Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitaja (AMK), Päivätoteutus: TH20

Tunnus: TH20

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Kevät 2020

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelman tehtävänä on kouluttaa hoitotyön ja terveydenhoitotyön asiantuntijoita, joiden työn lähtökohtana ovat monitieteinen näyttöön perustuva tieto, laaja-alainen terveydenhoitotyön osaaminen sekä korkeatasoinen eettinen arvoperusta. Koulutuksesta valmistuneella terveydenhoitajalla (AMK) on valmiudet tutkia, arvioida ja kehittää terveydenhoitotyön osaamistaan, ammattityötään, työyhteisöään sekä ammattialaansa. Terveydenhoitaja toimii terveydenhoitotyön suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtävissä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Terveydenhoitaja (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Terveydenhoitajat (AMK) ovat itsenäisiä terveydenhoitotyön asiantuntijoita eri ikäisten neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, kotihoidossa, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja 3. sektorin alueilla. Terveydenhoitajat tukevat, hoitavat ja ohjaavat eri- ikäisiä terveitä ja sairaita ihmisiä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Terveydenhoitajat toteuttavat ja kehittävät näyttöön perustuvaa terveyttä edistävää, ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa terveydenhoitotyötä sekä potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Terveydenhoitajan ydinosaamisen muodostavat yksilön, perheen, yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, asiakaslähtöisen terveydenhoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kliininen asiantuntijuus. Ydinosaamiseen kuuluvat myös asiakkaiden ja potilaiden ohjaus ja opetus sekä työskentely moniammatillisessa työryhmässä. Ydinosaamiseen sisältyy lisäksi hoitotieteen tutkimusten ja tutkitun tiedon käyttö ja hallinta näyttöön perustuvassa terveydenhoitotyössä sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja laadunhallinta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät edistävät opiskelijan näyttöön perustuvan toiminnan oppimista. Simulaatioharjoitukset ja muut harjoitukset luokkatiloissa sekä verkko-opinnot ovat käytössä oppimismenetelminä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaa päivitetty 8.11.2019.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023
TH20-1000
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
TH20-1001
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 1 1 1 1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5
YP00CE22 Viestintätaidot 3 3 3 1 1 1
YP00CE24 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1 1 1
TH20-1002
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CE26 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 3 1 1 1
XX00CE28 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH20-1003
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YP00CE30 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YP00CE32 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
TH20-1004
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
ST00CE34 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2 2 2 1 1
ST00CE36 Lääkehoidon perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH00CE38 Englanti 3 3 3 1.5 1.5
TH00CE40 Ruotsi 3 3 3 1.5 1.5
VI00CE42 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CE44 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
TH20-1005
TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

206
TH20-1006
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

4
TH00CE46 Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH00CE48 Eettisyys hoitotyössä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH20-1007
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

22
TH00CE50 Näyttöön perustuva hoitotyö 3 3 3 1.5 1.5
TH00CE52 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3 3 3 1 1 1
BD00CE54 Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2 6 6 6 2 2 2
BD00CE56 Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10 10 10 5 5
TH20-1008
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

8
BD00CE58 Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 4 4 4 1.3 1.3 1.3
TH00CE60 Kansallinen ja globaali väestön terveys 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH00CE62 Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH20-1009
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

(Valitaan kaikki)

8
BD00BX89 Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3 3 3 1 1 1
SH00BX91 Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3 3 3 1.5 1.5
SH00BX93 Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH20-1010
Turvallinen lääke- ja nestehoito

(Valitaan kaikki)

8
SH00BX95 Lääkehoito ja lääkelaskenta 3 3 3 1.5 1.5
SH00BX97 Lääke- ja nestehoito 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SH00BX99 Farmakologia 3 3 3 1 1 1
TH20-1011
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen

(Valitaan kaikki)

42
SH00BY01 Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi 4 4 4 1.3 1.3 1.3
SH00BY03 Kliinisen hoitotyön perusteet 2 4 4 4 2 2
SH00CF61 Ensiapu 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SH00CF65 Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset 3 3 3 1 1 1
SH00BY05 Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
SH00BY07 Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö 4 2 2 2 2 0.7 0.7 0.7 1 1
SH00BY09 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4 4 4 1.3 1.3 1.3
TH00CH56 Gerontologinen hoitotyö 2 2 2 0.7 0.7 0.7
SH00BY15 Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
SH00BY13 Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 2 2 2 1 1
SH00BY17 Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 2 2 2 1 1
TH00CH55 Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet 5 2.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6
TH20-1012
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

