytäntöön liittyy myös viestinnän, tietojenkäsittelyn, projektisuunnittelun ja kielten osaamista, joita opiskelija opinnoissaan myös kehittää. Ohjelmasta valmistunut ymmärtää myös digitalisaation vaikutuksen liiketoimintamuotoihin ja –prosesseihin. Osan opinnoista voi suorittaa räätälöidyissä projekteissa (ns. oppimisprojektit) esimerkiksi oman työnantajan kanssa. Hankitun osaamisen soveltaminen käytäntöön vahvistaa valmiuksia menestyä työelämässä. Pk-yrittäjyyden tradenomien erikoistumisesta sovitaan henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla.

Tutkinto-ohjelman pedagogiikka perustuu ns. käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom, flipped learning) malliin: kurssisisältö ja tehtävät ovat verkossa etukäteen opiskeltavissa ja lähipäivät käytetään vuorovaikutteiseen oppimiseen ja tehtävien läpikäymiseen. Opiskelun tueksi perustetaan alueella opintopiirejä, jos riittävä määrä opiskelijoita näihin ilmoittautuu.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa otetaan huomioon alueen yritysten ja muiden toimijoiden ilmaisemat osaamistarpeet, opiskelijoiden ja valmistuvien antama palaute sekä koulutusalan valtakunnallinen kehittämistyö. Keskeisiä informaatiolähteitä opetussuunnitelman kehittämisessä ovat valmistuneiden seurantatutkimusten tulokset, teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön ennakointitieto sekä oma TKI-toiminta ja sen tulokset.

Osaamistavoitteet

PK-yrittäjyyden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hänellä on yritystoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan taloudellisuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
MPK21-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

57
MPK21-1002
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MPK21-1003
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1 1 1
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1 1 1
MPK21-1004
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1 1 1
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
MPK21-1005
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
MPK21-1006
Tutkinto-ohjelman perusopinnot

(Valitaan kaikki)

37
LT00BT63 Yrityksen toimintaympäristö 8 4 4 4 4 1.3 1.3 1.3 2 2
LT00BT65 Liikeideasta liiketoiminnaksi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00BT66 Laskentatoimen perusteet 6 6 6 2 2 2
LT00BT67 Markkinoinnin perusteet 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT69 Talousmatematiikka 3 3 3 1.5 1.5
LT00BU10 Taulukkolaskenta 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT68 Toiminnanohjauksen perusteet 3 3 3 1 1 1
LT00BT92 Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka 3 3 3 1 1 1
LT00CL73 Etiikka ja yritystoiminta 3 3 3 1 1 1
MPK21-1007
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

93
MPK21-1008
PK-yrityksen viestintä ja markkinointi

(Valitaan kaikki)

20
LT00CL74 Yrityksen viestintä 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT71 Neuvottelutaidot 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00BT72 Asiakaspalvelu ja myyntityö 5 5 5 2.5 2.5
LT00CL70 Markkinointiviestintä 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00BT74 Brändin hallinta 3 3 3 1.5 1.5
LT00CL71 Asiakassuhdejohtaminen 3 3 3 1.5 1.5
MPK21-1009
PK-yrityksen taloushallinto ja juridiikka

(Valitaan kaikki)

20
LT00CL75 Talouden suunnittelu ja valvonta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00CL76 Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta 3 3 3 1 1 1
LT00BT77 Yrityksen välillinen ja välitön verotus 6 6 6 2 2 2
LT00CL77 Yritystoiminnan rahoitus 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT79 Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3 3 3 1 1 1
MPK21-1010
Johtaminen ja HR

(Valitaan kaikki)

12
LT00BT81 Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä 4 4 4 2 2
LT00BT82 Organisaation ja osaamisen kehittäminen 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT83 Työsuhde 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT84 Itsensä johtaminen 2 2 2 1 1
MPK21-1011
Liiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

17
LT00BT85 Innovointi ja konseptisuunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT94 Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LT00BT86 Kasvuyrittäjyys 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT87 Internationalization of business 3 3 3 1 1 1
LT00BT88 Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos 3 3 3 1 1 1
MPK21-1017
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

12
MPK21-1012
Digitalisaatio ja verkkoliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

12
LT00BT89 Liiketoiminnan digitalisaatio 3 3 3 1 1 1
LT00BT90 Verkkosivujen tuottaminen 3 3 3 1 1 1
LT00CL78 Verkkoliiketoiminta 6 6 6 3 3
MPK21-1013
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

