Siirry suoraan sisältöön

TuotekehitysLaajuus (4 op)

Tunnus: KC00CC89

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa vaiheistettua tuoteprosessimallia uuden tuotteen kehittämisessä
- osaa tulkita matriisiorganisaation erilaisia toteutustapoja
- osaa käyttää erilaisia asiakastarpeiden tunnistusmenetelmiä
- osaa muuttaa asiakastarpeet tuotespesifikaatioksi
- osaa tunnistaa teollisen muotoilun roolin tuoteprosessissa
- osaa analysoida tuotannossa olevan tuotteen DFMA-menettelyllä
- osaa käyttää nykyarvolaskentaa tuotekehitysprojektin kustannusten arvioinnissa
- osaa tulkita patentoinnin, tavaramerkkisuojan, mallisuojan ja toiminimisuojan merkityksen yritykselle

Sisältö

- tuoteprosessi ja organisaatiomallit
- asiakastarpeiden tunnistaminen
- konseptisuunnittelu ja tuotespesifikaation määrittely
- teollinen muotoilu
- valmistusystävällinen suunnittelu
- prototyypit tuotekehityksessä
- tuotekehitysprojektin kustannusten hallinta
- patentit, tavaramerkit, mallisuojat, toiminimisuojat
- palvelutuotteen kehittäminen
- tuotekehitys alihankintayrityksessä

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tuotekehityksen toimintaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa tuotekehitysprosessin vaiheistusta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella tuotekehitysprosessia

Oppimateriaalit

Luentomateriaali,
Martinsuo, Aalto, Artto: Projektisalkun johtaminen (Teknologiateollisuus 2003)

Ilmoittautumisaika

14.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Laajuus

4 op

Yksikkö

SeAMK Konetekniikka

Toimipiste

SeAMK Seinäjoki, Frami

Opetuskielet
  • Suomi
Tutkinto-ohjelma
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
Opettaja
  • Heikki Järvi
Opiskelijaryhmät
  • KONE20
    Insinööri (AMK), Konetekniikka
  • AUTO20
    Insinööri (AMK), Konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa vaiheistettua tuoteprosessimallia uuden tuotteen kehittämisessä
- osaa tulkita matriisiorganisaation erilaisia toteutustapoja
- osaa käyttää erilaisia asiakastarpeiden tunnistusmenetelmiä
- osaa muuttaa asiakastarpeet tuotespesifikaatioksi
- osaa tunnistaa teollisen muotoilun roolin tuoteprosessissa
- osaa analysoida tuotannossa olevan tuotteen DFMA-menettelyllä
- osaa käyttää nykyarvolaskentaa tuotekehitysprojektin kustannusten arvioinnissa
- osaa tulkita patentoinnin, tavaramerkkisuojan, mallisuojan ja toiminimisuojan merkityksen yritykselle

Sisältö

- tuoteprosessi ja organisaatiomallit
- asiakastarpeiden tunnistaminen
- konseptisuunnittelu ja tuotespesifikaation määrittely
- teollinen muotoilu
- valmistusystävällinen suunnittelu
- prototyypit tuotekehityksessä
- tuotekehitysprojektin kustannusten hallinta
- patentit, tavaramerkit, mallisuojat, toiminimisuojat
- palvelutuotteen kehittäminen
- tuotekehitys alihankintayrityksessä

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Lisämateriaalina voi käyttää seuraavia..

Suositeltu:
Ulrich, Karl T., Steven D. Eppinger, ja Maria C. Yang. Product Design and Development. Seventh edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020.
Myös edelliset painokset.

Suomenkielisistä suositeltu:
Hietikko, Esa. Tuotekehitystoiminta. 3. painos. Helsinki, Suomi: BoD - Books on Demand, 2015.

Myös:
Jokinen, Tapani. Tuotekehitys. 6. korj. p. Helsinki: Otatieto, 2001.
Teknologiateollisuus (yhdistys), et al. Tuotekehitysverkostojen Uudet Toimintamallit. Helsinki: Teknologiainfo Teknova, 2008.

Opetusmenetelmät

Luennot
Harjoitukset
Esitykset
Itsenäinen opiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot n. 35 h, harjoitukset n. 60 h ja itsenäinen opiskelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2: Opiskelija osaa tuotekehityksen toimintaa

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4: Opiskelija osaa tuotekehitysprosessin vaiheistusta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella tuotekehitysprosessia

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö, tentti

Esitietovaatimukset

Edeltäviä opintoja ei tarvita.