Siirry suoraan sisältöön

Agrologi (AMK), Päivätoteutus: AGRO19

Tunnus: AGRO19

Tutkinto:
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Agrologi on modernin maatalouden ammattilainen. SeAMKin agrologiopinnoissa luodaan katsaus koko ruokaketjuun; sen alkulähteisiin, jalostukseen ja kuluttajan näkökulmaan. Opinnot antavat eväitä kehittää kestävää ja taloudellista maataloustuotantoa, jossa otetaan huomioon ihmisten, eläinten ja ympäristön hyvinvointi.Opinnot antavat myös pohjaa maaseudun yritystoiminnan ja biotalouden kehittämiselle.

Agrologiopinnot antavat mahdollisuuden hyvinkin erilaisiin urapolkuihin. Verkostomainen työtapa ja erilaiset vuorovaikutustavat sekä - kanavat kuuluvat agrologin arkeen, joten niiden kehittämisellä on keskeinen rooli opinnoissa. Opinnoissa voi keskittyä yksinomaan maatalouteen tai yhdistää siihen muiden alojen opintoja, esimerkiksi tradenomi tai insinööri-opintoja.

Agrologiopintojen laajuus on 240 opintopistettä ja kestoaika kolmesta- neljään vuoteen riippuen aikaisemmasta osaamisesta sekä omista tavoitteista ja elämäntilanteesta. Opinnot on rytmitetty siten, että lähiopetus keskittyy syys-huhtikuulle. Kesäisin on mahdollista tehdä harjoitteluja ja kesäopintoja. Opiskelumuotoina ovat lähi- ja etäopinnot sekä harjoittelut.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelaan ammatillisia opintokokonaisuuksia kuten kasvituotantoa, kotieläintuotantoa, agroteknologiaa, maatalousekonomiaa ja yritystaloutta. Ammatillisia opintoja tukevat työkaluopinnot eli viestintä, luonnontieteet ja kieliopinnot. Läpileikkaavina teemoina opinnoissa kulkevat mm. kiertotalous, kestävä kehitys, ruokaturvallisuus ja vastuullisuus sekä digitaalisuuden hyödyntäminen.

Toisen opintovuoden jälkeisenä alkukesänä on Summer Camp- kasvukauden opintojakso, jolloin sovelletaan käytännössä opiskellen talven aikana tulleita teoriatietoja. Kesän aikana opiskelijat ovat perinteisesti tehneet opintoretken Keski-Eurooppaan, joka antaa tuulahduksen muiden maiden maatalouskulttuurista. Ulkomailla opiskeluun ja harjoitteluun on hyvät mahdollisuudet kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme kautta.

Kolmantena ja neljäntenä opiskeluvuotena syvennytään oman valinnan mukaan maatalouden yritystalouteen tai tuotantoprosesseihin ( kasvi- tai kotieläintuotanto, maatalousteknologia). Osaamistasi voit laajentaa myös ruoan jatkojalostustukseen opiskelemalla bio- ja elintarviketekniikkaa. Halutessasi voi syventää osaamistasi myös liiketalouden tai tekniikan opinnoilla.

Harjoitteluihin kuuluvat maatilaharjoittelu ja erikoistumisharjoittelu Suomessa tai ulkomailla. Opinnäytetyö tehdään opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyön aiheen valinta on hyvin vapaa, mutta opiskelijan kannattaa pitää mielessä opinnäytetyön hyödyntämisnäkökulma urasuunnittelussa ja työllistymisessä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Agrologeille on tarjolla monipuolisia työtehtäviä ja he työllistyvät hyvin. Agrologi työskentelee kotieläin- ja kasvituotannon neuvojana, hallinnon, koulutuksen ja tutkimustoiminnan asiantuntijana sekä maaseudun kehittäjänä. Kauppa ja teollisuus sekä pankki- ja vakuutussektori työllistävät myös agrologeja. Kehittyvillä tiloilla tarvitaan ammattikorkeakoulutasoista osaamista ja iso joukko agrologeja hoitaakin omaa yritystä.
Alkutuotannon osaaminen antaa eväitä myös monipuoliselle maaseudun yritystoiminnalle.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Agrologiopinnoissa oppija on aktiivinen tiedonhankkija, –prosessoija, -tuottaja, ja soveltaja. Oppiminen tapahtuu yksin tai yhdessä muiden kanssa verkostoa hyödyntäen. Opittavat asiat liitetään oppijan omaan kokemusmaailmaan, työhön ja toimintaympäristöön. Oppiminen on prosessi, jossa jokainen asettaa omat oppimistavoitteet ja myös itsearvioi omaa oppimistaan. Opettajan rooli on olla oppimisprosessin ohjaaja. Oppimisprosessin suunnittelun apuna käytetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa, jossa määritellään opintojaksot mitä opiskelija valitsee.