12
KD00BR75 Affärssvenska / Business Swedish 3 3 3 1.5 1.5
KD00BR77 Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LT00BR83 English at Work 1 3 3 3 1.5 1.5
LT00BR85 English at Work 2 3 3 3 1 1 1
MPK21-1014
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LTVVO102 Englantia amk-opintoihin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00CI01 Sivutoimiyrittäjyys 2 2 2 1 1
LT00CK99 Taitto-ohjelmien perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LT00CL72 Perintäoikeus 2 2 2 1 1
MPK21-1015
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

20
LT00CL79 Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 3 3 3 1.5 1.5
LT00BT96 Tutkimuskirjoittaminen 2 2 2 1 1
LT00BT97 Opinnäytetyöseminaari 0
LT00BT98 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
LT00BT99 Kypsyysnäyte 0
MPK21-1016
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD00BR95 Harjoittelu 30 15 15 15 15 5 5 5 7.5 7.5
Yhteensä 210 32 73 64 41 32 24 49 35 29 41 0 10.7 10.7 10.7 12 12 16.5 16.5 16.5 17.5 17.5 9.7 9.7 9.7 20.5 20.5 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Talousmatematiikka
Itsensä johtaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyöseminaari
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
Harjoittelu
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Etiikka ja yritystoiminta
Perintäoikeus
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrityksen viestintä
Neuvottelutaidot
Talouden suunnittelu ja valvonta
Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta
Yritystoiminnan rahoitus
Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä
Organisaation ja osaamisen kehittäminen
Työsuhde
Taitto-ohjelmien perusteet
Harjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Innovointi ja konseptisuunnittelu
Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkoliiketoiminta
Sivutoimiyrittäjyys
Taitto-ohjelmien perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Internationalization of business
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English at Work 1
English at Work 2
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Yrityksen toimintaympäristö
Liikeideasta liiketoiminnaksi
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Taulukkolaskenta
Toiminnanohjauksen perusteet
Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka
Yrityksen viestintä
Neuvottelutaidot
Asiakaspalvelu ja myyntityö
Markkinointiviestintä
Brändin hallinta
Asiakassuhdejohtaminen
Talouden suunnittelu ja valvonta
Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta
Yrityksen välillinen ja välitön verotus
Yritystoiminnan rahoitus
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä
Organisaation ja osaamisen kehittäminen
Työsuhde
Itsensä johtaminen
Innovointi ja konseptisuunnittelu
Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen
Kasvuyrittäjyys
Internationalization of business
Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Verkkoliiketoiminta
Sivutoimiyrittäjyys
Perintäoikeus
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
Opinnäytetyö
Harjoittelu
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Liiketalous, PK kompetenssit

1 Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen

- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Yrityksen toimintaympäristö
Liikeideasta liiketoiminnaksi
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Toiminnanohjauksen perusteet
Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka
Etiikka ja yritystoiminta
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
English at Work 1
English at Work 2
2 Liiketalouden syventävä osaaminen

Omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, laskentatoimi, yrityshallinto/yrittäjyys, verkkopalvelut, kansainvälinen liiketoiminta)

Yrityksen viestintä
Neuvottelutaidot
Asiakaspalvelu ja myyntityö
Markkinointiviestintä
Brändin hallinta
Asiakassuhdejohtaminen
Talouden suunnittelu ja valvonta
Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta
Yrityksen välillinen ja välitön verotus
Yritystoiminnan rahoitus
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä
Organisaation ja osaamisen kehittäminen
Työsuhde
Itsensä johtaminen
Innovointi ja konseptisuunnittelu
Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen
Kasvuyrittäjyys
Internationalization of business
Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Verkkoliiketoiminta
Perintäoikeus
3 Liiketalouden menetelmäosaaminen

- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa

Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Talousmatematiikka
Taulukkolaskenta
Verkkoliiketoiminta
Taitto-ohjelmien perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
Tutkimuskirjoittaminen
4 Liiketalouden soveltava osaaminen

- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

SeAMK innovaatioviikko
Yrityksen viestintä
Neuvottelutaidot
Brändin hallinta
Verkkosivujen tuottaminen
Verkkoliiketoiminta
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Sivutoimiyrittäjyys
Opinnäytetyöseminaari
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
Harjoittelu
Luokittelemattomat

