Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus: KONE20

Tunnus: KONE20

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Konetekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2020

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Auto- ja työkonetekniikan sv:

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisessa koulutetaan autoinsinöörejä, jotka hallitsevat koneenrakentajan perustaitojen lisäksi auto- ja työkonealan erikoistaitoja ja osaamista.

Opinnoissa perehdytään mm. koneensuunnitteluun, autojen rakennetekniikkaan, autoelektroniikkaan, työkonetekniikkaan ja yritystoimintaan. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemus niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Autoala on yksi merkittävimmistä maailmaa muuttaneista teollisuuden aloista. Muutoksia on tapahtunut Henry Fordin ajoista tähän päivään tultaessa ja tulee edelleen tapahtumaan. Autoinsinöörin ammattikunta on tänäkin päivänä tekniikan suunnannäyttäjä ja osaamisellaan varmistaa tekniikan edelleen kehittymisen ja ammattikunnan arvostuksen säilymisen.


Kone- ja tuotantotekniikan sv:

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Auto- ja koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa sekä erityisesti autoinsinöörillä myös vakuutus- tai katsastusalalta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Tutkinto-ohjelman henkilöstö on tiiviissä kontaktissa yritysten henkilöstön kanssa He ohjaavat opiskelijoita työelämälähtöisissä projekteissa, jotka tehdään yrityksissä. He ovat mukana haastavissa yritysten kehittämisprojekteissa.Tässä yhteistyössä saatua kokemusta käytetään sitten opetussuunnitelman kehittämistyössä hyväksi. Tiivistä työelämäyhteistyötä on Projektipaja-opinnoissa, projektiopintojaksolla, ohjattussa harjoittelussa ja opinnäytetyön tekemisessä.
Koulutuspäällikkö on mukana TechTeamissä, joka on Seinäjoen teknologiateollisuuden ja teknisen kaupan alan yritysten verkosto. Tavoite tällä on lisätä toimintaan osallistuvien yritysten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat Koneteknisen osaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet. He osaavat soveltaa osaamistaan käytännön toimintaan suuntautumisensa tehtävissä sekä arvioida ja kehittää tätä toimintaa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024
KONE20-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
KONE20-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1 1 1
YP00CB29 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
KONE20-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 1.5 1.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KONE20-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YP00CB35 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
YP00CB37 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 3
KONE20-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

42
KONE20-1006
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
8C00CB39 Ruotsi 3 3 3 3
VI00CB41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CB43 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8C00CB45 Työelämän englanti 3 3 3 3
8C00CB47 Ammattialan englanti 3 3 3 3
KONE20-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB49 Algebra ja geometria 4 4 4 2 2
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00CB53 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
KC00CK11 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 1.5 1.5
KC00CB57 Tietokoneavusteinen matematiikka 2 2 2 2
KONE20-1008
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

18
KC00CB59 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC00CB63 Autotekniikan fysiikka 3 3 3 3
KC00CB65 Konetekniikan fysiikka 3 3 3 3
KC00CB67 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KC00CB69 Kemian perusteet 3 3 3 3
KONE20-1009
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

38
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 3 3 1.5 1.5
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2 2 2 2
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4 4 4 4
KC00CB77 Valmistustekniikka 5 5 5 5
KC00CB79 Statiikka 3 3 3 3
KC00CB81 Dynamiikka 3 3 3 3
KC00CB83 Lujuusoppi 1 4 4 4 2 2
KC00CB85 Koneenosat 4 4 4 4
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 4 4 2 2
KC00CB89 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
8C00CB91 Auto- ja konetekniikan perusteet 3 3 3 3
KONE20-1010
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT

(Valitaan kaikki)

93
KONE20-1011
Autotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

18
KC00CB93 Ajoneuvolait 2 2 2 2
KC00CB95 Autotekniikka 1 3 3 3 3
KC00CB97 Autotekniikka 2 3 3 3 3
KC00CB99 Autotekniikka 3 4 4 4 2 2
KC00CC01 Moottorioppi 3 3 3 3
KC00CD01 Koritekniikka 3 3 3 1 1 1
KONE20-1012
Autoelektroniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC03 Auton sähkövarusteet 3 3 3 3
KC00CC05 Auto- ja työkone-elektroniikka 1 3 3 3 3
KC00CC07 Auto- ja työkone-elektroniikka 2 3 3 3 3
KC00CC09 Autolaboraatiot 1 2 2 2 1 1
KC00CC11 Autolaboraatiot 2 2 2 2 1 1
KC00CC13 Autolaboraatiot 3 2 2 2 1 1
KONE20-1013
Työkonetekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