54
BD00CE90 Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
BD00CE92 Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
SH00CJ84 Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu 8 8 8 4 4
SH00BY33 Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 14 14 14 4.7 4.7 4.7
SH00BY43 Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 7 7 7 3.5 3.5
SH00CJ85 Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu 7 7 7 3.5 3.5
SH00BY39 Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8 8 8 2.7 2.7 2.7
SH00BY41 Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8 8 8 4 4
TH20-1013
Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot

(Valitaan kaikki)

30
TH00CH15 Terveyden edistämisen menetelmät 4 2 2 2 2 0.7 0.7 0.7 1 1
TH00CH17 Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen 3 3 3 1 1 1
TH00CH18 Imetysohjaus 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH00CH19 Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH00CH20 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
TH00CH21 Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 4 4 4 1.3 1.3 1.3
TH00CH22 Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 3 3 3 1 1 1
TH00CH23 Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 5 5 5 1.7 1.7 1.7
TH00CH24 Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 2 2 2 0.7 0.7 0.7
TH20-1014
Terveydenhoitajatyön harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
BD00CF24 Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu 10 10 10 5 5
BD00CF26 Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 5 5 2.5 2.5
TH00CF28 Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 5 5 2.5 2.5
TH00CF30 Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5 5 5 2.5 2.5
TH00CF32 Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.8 0.8 0.8 1.3 1.3
TH20-1015
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 4)

4
KG00CF34 Englantia AMK-opintoihin 2
KG00CF36 Akuutit tilanteet hoitotyössä 2
BD00CF38 Yö Sairaalassa 2
BD00CN23 Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2
XX00CU09 Perspectives on Health promotion in Finland and Japan 2
TH20-1016
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan kaikki)

0
Yhteensä 240 32 55.5 58.8 60.3 29.5 32 25.8 29.8 25.3 33.5 29.3 31 29.5 10.8 10.8 10.8 12.9 12.9 10 10 10 12.7 12.7 11.3 11.3 11.3 14.6 14.6 10.5 10.5 10.5 14.8 14.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Projektitoiminnan perusteet
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Yö Sairaalassa
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
Englantia AMK-opintoihin
Yö Sairaalassa
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
SeAMK innovaatioviikko
Englanti
Ruotsi
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Yö Sairaalassa
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Perspectives on Health promotion in Finland and Japan

Terveydenhoitaja kompetenssit

1 Sairaanhoidollinen osaaminen

- perustaa työnsä hoitotieteeseen ja lähitieteisiin kohdatessaan ja hoitaessaan asiakkaitaan/potilaitaan sekä heidän lähiverkostojaan
- hallitsee hoitotyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin sekä tutkimukseen ja kokemukseen perustuvan ammatillisen päätöksenteon
- osaa käyttää keskeisiä hoitotyön menetelmiä ja toteuttaa hoitotyötä turvallisesti

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Lääkehoidon perusteet
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
Englantia AMK-opintoihin
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Yö Sairaalassa
2 Terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö

- Osaa kehittää promotiivista ja preventiivistä terveydenhoitajatyötä eri toimintaympäristöissä
- Osaa toimia kansanterveyden edistämiseksi ja väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseksi soveltaen ennakointitietoa kansanterveydestä
- Osaa analysoida näyttöön perustuvaa tietoa asiakaslähtöisessä terveyden edistämisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- Osaa käyttää työnsä perustana keskeistä terveydenhoitajatyötä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä kansallisia ja kansainvälisiä sosiaali- ja terveyspoliittisia asiakirjoja
- Osaa kartoittaa asiakkaan voimavaroja, terveyttä suojaavia ja vahvistavia tekijöitä
- Osaa auttaa asiakasta tunnistamaan omia voimavarojaan terveyden ylläpitämisessä ja omahoidossa sekä vahvistaa asiakkaan päätöksentekotaitoja
- Osaa löytää ja tukea erityisen tuen tarpeissa ja syrjäytymisen vaarassa olevia asiakkaita, perheitä ja yhteisöjä
- Osaa käyttää etsivän työn menetelmiä asiakkaiden, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi
- Osaa selittää kulttuurin merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä
- Osaa tukea yhteistyössä eri kulttuureista ja kulttuuritaustasta olevia asiakkaita ja perheitä heidän terveytensä, toimintakykynsä ja hyvinvointinsa edistämisessä
- Osaa valita ja käyttää asiakkaan osallisuutta lisääviä ja vaikuttavia toimintamalleja ja työmenetelmiä yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla
- Osaa uudistaa ja kehittää yhteistyössä terveyden edistämisen toimintamalleja ja työmenetelmiä
- Osaa selittää eettisyyteen ja laillisuuteen liittyvät kysymykset käyttäessään viestintäteknologisia työmenetelmiä
- Osaa käyttää ja kehittää innovatiivisesti sekä asiakaslähtöisesti tieto- ja viestintäteknologiaa työssään yhdessä muiden asiasiantuntijoiden kanssa.

Eettisyys hoitotyössä
Näyttöön perustuva hoitotyö
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
3 Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö

- Osaa ohjata ja tukea asiakkaita parisuhteeseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä asioissa
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasta odottavan perheen terveyden, hyvinvoinnin ja voimavarojen seurannan ja vahvistamisen yhteistyössä perheen kanssa
- Osaa arvioida odottavan äidin ja sikiön terveyttä ja tunnistaa raskauteen ja synnytykseen liittyvät riskitekijät sekä ohjata hoitoon tarvittaessa
- Osaa synnytyksen hoidon ja toimia äkillisessä synnytyksessä
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida vastasyntyneen lapsen ja hänen perheensä tuen tarvetta ja vahvistaa osallisuutta
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen, kouluikäisen ja nuoren kasvun ja kehityksen seurannan yhteistyössä asiakkaiden kanssa
- Osaa tukea lasta, kouluikäistä ja nuorta terveyttä edistäviin valintoihin
- Osaa kannustaa perhettä vanhemmuudessa ja terveellisten elintapojen edistämisessä
- Osaa arvioida lapsen, kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä erityisen tuen ja jatkohoidon tarpeen
- Osaa ylläpitää ja edistää yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallista kasvuyhteisöä ja –ympäristöä
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida työikäisen, työpaikan ja –yhteisön terveyttä ja työkykyä ylläpitävää ja kuntouttavaa terveydenhoitajatyötä
- Osaa selittää hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteet
- Osaa arvioida työn, työyhteisöjen ja –ympäristöjen vaikutuksia terveyteen
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida tarvittavia toimenpide-ehdotuksia asiakkaiden (yksilö, perhe, ryhmä, työpaikka, työ- tai muu yhteisö) terveyden edistämiseksi
- Osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä ja moniammatillisissa ja –alaisissa verkostoissa
- Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen terveyttä ja toimintakykyä vahvistavaa terveydenhoitajatyötä
- Osaa arvioida ikääntyneen terveyteen, elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä ja ohjata tarjolla olevien palvelujen käyttöön
- Osaa toimia yhteistyössä ikääntyneen ja hänen omaistensa/ läheistensä kanssa ja tehdä päätöksiä ikääntyneen terveyden edistämiseksi sekä arvokkaan elämän turvaamiseksi
- Osaa toteuttaa kotona tapahtuvaa terveyden- ja sairaanhoitoa.

Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Näyttöön perustuva hoitotyö
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
4 Terveellisen ja turvallisen ympäristön edistäminen

- Osaa ottaa työssään huomioon erilaiset terveyttä vahvistavat sekä uhkaavat ympäristötekijät
- Osaa edistää eri-ikäisten asiakkaiden terveellistä, turvallista ja esteetöntä ympäristöä
- Osaa tehdä yhteistyötä ympäristöterveyden erityistilanteissa ja poikkeusoloissa
- Osaa ehkäistä suunnitelmallisesti tapaturmia ja hallitsee ensiavun
- Osaa soveltaa työssään tartuntatautien ehkäisyyn ja hoitoon liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita sekä säädöksiä kotimaassa esiintyvien tarttuvien tautien ehkäisyn ja hoidon ja osaa ohjata asiakasta niihin liittyvissä kysymyksissä
- Osaa toteuttaa kansallista rokotusohjelmaa ja matkailijan terveysneuvontaa

