Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Monimuotototeutus: MLITA19

Tunnus: MLITA19

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS
Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa tradenomin tutkintoon, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.

Perusopintovaiheessa opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Ammattiopinnoissa opiskelija saa valmiuksia toimia liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opiskelijalla on mahdollisuus painottaa tai yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa ja oppimisessa teoreettista tietoa käsitellään kokemuksellisen tiedon pohjalta (integratiiviinen lähestymistapa). Opetus suunnitellaan niin, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit, eli teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto (taidot), itsesäätelytiedot ja –taidot sekä työyhteisön toimintaan liittyvä tieto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Opetussuunnitelman toteutuksessa painottuu kokemusperäinen oppiminen. Oppiminen käynnistyy konkreettisista kokemuksista, joita käydään läpi ja pohditaan teoriatietoon peilaten. Itsearvioinnilla pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Oppimistehtävissä pyritään autenttisuuteen ja perinteisten oppiainerajojen ylittämiseen.

Opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyrityksellä on kummiyritys. Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa. Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa ja oppimisessa teoreettista tietoa käsitellään kokemuksellisen tiedon pohjalta (integratiiviinen lähestymistapa). Opetus suunnitellaan niin, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit, eli teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto (taidot), itsesäätelytiedot ja –taidot sekä työyhteisön toimintaan liittyvä tieto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Opetussuunnitelman toteutuksessa painottuu kokemusperäinen oppiminen. Oppiminen käynnistyy konkreettisista kokemuksista, joita käydään läpi ja pohditaan teoriatietoon peilaten. Itsearvioinnilla pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Oppimistehtävissä pyritään autenttisuuteen ja perinteisten oppiainerajojen ylittämiseen.

Opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyrityksellä on kummiyritys. Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa. Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa otetaan huomioon alueen yritysten ja muiden toimijoiden ilmaisemat osaamistarpeet, opiskelijoiden ja valmistuvien antama palaute sekä koulutusalan valtakunnallinen kehittämistyö. Keskeisiä informaatiolähteitä opetussuunnitelman kehittämisessä ovat valmistuneiden seurantatutkimusten tulokset, teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön ennakointitieto sekä oma TKI-toiminta ja sen tulokset.

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan taloudellisuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
1. / 2019 2. / 2019 3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022
MLITA16-1078
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MLITA16-1079
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 0.7 0.7 0.7
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MLITA16-1080
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 1 1
MLITA16-1081
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
MLITA16-1082
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
KD07APLA010 Laskentatoimen perusteet 5 5 5 2.5 2.5
LT00BE33 Markkinoinnin perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTYA101 Asiakaspalvelu menestystekijänä 3 3 3 1.5 1.5
KD07APOM126 Toiminnanohjauksen perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KD07APOI010 Oikeustieteen perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTYP106 Talousmatematiikka 3 3 3 1 1 1
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00BE97 Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5 5 5 2.5 2.5
MLITA16-1083
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

100
MLITA18-1001
Kaikille yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

22
LTYA103 Yrityksen taloushallinto 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTYA102 Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3 3 3 1.5 1.5
LTVATH102 Työsuhde ja palkkahallinto 5 5 5 2.5 2.5
LTYA104 Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4 4 4 2 2
LT00BE35 Internationalization of business 3 3 3 1.5 1.5
LTYA106 Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi 3 3 3 1 1 1
MLITA16-1084
Taloushallinto

(Valitaan kaikki)

21
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3 3 3 1.5 1.5
LTVATH203 Yhteisöoikeus 3 3 3 1 1 1
LTVATH103 Arvonlisäverotus 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTVATH301 Yritys- ja henkilöverotus 5 5 5 2.5 2.5
LTVATH201 Tilinpäätöksen laatiminen 4 4 4 2 2
LTVATH501 Budjetointi johtamisen apuna 4 4 4 1.3 1.3 1.3
MLITA16-1085
Markkinointiosaaminen

(Valitaan kaikki)

17
LTVAMA403 Brändin johtaminen 3 3 3 1.5 1.5
LTVAMA401 Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTVAMA101 Myyntityö ja myynnin johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTVAMA103 Neuvottelutaito ja esiintyminen 3 3 3 1 1 1
LT00CF80 Internet-markkinointi 3 3 3 1.5 1.5
MLITA16-1086
Johtaminen ja esimiestyö