16
8C00CC15 Hydraulitekniikka 3 3 3 1.5 1.5
KC00CC17 Liikkuvat työkoneet 3 3 3 3
KC00CC19 Hyötyajoneuvot 4 4 2 2 2 2
KC00CC21 Maatalouskonetekniikka 4 4 4 4
KC00CC23 Työkonetekniikan laboraatiot 2 2 2 2
KONE20-1014
Tuotantotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC25 NC-tekniikka 3 3 3 3
KC00CC27 Tuotantojärjestelmät 3 3 3 3
8C00CK64 Quality Management 3 3 3 3
KC00CC31 Tuotannonohjaus 3 3 3 3
KC00CC33 Tuotantotekniikan laboraatiot 3 3 3 3
KONE20-1015
Koneensuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

16
KC00CC35 Lujuusoppi 2 3 3 3 3
8C00CC37 Hydraulitekniikka 3 3 3 3
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC00CC41 Hitsaustekniikka 4 4 4 4
KC00CC43 Tuotekehitys 4 4 4 4
KONE20-1016
Yritystoiminnan moduuli

(Valitaan kaikki)

13
8C00CC45 Teollisuustalous 2 2 2 2
KC00CC47 Työelämän viestintä 2 2 2 1 1
KC00CC49 Markkinointi 3 3 3 3
KC00CC51 Autoalan markkinointi ja palvelu 3 3 3 3
KC00CC53 Henkilöstöjohtaminen 3 3 3 3
KONE20-1017
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan yksi)

15
KONE20-1018
Teknillisen mekaniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC55 Matriisialgebra 3 3 3 3
8C00CC57 Elementtimenetelmät 4 4 4 4
8C00CC59 Värähtelymekaniikka 4 4 4 4
8C00CC61 Koneiden simulointi 4 4 4 4
KONE20-1019
Materiaalisuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

15
8C00CC63 Muovien teknologia 3 3 3 1.5 1.5
8C00CC65 Materiaalitekniikka 2 4 4 4 4
8C00CC67 Materiaalien valinta 4 4 4 4
8C00CC69 Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4 4 4 4
KONE20-1020
Automaatiojärjestelmien moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KL00CC71 Automaation perusteet 3 3 3 3
KC00CC73 Anturitekniikka 3 3 3 3
KC00CC75 Robotiikka 4 4 4 4
KC00CC77 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5 5 5 5
KONE20-1021
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
8C00CC79 Projektipaja 15 2.5 7.5 5 2.5 2.5 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
8C00CG98 Monialaiset projektiopinnot (SeAMKPro) 0
8C00CC81 Projektiopintojakso 12 12 12 12
KONE20-1022
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
8C00CK75 CAD -insinöörin työkalu 2 2 2 2
8C00CK72 CAD -jatkokurssi 3 3 3 3
8C00CC87 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC00CC89 Tuotekehitys 4 4 4 4
KC00CC91 Matriisialgebra 3 3 3 3
8C00CC93 Elementtimenetelmät 4 4 4 4
8C00CC95 Värähtelymekaniikka 4 4 4 4
8C00CC97 Koneiden simulointi 4 4 4 4
KC00CC99 Huolto- ja korjaamotoiminta 2 2 2 1 1
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 2
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 2
KL00CD07 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 2
KONE20-1023
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

6
LT00CD09 Ostotoiminta 3 3 3 1 1 1
LT00CD11 Logistiikka 3 3 3 1 1 1
KONE20-1024
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
8X00CD13 Insinöörimatematiikka 123 7 7 7 3.5 3.5
8X00CD15 Insinöörimatematiikka 4 4 4 4 2 2
8X00CD17 Todennäköisyyslaskenta 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KONE20-1025
Digitaalinen valmistus

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

6
KL00CD19 Konseptisuunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
KL00CD21 Tuotantoprosessien suunnittelu 3 3 3 1 1 1
KL00CD23 Tuotannon simulointi 3 3 3 1.5 1.5
KONE20-1026
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 12)