Ammatilliset opinnot koostuvat teemoista, joiden opiskelussa käytetään erilaisia pedagogisia menetelmiä. Opittavaa kokonaisuutta voidaan lähestyä ongelmalähtöisesti tai ilmiönä, josta oppija rakentaa oman oppimisprosessinsa hyödyntäen tietojaan, taitojaan ja kokemuksiaan. Esimerkiksi kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi- opintojaksossa opiskelija rakentaa tietyn eläimen ympärille osaamisensa eläintä koskevasta lainsäädännöstä sekä olosuhteista ja niiden vaikutuksista eläimen hyvinvointiin. Tiimioppiminen ja yhteiset projektit työelämän kanssa kehittävät paitsi projektinhallintataitoja ja alan osaamista niin myös viestintä, verkostoitumis- sekä ihmissuhdetaitoja. Yritysyhteistyökumppaneiden tai opiskelijoiden omien yritysten esimerkit ja ongelmat antavat opetukselle konkreettisia oppimistehtäviä.

Tekemällä oppimista sisältyy useisiin opintojaksoihin, erityisesti harjoittelut ja kesäopintojen Summer Camp sisältävät toiminnallista oppimista. Työelämässä syntyvää osaamista voi sisällyttää tutkintoon osaamisen tunnustamisen kautta.

Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa hän kartoittaa aikaisempaa osaamistaan ja oppimistavoitteitaan HOPS -ohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opintojen kuluessa opintosuunnitelmaa tarkastellaan urasuunnitelman näkökulmasta ja otetaan huomioon mahdollisesti opintojen aikana alan työelämässä hankittua osaamista. Opintojen aikana oma ammatti-identiteetti kehittyy. Opintojen aikana opiskelija analysoi omaa kehitystään esimerkiksi oppimispäiväkirjan avulla. Ammatti-identiteetin kehittymistä tuetaan vuosittaisilla kehityskeskusteluilla HOPS-ohjaajan kanssa, harjoittelun ja opinnäytetyön ohjauksella. Valmistuva agrologi on oppiva, kehittyvä asiantuntija.

Arviointia tapahtuu oppimisen alkaessa, sen aikana ja päätyttyä itsearvioinnin, vertaisarvioinnin, työelämän ja opettajan arvioimana. Osaamistaan voi näyttää esimerkiksi analysoimalla maanäytteen, tunnistamalla kasveja, kirjoittamalla oppimispäiväkirjan tai tekemällä yritykselle kehittämissuunnitelman.
Agrologiopinnoissa läpileikkaavina teemoina koko opintojen aikana kulkevat:
• tiedonhankinta ja urasuunnittelu
• yrittäjyys ja kansainvälisyys
• verkosto- ja viestintätaidot
• kestävä kehitys ja kiertotalous
• digitaalisuus ja sen hyödyntäminen

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
1. / 2019 2. / 2019 3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023
AGRO16-1145
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
AGRO16-1146
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 1 1 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
YP00BW23 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YP00BW25 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
AGRO16-1147
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BW27 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 3 1 1 1
XX00BW29 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
AGRO16-1148
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YP00BW31 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YP00BW33 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
AGRO16-1149
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

40
AGRO16-1150
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2 2 2 1 1
YE00BW37 Svenska 3 3 3 1 1 1
VI00BW39 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BW41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YE00BW43 English 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AGRO16-1151
Luonnontieteelliset valmiudet

(Valitaan kaikki)

8
9A00BW45 Matematiikka 5 5 5 2.5 2.5
YE00BW49 Ruokaketjun kemia 3 3 3 1 1 1
AGRO16-1152
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet

(Valitaan kaikki)

2
KA00BW51 Tilastollinen päättely 2 2 2 1 1
AGRO17-1024
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

10
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YE00BI09 Ruokaketjun vastuullisuus 5 5 5 2.5 2.5
AGRO16-1153
Ruokaketjun liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
YE00BS63 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5 5 5 2.5 2.5
YE00BW57 Marketing planning and implementation in the food chain 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AGRO16-1154
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

65
AGRO19-1000
Johdanto alaan

(Valitaan kaikki)