Eettisyys hoitotyössä
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
5 Yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö

- Osaa tunnistaa yhteiskunnan haasteet ja toimia niiden edellyttämällä tavalla terveyttä edistäen asiakkaidensa parhaaksi
- Osaa puhua asiakaskuntansa puolesta ja tiedottaa näyttöön perustuvasti terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista
- Osaa osallistua väestön terveyttä ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla
- Osaa tehdä yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa
- Osaa osallistua palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen yhteistyössä asiantuntijoiden ja palvelun käyttäjien kanssa
- Osaa kehittää terveydenhoitajatyön laatua näyttöön perustuen ja hyödyntää laatusuosituksia työssään
- Osaa seurata terveydenhuollon kustannuksia sekä ehkäisevän työn ja varhaisen tuen vaikuttavuutta
- Osaa tarjota asiakkaalle tarkoituksenmukaisia palveluja ja varmistaa asiakkaan palvelukokonaisuuden jatkuvuuden
- Osaa toimia terveydenhoitajatyön asiantuntijana erilaisissa medioissa.

Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Englanti
Ruotsi
Eettisyys hoitotyössä
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
6 Terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen

- Osaa noudattaa terveydenhoitajatyön ja terveyden edistämisen arvoja ja eettisiä periaatteita
- Osaa työskennellä itsenäisesti, vastuullisesti ja innovatiivisesti erilaisissa terveydenhoitajan tehtävissä
- Osaa arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan työelämän haasteiden mukaisesti työuran eri vaiheissa
- Osaa soveltaa terveyden- ja hyvinvoinnin strategioita terveydenhoitajatyön suunnittelussa, toteutuksessa, arvioinnissa ja kehittämisessä
- Osaa toimia monitoimijaisissa työryhmissä, verkostoissa ja hankkeissa.
- Osaa toimia työryhmän vetäjänä ja johtaa sen toimintaa
- Osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä
- Osaa kehittää työyhteisötaitojaan terveydenhoitajatyössä ja sen johtamisessa ja kehittämisessä
- Osaa selittää terveydenhoitajatyön yrittäjyyden mahdollisuudet
- Osaa tunnistaa oman kehittämis-, innovaatio- ja tutkimusosaamisensa ja vahvistaa niitä terveyden edistämisen asiantuntijatehtävässään
- Osaa ylläpitää tietoisuuttaan uusimmista tutkimustuloksista ja kehittämisideoista ja soveltaa niitä työssään
- Osaa kehittää terveydenhoitajatyötä aloitteellisesti ja innovatiivisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeesta

Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Perspectives on Health promotion in Finland and Japan

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla
Lääkehoidon perusteet
Englanti
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
2 Ammattiopinnot
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
Eettisyys hoitotyössä
Näyttöön perustuva hoitotyö
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1
Kansallinen ja globaali väestön terveys
Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen
Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa
Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lääkehoito ja lääkelaskenta
Lääke- ja nestehoito
Farmakologia
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi
Kliinisen hoitotyön perusteet 2
Ensiapu
Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset
Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö
Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö
Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Gerontologinen hoitotyö
Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö
Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö
Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa
Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet
Terveyden edistämisen menetelmät
Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen
Imetysohjaus
Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö
3 Vapaasti valittavat opinnot
Englantia AMK-opintoihin
Akuutit tilanteet hoitotyössä
Yö Sairaalassa
4 Harjoittelu
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2
Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu
Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu
Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu
Terveydenhoitajatyön kehittäminen
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Luokittelemattomat
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu
Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu
Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa
Perspectives on Health promotion in Finland and Japan

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
TH20-1000
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
TH20-1001
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YP00CE22 Viestintätaidot 3
YP00CE24 Tieto- ja viestintätekniikka 3
TH20-1002
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CE26 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
XX00CE28 SeAMK innovaatioviikko 2
TH20-1003
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YP00CE30 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YP00CE32 Projektitoiminnan perusteet 3
TH20-1004
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
ST00CE34 Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
ST00CE36 Lääkehoidon perusteet 2
TH00CE38 Englanti 3
TH00CE40 Ruotsi 3
VI00CE42 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CE44 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
TH20-1005
TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT

(Valitaan kaikki)

206
TH20-1006
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen

(Valitaan kaikki)

4
TH00CE46 Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
TH00CE48 Eettisyys hoitotyössä 2
TH20-1007
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko

(Valitaan kaikki)

22
TH00CE50 Näyttöön perustuva hoitotyö 3
TH00CE52 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3
BD00CE54 Opinnäytetyön suunnitelma ja tiedonhankinta 2 6
BD00CE56 Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 10
TH20-1008
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen

(Valitaan kaikki)

8
BD00CE58 Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 4
TH00CE60 Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
TH00CE62 Potilaan ja hänen läheisensä ohjaus 2
TH20-1009
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus

(Valitaan kaikki)

8
BD00BX89 Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3
SH00BX91 Johtaminen ja laadunhallinta sosiaali- ja terveyspalveluissa 3
SH00BX93 Digitalisaatio ja eTerveys sosiaali- ja terveyspalveluissa 2
TH20-1010
Turvallinen lääke- ja nestehoito

(Valitaan kaikki)

8
SH00BX95 Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
SH00BX97 Lääke- ja nestehoito 2
SH00BX99 Farmakologia 3
TH20-1011
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen

(Valitaan kaikki)

42
SH00BY01 Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi 4
SH00BY03 Kliinisen hoitotyön perusteet 2 4
SH00CF61 Ensiapu 2
SH00CF65 Säteilysuojelu ja radiologiset sekä kliiniset tutkimukset 3
SH00BY05 Sisätautien, tartuntatautien, palliatiivinen ja vammaisen hoitotyö 5
SH00BY07 Kirurginen, perioperatiivinen ja naistentautien hoitotyö 4
SH00BY09 Mielenterveys- ja päihdehoitotyö 4
TH00CH56 Gerontologinen hoitotyö 2
SH00BY15 Äitiyshuolto ja lasten hoitotyö 5
SH00BY13 Vastaanotto- ja polikliininen hoitotyö 2
SH00BY17 Hoitotyö akuuteissa ja kriittissä tilanteissa 2
TH00CH55 Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet 5
TH20-1012
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu

(Valitaan kaikki)

54
BD00CE90 Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 1
BD00CE92 Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 2 1
SH00CJ84 Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu 8
SH00BY33 Sisätauti tai kirurgisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 14
SH00BY43 Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 7
SH00CJ85 Mielenterveyshoitotyön kliininen ohjattu harjoittelu 7
SH00BY39 Lasten ja nuorten hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8
SH00BY41 Vastaanotto- / polikliinisen hoitotyön tai akuuttihoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu 8
TH20-1013
Terveydenhoitajatyön syventävät opinnot

(Valitaan kaikki)

30
TH00CH15 Terveyden edistämisen menetelmät 4
TH00CH17 Rokotusosaamisen perusteet ja syventäminen 3
TH00CH18 Imetysohjaus 2
TH00CH19 Yhteiskunnallinen terveydenhoitotyö ja ympäristön terveyden edistäminen 2
TH00CH20 Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5
TH00CH21 Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 4
TH00CH22 Kouluikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 3
TH00CH23 Työikäisen ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 5
TH00CH24 Ikääntyvän ja hänen perheensä terveydenhoitotyö 2
TH20-1014
Terveydenhoitajatyön harjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
BD00CF24 Lasta odottavan perheen terveydenhoitajatyön harjoittelu 10
BD00CF26 Lapsen ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5
TH00CF28 Kouluikäisen, nuoren ja hänen perheensä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5
TH00CF30 Työikäisen ja hänen yhteisönsä terveydenhoitajatyön harjoittelu 5
TH00CF32 Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5
TH20-1015
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 4)

4
KG00CF34 Englantia AMK-opintoihin 2
KG00CF36 Akuutit tilanteet hoitotyössä 2
BD00CF38 Yö Sairaalassa 2
BD00CN23 Käytännön anatomiaa ja fysiologiaa 2
XX00CU09 Perspectives on Health promotion in Finland and Japan 2
TH20-1016
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan kaikki)

0