Siirry suoraan sisältöön

ProjektiopintojaksoLaajuus (12 op)

Tunnus: 8C00CC81

Osaamistavoitteet

Työpaikkaopintojen tavoitteena on saada opiskelijan henkilökohtaisen tavoiteasettelun mukaisesti uutta, syventävää tai laajempaa osaamista koulutusohjelman mukaisesta ammattialasta. Opiskelu on suunnitelmallista ja sen yksityiskohtaisista tavoitteista, sisällöstä, toteutuksesta ja arvioinnista sovitaan yhdessä oppilaitoksen, työnantajan ja opiskelijan kesken.

Sisältö

Opinnoissa painottuvat insinöörin ammattiin liittyvät työtehtävät. Opintosuoritukset koostuvat työnantajan antamista työtehtävistä sekä erillisistä työtehtäviä sivuavista, tukevista tai syventävistä oppimistehtävistä. Opintojen ohjauksesta työpaikalla vastaa yrityksen vastuuhenkilö, oppilaitoksessa ohjaava opettaja.

Esitietovaatimukset

Riittävästi ammattiopintoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Taso 1-2; Oppimistehtävä suoritettu hyväksyttävästi. Saavutetut tulokset täyttävät jossain määrin asetetut tavoitteet. Motivaatio oppimistehtävän tekemiseen ja työstä tuotettu dokumentaatio on vaatimatonta

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Taso 3-4; Oppimistehtävä suoritettu hyvin. Saavutetut tulokset täyttävät aloituskokouksessa asetetut tavoitteet. Opiskelija on pystynyt soveltamaan oppimistaan ja osaamistaan hyvin. Työn raportointi ja muu dokumentointi on virheetöntä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5; Oppimistehtävä suoritettu erinomaisesti. Saavutetut tulokset täyttävät aloituskokouksessa asetetut tavoitteet. Opiskelija on pystynyt soveltamaan oppimistaan ja osaamistaan erinomaisesti. Työn raportointi ja muu dokumentointi on virheetöntä. Työssä opiskelija tuo esiin uusia edistyksellisiä näkökulmia ja kehitysehdotuksia.

Lisätiedot

Projektiopinnot ovat numeroarvosanalla arvioitavia opintoja. Arviointiin osallistuvat työantaja lausunnollaan, opiskelija itsearvioinnilla sekä ohjaava opettaja, joka määrittelee lopullisen arvosanan. Kukin oppimistehtävä arviointineen tallennetaan opiskelijan opintosuorituksiin.