0
9A00BW67 Maaseutu toimintaympäristönä 5 5 5 2.5 2.5
AGRO16-1155
Kestävä kasvituotanto

(Valitaan kaikki)

20
9A00BW61 Kasvutekijät ja kasvin kasvu 10 10 10 5 5
9A00BW65 Field Crop Production 10 10 10 3.3 3.3 3.3
AGRO16-1156
Vastuullinen kotieläintuotanto

(Valitaan kaikki)

10
KA00BW69 Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KA00BW71 Kotieläinten rehut ja ruokinta 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AGRO16-1157
Maatalousekonomia

(Valitaan kaikki)

15
9A00BW75 Maatalouden yritystalouden perusteet 5 5 5 1.7 1.7 1.7
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5 5 5 2.5 2.5
AGRO17-1025
Energia- ja resurssitehokas teknologia

(Valitaan kaikki)

10
KA00BW81 Agroteknologia 10 10 10 5 5
AGRO16-1158
Summer Camp - Learning by doing

(Valitaan kaikki)

5
KA00BW87 Kasvukausi 5 5 5 2.5 2.5
AGRO17-1026
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
AGRO17-1027
Maatalouden yritystalous

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
9A00BW89 Investoinnit ja rahoitus 10 10 4 6 2 2 2 2 2
9A00BW91 Maatalousyrityksen johtaminen 10 10 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
9A00BW93 Tuotantoekonomia 10 10 5 5 2.5 2.5 1.7 1.7 1.7
9A00BW95 Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10 10 10 3.3 3.3 3.3
AGRO17-1028
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
9A00BW99 Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10 10 10 5 5
9A00CD83 Erikoiskasvit - ja kasvatus 5 5 5 2.5 2.5
KA00BX07 Luonnonmukainen tuotanto 5 5 5 2.5 2.5
9A00BX03 Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00BX05 Teknologiaosaajana kehittyminen 5 5 5 2.5 2.5
9A00BX01 Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5 5 5 2.5 2.5
KA00BX09 Kotieläinten jalostus 3 - 5 5 5 2.5 2.5
9A00CD78 Sianliha- ja porsastuotanto 5 - 10 10 10 5 5
9A00CD79 Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00CD80 Maidontuotanto 5 - 10 10 10 5 5
9A00CD81 Naudanlihantuotanto 5 5 5 2.5 2.5
9A00CD82 Muut kotieläimet 2 - 5 5 5 1.7 1.7 1.7
AGRO17-1029
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

5 - 30
AGRO16-1159
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00CG40 Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5 5 5 1.7 1.7 1.7
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3 3 3 1 1 1
CA00CG64 Ruoka ja terveys 3 3 3 1.5 1.5
KA00BX11 Bioenergia 5 5 5 2.5 2.5
9A00BX13 Metsien hyödyntäminen 5 5 5 2.5 2.5
9A00BI17 Rakennuttaminen maatilalla 5 5 5 1.7 1.7 1.7
9A00BK29 Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3 3 3 1 1 1
9A00CG15 Parveke- ja terassiviljely 3 3 3 1 1 1
KA00BX17 Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2 0.5 1.5 0.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5
KA00BX19 Mestarimyyjä -koulutus 2 2 2 1 1
KA00BX23 Talousmatematiikka 2 2 2 1 1
YE00BX25 Englantia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
YE00BX27 Ruotsia amk-opintoihin 2 2 2 1 1
9A00BX29 Kirjoittaminen sujuvaksi 2 2 2 1 1
9A00BX31 Study Trip to Estonia 1 1 1 0.5 0.5
9A00CM17 Nautojen ruokinnan suunnittelu 5
9A00CY16 Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5
9A00DA99 Safety of dairy products 5
AGRO16-1160
HARJOITTELUT

(Valitaan kaikki)