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yrityksen toimintaympäristö
Liikeideasta liiketoiminnaksi
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Talousmatematiikka
Taulukkolaskenta
Toiminnanohjauksen perusteet
Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka
Etiikka ja yritystoiminta
2 Ammattiopinnot
Yrityksen viestintä
Neuvottelutaidot
Asiakaspalvelu ja myyntityö
Markkinointiviestintä
Brändin hallinta
Asiakassuhdejohtaminen
Talouden suunnittelu ja valvonta
Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta
Yrityksen välillinen ja välitön verotus
Yritystoiminnan rahoitus
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä
Organisaation ja osaamisen kehittäminen
Työsuhde
Itsensä johtaminen
Innovointi ja konseptisuunnittelu
Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen
Kasvuyrittäjyys
Internationalization of business
Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Verkkoliiketoiminta
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English at Work 1
English at Work 2
3 Vapaasti valittavat opinnot
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Sivutoimiyrittäjyys
Taitto-ohjelmien perusteet
Perintäoikeus
4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyöseminaari
Opinnäytetyö
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MPK21-1001
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

57
MPK21-1002
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MPK21-1003
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MPK21-1004
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MPK21-1005
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MPK21-1006
Tutkinto-ohjelman perusopinnot

(Valitaan kaikki)

37
LT00BT63 Yrityksen toimintaympäristö 8
LT00BT65 Liikeideasta liiketoiminnaksi 5
LT00BT66 Laskentatoimen perusteet 6
LT00BT67 Markkinoinnin perusteet 3
LT00BT69 Talousmatematiikka 3
LT00BU10 Taulukkolaskenta 3
LT00BT68 Toiminnanohjauksen perusteet 3
LT00BT92 Tuotantotalouden perusteet ja logistiikka 3
LT00CL73 Etiikka ja yritystoiminta 3
MPK21-1007
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

93
MPK21-1008
PK-yrityksen viestintä ja markkinointi

(Valitaan kaikki)

20
LT00CL74 Yrityksen viestintä 3
LT00BT71 Neuvottelutaidot 2
LT00BT72 Asiakaspalvelu ja myyntityö 5
LT00CL70 Markkinointiviestintä 4
LT00BT74 Brändin hallinta 3
LT00CL71 Asiakassuhdejohtaminen 3
MPK21-1009
PK-yrityksen taloushallinto ja juridiikka

(Valitaan kaikki)

20
LT00CL75 Talouden suunnittelu ja valvonta 5
LT00CL76 Toiminnan menestyksellisyyden arviointi tilinpäätösaineistosta 3
LT00BT77 Yrityksen välillinen ja välitön verotus 6
LT00CL77 Yritystoiminnan rahoitus 3
LT00BT79 Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3
MPK21-1010
Johtaminen ja HR

(Valitaan kaikki)

12
LT00BT81 Esimiestyö ja toiminta työyhteisössä 4
LT00BT82 Organisaation ja osaamisen kehittäminen 3
LT00BT83 Työsuhde 3
LT00BT84 Itsensä johtaminen 2
MPK21-1011
Liiketoiminnan kehittäminen

(Valitaan kaikki)

17
LT00BT85 Innovointi ja konseptisuunnittelu 3
LT00BT94 Palveluinnovaatiot ja niiden suojaaminen 5
LT00BT86 Kasvuyrittäjyys 3
LT00BT87 Internationalization of business 3
LT00BT88 Perheyrittäjyys ja sukupolvenvaihdos 3
MPK21-1017
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

12
MPK21-1012
Digitalisaatio ja verkkoliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

12
LT00BT89 Liiketoiminnan digitalisaatio 3
LT00BT90 Verkkosivujen tuottaminen 3
LT00CL78 Verkkoliiketoiminta 6
MPK21-1013
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

12
KD00BR75 Affärssvenska / Business Swedish 3
KD00BR77 Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LT00BR83 English at Work 1 3
LT00BR85 English at Work 2 3
MPK21-1014
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LTVVO102 Englantia amk-opintoihin 2
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2
LT00CI01 Sivutoimiyrittäjyys 2
LT00CK99 Taitto-ohjelmien perusteet 2
LT00CL72 Perintäoikeus 2
MPK21-1015
OPINNÄYTETYÖPROSESSI

(Valitaan kaikki)

20
LT00CL79 Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmät 3
LT00BT96 Tutkimuskirjoittaminen 2
LT00BT97 Opinnäytetyöseminaari 0
LT00BT98 Opinnäytetyö 15
LT00BT99 Kypsyysnäyte 0
MPK21-1016
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD00BR95 Harjoittelu 30