(Valitaan kaikki)

25
LTVALK202 Strateginen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LTVALK301 Henkilöstöhallinto 4 4 4 2 2
LTVALK303 Osaamisen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LTVALK201 Itsensä johtaminen 2 2 2 1 1
LTVALK204 Esimiestyö 3 3 3 1.5 1.5
MLITA16-1090
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00CG36 Immateriaalioikeus 3 3 3 1 1 1
LT00CG37 Palvelumuotoilu 3 3 3 1.5 1.5
LT00BE34 Liiketoiminnan digitalisaatio 3 3 3 1 1 1
LT00CG95 Verkkosivujen tuottaminen 2 2 2 1 1
MLITA16-1088
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
KD07AYRU022 Affärssvenska / Business Swedish 3 3 3 1 1 1
KD07CYRU112 Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LTYKEN101 English at Work 1 3 3 3 1 1 1
LTYKEN102 English at Work 2 3 3 3 1.5 1.5
MLITA16-1089
Valinnaiset kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
MLITA16-1091
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTVVO102 Englantia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
KD07APMT020 Matematiikkaa amk-opintoihin 2 2 2 1 1
MLITA16-1092
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE

(Valitaan kaikki)

20
5B00BU29 Liiketalouden tutkimusmenetelmät 3 3 3 1 1 1
LTHA108 Tutkimuskirjoittaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KD07FYOT20 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
KD07CPTU025 Opinnäytetyöseminaari 0
KD07FY0T100 Kypsyysnäyte 0
MLITA16-1093
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD07HYTH120 Harjoittelu 30 30 30 15 15
Yhteensä 210 59 51 79 15 29 30 28 23 60 19 15 14.5 14.5 9.9 9.9 9.9 14 14 7.7 7.7 7.7 30 30 6.3 6.3 6.3 7.5 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi
Matematiikkaa amk-opintoihin
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Harjoittelu
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Laskentatoimen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Työsuhde ja palkkahallinto
Kirjanpidon osaaja
Henkilöstöhallinto
Itsensä johtaminen
Esimiestyö
Immateriaalioikeus
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö
Budjetointi johtamisen apuna
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Esimiestyö
Immateriaalioikeus
Verkkosivujen tuottaminen
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
English at Work 1
English at Work 2
Ruotsia amk-opintoihin
Englantia amk-opintoihin
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Harjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Kansantalouden perusteet
Internationalization of business
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Asiakaspalvelu menestystekijänä
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Talousmatematiikka
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö
Internationalization of business
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Brändin johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Internet-markkinointi
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
English at Work 1
English at Work 2
Ruotsia amk-opintoihin
Englantia amk-opintoihin
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Internet-markkinointi
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

Liiketalous, PK kompetenssit

1 Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen

- tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri osa-alueiden vaikutukset toisiinsa
- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia
- ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet ja osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä
- ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti
- ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita myös globaalissa liiketoimintaympäristössä

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Asiakaspalvelu menestystekijänä
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
English at Work 1
English at Work 2
Ruotsia amk-opintoihin
Englantia amk-opintoihin
Matematiikkaa amk-opintoihin
2 Liiketalouden syventävä osaaminen

Omaa liiketalouden osa-alueiden syvällistä osaamista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa mukaisella osaamisalueella (markkinointi, laskentatoimi, yrityshallinto/yrittäjyys, verkkopalvelut, kansainvälinen liiketoiminta)

Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö
Internationalization of business
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Brändin johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Internet-markkinointi
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Esimiestyö
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
3 Liiketalouden menetelmäosaaminen

- hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet
- osaa soveltavaa talousmatematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia tietojärjestelmiä
- omaa riittävät taidot laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien soveltamisessa

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talousmatematiikka
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Internet-markkinointi
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
4 Liiketalouden soveltava osaaminen

- osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. harjoittelussa, projektiopinnoissa ja opinnäytetyössä
- osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa työyhteisössä
- osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja soveltaa laatuajattelua

Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Palvelumuotoilu
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Harjoittelu
Luokittelemattomat
Verkkosivujen tuottaminen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Laskentatoimen perusteet
Markkinoinnin perusteet
Asiakaspalvelu menestystekijänä
Toiminnanohjauksen perusteet
Oikeustieteen perusteet
Talousmatematiikka
Kansantalouden perusteet
Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen
2 Ammattiopinnot
Yrityksen taloushallinto
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Työsuhde ja palkkahallinto
Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö
Internationalization of business
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi
Kirjanpidon osaaja
Yhteisöoikeus
Arvonlisäverotus
Yritys- ja henkilöverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Budjetointi johtamisen apuna
Brändin johtaminen
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Internet-markkinointi
Strateginen johtaminen
Henkilöstöhallinto
Osaamisen johtaminen
Itsensä johtaminen
Esimiestyö
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Liiketoiminnan digitalisaatio
Verkkosivujen tuottaminen
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English at Work 1
English at Work 2
3 Vapaasti valittavat opinnot
Ruotsia amk-opintoihin
Englantia amk-opintoihin
Matematiikkaa amk-opintoihin
4 Harjoittelu
Harjoittelu
5 Opinnäytetyö
Liiketalouden tutkimusmenetelmät
Tutkimuskirjoittaminen
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MLITA16-1078
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MLITA16-1079
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MLITA16-1080
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MLITA16-1081
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MLITA16-1082
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

30
KD07APLA010 Laskentatoimen perusteet 5
LT00BE33 Markkinoinnin perusteet 4
LTYA101 Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
KD07APOM126 Toiminnanohjauksen perusteet 2
KD07APOI010 Oikeustieteen perusteet 4
LTYP106 Talousmatematiikka 3
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4
LT00BE97 Liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen 5
MLITA16-1083
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

100
MLITA18-1001
Kaikille yhteiset ammattiopinnot

(Valitaan kaikki)

22
LTYA103 Yrityksen taloushallinto 4
LTYA102 Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3
LTVATH102 Työsuhde ja palkkahallinto 5
LTYA104 Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4
LT00BE35 Internationalization of business 3
LTYA106 Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi 3
MLITA16-1084
Taloushallinto

(Valitaan kaikki)

21
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3
LTVATH203 Yhteisöoikeus 3
LTVATH103 Arvonlisäverotus 2
LTVATH301 Yritys- ja henkilöverotus 5
LTVATH201 Tilinpäätöksen laatiminen 4
LTVATH501 Budjetointi johtamisen apuna 4
MLITA16-1085
Markkinointiosaaminen

(Valitaan kaikki)

17
LTVAMA403 Brändin johtaminen 3
LTVAMA401 Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4
LTVAMA101 Myyntityö ja myynnin johtaminen 4
LTVAMA103 Neuvottelutaito ja esiintyminen 3
LT00CF80 Internet-markkinointi 3
MLITA16-1086
Johtaminen ja esimiestyö

(Valitaan kaikki)

25
LTVALK202 Strateginen johtaminen 3
LTVALK301 Henkilöstöhallinto 4
LTVALK303 Osaamisen johtaminen 3
LTVALK201 Itsensä johtaminen 2
LTVALK204 Esimiestyö 3
MLITA16-1090
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LT00CG36 Immateriaalioikeus 3
LT00CG37 Palvelumuotoilu 3
LT00BE34 Liiketoiminnan digitalisaatio 3
LT00CG95 Verkkosivujen tuottaminen 2
MLITA16-1088
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
KD07AYRU022 Affärssvenska / Business Swedish 3
KD07CYRU112 Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LTYKEN101 English at Work 1 3
LTYKEN102 English at Work 2 3
MLITA16-1089
Valinnaiset kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
MLITA16-1091
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2
LTVVO102 Englantia amk-opintoihin 2
KD07APMT020 Matematiikkaa amk-opintoihin 2
MLITA16-1092
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE

(Valitaan kaikki)

20
5B00BU29 Liiketalouden tutkimusmenetelmät 3
LTHA108 Tutkimuskirjoittaminen 2
KD07FYOT20 Opinnäytetyö 15
KD07CPTU025 Opinnäytetyöseminaari 0
KD07FY0T100 Kypsyysnäyte 0
MLITA16-1093
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD07HYTH120 Harjoittelu 30