50
AGRO16-1161
Maatilaharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
MA00BX33 Maatilaharjoittelu osa 1 16 16 16 5.3 5.3 5.3
MA00BX35 Maatilaharjoittelu osa 2 14 14 14 7 7
AGRO16-1162
Erikoistumisharjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
KA00BX37 Erikoistumisharjoittelu 1 15 15 15 5 5 5
KA00BX39 Erikoistumisharjoittelu 2 5 5 5 2.5 2.5
AGRO16-1163
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KA00BX41 Opinnäytetyö 15 15 7.5 7.5 3.8 3.8 2.5 2.5 2.5
Yhteensä 240 77.5 70 120.5 82 32 45.5 38.5 31.5 67.5 53 50.5 31.5 16 16 15.1 15.6 15.1 19.3 19.3 10.6 10.6 10.6 33.8 33.8 17.8 17.8 17.8 25.25 25.25 10.6 10.6 10.6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
English
Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Tilastollinen päättely
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Marketing planning and implementation in the food chain
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Field Crop Production
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Investoinnit ja rahoitus
Maatalousyrityksen johtaminen
Tuotantoekonomia
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Luonnonmukainen tuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Teknologiaosaajana kehittyminen
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Ruoka ja terveys
Bioenergia
Metsien hyödyntäminen
Rakennuttaminen maatilalla
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Parveke- ja terassiviljely
Maataloustuote- ja tarvikekauppa
Mestarimyyjä -koulutus
Talousmatematiikka
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Kirjoittaminen sujuvaksi
Study Trip to Estonia
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tilastollinen päättely
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Field Crop Production
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Luonnonmukainen tuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Teknologiaosaajana kehittyminen
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Ruoka ja terveys
Bioenergia
Metsien hyödyntäminen
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Parveke- ja terassiviljely
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
English
Ruokaketjun toiminta
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Maaseutu toimintaympäristönä
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Mestarimyyjä -koulutus
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Ruokaketjun toiminta
Marketing planning and implementation in the food chain
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Kasvukausi
Luonnonmukainen tuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Teknologiaosaajana kehittyminen
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Bioenergia
Metsien hyödyntäminen
Rakennuttaminen maatilalla
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Viestintätaidot
Svenska
English
Marketing planning and implementation in the food chain
Maaseutu toimintaympäristönä
Maatalouspolitiikka
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Teknologiaosaajana kehittyminen
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Bioenergia
Maataloustuote- ja tarvikekauppa
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Study Trip to Estonia
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Työelämän viestintä
Marketing planning and implementation in the food chain
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Investoinnit ja rahoitus
Maatalousyrityksen johtaminen
Tuotantoekonomia
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu
Kotieläinten jalostus
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Metsien hyödyntäminen
Rakennuttaminen maatilalla
Maataloustuote- ja tarvikekauppa
Mestarimyyjä -koulutus
Talousmatematiikka
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Ruokaketjun kemia
Tilastollinen päättely
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Marketing planning and implementation in the food chain
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Field Crop Production
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Kasvukausi
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Luonnonmukainen tuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Teknologiaosaajana kehittyminen
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
Ruoka ja terveys
Metsien hyödyntäminen
Rakennuttaminen maatilalla
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Nautojen ruokinnan suunnittelu
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Safety of dairy products

Agrologi kompetenssit

Ei enää käytössä. Käyttö päättynyt 31.12.2022

1 Maatalouden tuotanto-osaaminen

Opiskelija osaa kytkeä alkutuotannon osaksi ruokaketjua.
Opiskelija tuntee maatila kokonaisuuden ja siihen kuuluvat toiminnot ja työt. Hän hallitsee kasviravitsemuksen perusteet sekä ravinnekierron ja hiilikierron, osaa suunnitella peltokasvien viljelyn ja viljelyteknologian tarkoituksenmukaiseksi ja kannattavaksi, tuntee kotieläinten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidon perusteet, kotieläintuotannon perustyöt ja tyypilliset tuotantoympäristöratkaisut sekä osaa valita eläimille käyttökelpoisia rehuja ja suunnitella ja arvioida tuotantoeläinten ruokintaa. Hän osaa käyttää traktoria työkoneineen turvallisesti.

Svenska
English
Ruokaketjun kemia
Tilastollinen päättely
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Field Crop Production
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Investoinnit ja rahoitus
Maatalousyrityksen johtaminen
Tuotantoekonomia
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Luonnonmukainen tuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Teknologiaosaajana kehittyminen
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
Bioenergia
Metsien hyödyntäminen
Rakennuttaminen maatilalla
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Parveke- ja terassiviljely
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Maaseutu toimintaympäristönä

Opiskelija tuntee maaseudun toimijaverkostot ja osaa toimia näissä verkostoissa sekä tuntee kansainvälisen ja kansallisen maaseutupolitiikan ja tietää niiden vaikutukset alueiden, maaseudun ja maatalouden toimintaedellytyksiin ja kehittymiseen.

Työelämän viestintä
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Teknologiaosaajana kehittyminen
Kotieläinten jalostus
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
Bioenergia
Metsien hyödyntäminen
Maataloustuote- ja tarvikekauppa
Mestarimyyjä -koulutus
Study Trip to Estonia
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Liiketoiminta ja yrittäjyys

Opiskelija tuntee yritystoiminnan periaatteet ja liiketoiminnan osa-alueet ja osaa johtaa ja kehittää maaseutuyritystä suunnitelmallisesti sekä taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Työelämän viestintä
Svenska
English
Matematiikka
Tilastollinen päättely
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Marketing planning and implementation in the food chain
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Kasvukausi
Investoinnit ja rahoitus
Maatalousyrityksen johtaminen
Tuotantoekonomia
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Rakennuttaminen maatilalla
Parveke- ja terassiviljely
Maataloustuote- ja tarvikekauppa
Mestarimyyjä -koulutus
Talousmatematiikka
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Kestävä kehitys ja ympäristöosaaminen

Opiskelija tietää oman toiminnan ympäristövaikutukset ja tuntee maaseutuyrityksen ja ympäristön vuorovaikutuksen ja osaa kehittää yritystä ympäristövastuullisesti.

Ruokaketjun kemia
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Field Crop Production
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Agroteknologia
Kasvukausi
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Luonnonmukainen tuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Teknologiaosaajana kehittyminen
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Bioenergia
Parveke- ja terassiviljely
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Ruoka ja terveys
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Kirjoittaminen sujuvaksi
Nautojen ruokinnan suunnittelu
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Safety of dairy products

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Työelämän viestintä
Svenska
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
English
Matematiikka
Ruokaketjun kemia
Tilastollinen päättely
2 Ammattiopinnot
Ruokaketjun toiminta
Ruokaketjun vastuullisuus
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa
Marketing planning and implementation in the food chain
Maaseutu toimintaympäristönä
Kasvutekijät ja kasvin kasvu
Field Crop Production
Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi
Kotieläinten rehut ja ruokinta
Maatalouden yritystalouden perusteet
Maatalouspolitiikka
Maatilayrityksen verotus
Agroteknologia
Kasvukausi
Investoinnit ja rahoitus
Maatalousyrityksen johtaminen
Tuotantoekonomia
Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu
Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu
Erikoiskasvit - ja kasvatus
Luonnonmukainen tuotanto
Ruoantuotannon uudet innovaatiot
Teknologiaosaajana kehittyminen
Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia
Kotieläinten jalostus
Sianliha- ja porsastuotanto
Siipikarjanlihan- ja munantuotanto
Maidontuotanto
Naudanlihantuotanto
Muut kotieläimet
3 Vapaasti valittavat opinnot
Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa
Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa
Ruoka ja terveys
Bioenergia
Metsien hyödyntäminen
Rakennuttaminen maatilalla
Hevosen ruokinta ja hyvinvointi
Parveke- ja terassiviljely
Maataloustuote- ja tarvikekauppa
Mestarimyyjä -koulutus
Talousmatematiikka
Englantia amk-opintoihin
Ruotsia amk-opintoihin
Kirjoittaminen sujuvaksi
Study Trip to Estonia
4 Harjoittelu
Maatilaharjoittelu osa 1
Maatilaharjoittelu osa 2
Erikoistumisharjoittelu 1
Erikoistumisharjoittelu 2
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Nautojen ruokinnan suunnittelu
Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa
Safety of dairy products

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
AGRO16-1145
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
AGRO16-1146
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YP00BW23 Viestintätaidot 3
YP00BW25 Tieto- ja viestintätekniikka 3
AGRO16-1147
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BW27 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3
XX00BW29 SeAMK innovaatioviikko 2
AGRO16-1148
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YP00BW31 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YP00BW33 Projektitoiminnan perusteet 3
AGRO16-1149
PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

40
AGRO16-1150
Viestintävalmiudet

(Valitaan kaikki)

10
YE00BW35 Työelämän viestintä 2
YE00BW37 Svenska 3
VI00BW39 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00BW41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
YE00BW43 English 5
AGRO16-1151
Luonnontieteelliset valmiudet

(Valitaan kaikki)

8
9A00BW45 Matematiikka 5
YE00BW49 Ruokaketjun kemia 3
AGRO16-1152
Tutkimus- ja kehittämisvalmiudet

(Valitaan kaikki)

2
KA00BW51 Tilastollinen päättely 2
AGRO17-1024
Ruokaketju

(Valitaan kaikki)

10
YE00BI08 Ruokaketjun toiminta 5
YE00BI09 Ruokaketjun vastuullisuus 5
AGRO16-1153
Ruokaketjun liiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
YE00BS63 Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5
YE00BW57 Marketing planning and implementation in the food chain 5
AGRO16-1154
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

65
AGRO19-1000
Johdanto alaan

(Valitaan kaikki)

0
9A00BW67 Maaseutu toimintaympäristönä 5
AGRO16-1155
Kestävä kasvituotanto

(Valitaan kaikki)

20
9A00BW61 Kasvutekijät ja kasvin kasvu 10
9A00BW65 Field Crop Production 10
AGRO16-1156
Vastuullinen kotieläintuotanto

(Valitaan kaikki)

10
KA00BW69 Kotieläinten tuotantoympäristö ja hyvinvointi 5
KA00BW71 Kotieläinten rehut ja ruokinta 5
AGRO16-1157
Maatalousekonomia

(Valitaan kaikki)

15
9A00BW75 Maatalouden yritystalouden perusteet 5
KA00BW79 Maatalouspolitiikka 5
9A00BW77 Maatilayrityksen verotus 5
AGRO17-1025
Energia- ja resurssitehokas teknologia

(Valitaan kaikki)

10
KA00BW81 Agroteknologia 10
AGRO16-1158
Summer Camp - Learning by doing

(Valitaan kaikki)

5
KA00BW87 Kasvukausi 5
AGRO17-1026
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
AGRO17-1027
Maatalouden yritystalous

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
9A00BW89 Investoinnit ja rahoitus 10
9A00BW91 Maatalousyrityksen johtaminen 10
9A00BW93 Tuotantoekonomia 10
9A00BW95 Maatalousyrityksen tuotannon suunnittelu 10
AGRO17-1028
Maatalousyrityksen tuotantoprosessit

(Valitaan opintopisteitä: 40)

40
9A00BW99 Viljelyn ja kasvituotannon suunnittelu 10
9A00CD83 Erikoiskasvit - ja kasvatus 5
KA00BX07 Luonnonmukainen tuotanto 5
9A00BX03 Ruoantuotannon uudet innovaatiot 5
9A00BX05 Teknologiaosaajana kehittyminen 5
9A00BX01 Kotieläinten ravitsemus- ja tuotantobiologia 5
KA00BX09 Kotieläinten jalostus 3 - 5
9A00CD78 Sianliha- ja porsastuotanto 5 - 10
9A00CD79 Siipikarjanlihan- ja munantuotanto 5
9A00CD80 Maidontuotanto 5 - 10
9A00CD81 Naudanlihantuotanto 5
9A00CD82 Muut kotieläimet 2 - 5
AGRO17-1029
Monialaiset työelämäprojektit SeAMK Pro

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 30)

5 - 30
AGRO16-1159
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
YE00CG40 Kestävä ruokaketjun johtaminen kiertotaloudessa 5
YE00CG16 Kuluttajalähtöinen viestintä ruokaketjussa 3
CA00CG64 Ruoka ja terveys 3
KA00BX11 Bioenergia 5
9A00BX13 Metsien hyödyntäminen 5
9A00BI17 Rakennuttaminen maatilalla 5
9A00BK29 Hevosen ruokinta ja hyvinvointi 3
9A00CG15 Parveke- ja terassiviljely 3
KA00BX17 Maataloustuote- ja tarvikekauppa 2
KA00BX19 Mestarimyyjä -koulutus 2
KA00BX23 Talousmatematiikka 2
YE00BX25 Englantia amk-opintoihin 2
YE00BX27 Ruotsia amk-opintoihin 2
9A00BX29 Kirjoittaminen sujuvaksi 2
9A00BX31 Study Trip to Estonia 1
9A00CM17 Nautojen ruokinnan suunnittelu 5
9A00CY16 Tuotantokierron ja hedelmällisyyden tunnusluvut maidontuotannossa 5
9A00DA99 Safety of dairy products 5
AGRO16-1160
HARJOITTELUT

(Valitaan kaikki)

50
AGRO16-1161
Maatilaharjoittelu

(Valitaan kaikki)

30
MA00BX33 Maatilaharjoittelu osa 1 16
MA00BX35 Maatilaharjoittelu osa 2 14
AGRO16-1162
Erikoistumisharjoittelu

(Valitaan kaikki)

20
KA00BX37 Erikoistumisharjoittelu 1 15
KA00BX39 Erikoistumisharjoittelu 2 5
AGRO16-1163
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KA00BX41 Opinnäytetyö 15