12
8C00CK75 CAD -insinöörin työkalu 2 2 2 2
8C00CK72 CAD -jatkokurssi 3 3 3 3
8C00CC87 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC00CC89 Tuotekehitys 4 4 4 4
8C00CK64 Quality Management 3 3 3 1.5 1.5
KC00CC91 Matriisialgebra 3 3 3 3
8C00CC93 Elementtimenetelmät 4 4 4 4
8C00CC95 Värähtelymekaniikka 4 4 4 4
8C00CC97 Koneiden simulointi 4 4 4 4
KC00CC99 Huolto- ja korjaamotoiminta 2 2 2 1 1
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 2
KC00CD05 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 2
KL00CD07 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 2
KONE20-1027
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

6
LT00CD09 Ostotoiminta 3 3 3 1.5 1.5
LT00CD11 Logistiikka 3 3 3 1.5 1.5
KONE20-1028
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
8X00CD13 Insinöörimatematiikka 123 7 7 2.8 4.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
8X00CD15 Insinöörimatematiikka 4 4 4 4 2 2
8X00CD17 Todennäköisyyslaskenta 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KONE20-1029
Digitaalinen valmistus

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

6
KL00CD19 Konseptisuunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
KL00CD21 Tuotantoprosessien suunnittelu 3 3 3 1 1 1
KL00CD23 Tuotannon simulointi 3 3 3 1.5 1.5
KONE20-1030
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC00CD25 Harjoittelu 1 15 15 15 7.5 7.5
KC00CD27 Harjoittelu 2 15 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
KONE20-1031
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
8C00CD29 Opinnäytetyö 15 15 10 5 5 5 5
Yhteensä 240 72.5 124.5 149.5 94.5 33.5 39 64.3 60.2 66 83.5 64.5 30 17.8 15.8 14.2 22.7 2.2 32.4 31.9 25.9 30.9 3.4 34 32 49.6 13.1 20.6 28.5 36 30 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Autotekniikan fysiikka
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
Ajoneuvolait
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Koritekniikka
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Auto- ja työkone-elektroniikka 2
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Hydraulitekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Tuotekehitys
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Huolto- ja korjaamotoiminta
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Ostotoiminta
Logistiikka
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Tuotekehitys
Quality Management
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Huolto- ja korjaamotoiminta
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Ostotoiminta
Logistiikka
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Koneenosat
Auto- ja konetekniikan perusteet
Ajoneuvolait
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Koritekniikka
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Hydraulitekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Tuotekehitys
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Tuotekehitys
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Ajoneuvolait
Koritekniikka
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektiopintojakso
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Quality Management
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Autotekniikan fysiikka
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Ohjelmoinnin perusteet 1
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Auto- ja työkone-elektroniikka 2
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
Tuotantojärjestelmät
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Autoalan markkinointi ja palvelu
Materiaalien valinta
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
Tuotekehitys
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
CAD -insinöörin työkalu
Tuotekehitys
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ajoneuvolait
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Maatalouskonetekniikka
Quality Management
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektiopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Quality Management
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Ajoneuvolait
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektiopintojakso
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Quality Management
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Maatalouskonetekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Henkilöstöjohtaminen
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Tuotekehitys
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Tuotekehitys
Quality Management
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Monialaiset projektiopinnot (SeAMKPro)

Konetekniikka, auto kompetenssit

1 Ajoneuvotekninen perusosaaminen

- tuntee fysiikan lainalaisuudet autoteknisissä sovelluksissa
- tuntee yleisimmät kemikaalit, materiaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee valmistustekniikan menetelmät
- tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
- osaa auton dynaamisen käyttäytymisen ja osaa kuvata ja simuloida sitä matematiikan keinoin
- tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit

Autotekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
Ajoneuvolait
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2
Moottorioppi
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Hydraulitekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Huolto- ja korjaamotoiminta
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
2 Autotekninen erityisosaaminen

- osaa ajoneuvojen alustan, korin, renkaan, moottorin ja voimansiirron tärkeimmät rakenteet, ymmärtää huollon merkityksen
- hallitsee liikenteen ympäristövaikutukset
- tuntee elektroniikan ja tietoliikenteen keskeiset sovellutukset autoissa
- osaa auton huoltoon liittyvän diagnostiikan
- tuntee anturitekniikat ja osaa mitata luotettavasti teknisiä suureita

Ajoneuvolait
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Koritekniikka
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Auto- ja työkone-elektroniikka 2
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
Projektipaja
Projektiopintojakso
Huolto- ja korjaamotoiminta
Koneiden simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Lainsäädäntöosaaminen

- tuntee ajoneuvojen rakenteeseen, liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvän lainsäädännön keskeiset kohdat
- tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- hallitsee työ- ja ympäristösuojelun
- tuntee kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet

Ajoneuvolait
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Auto- ja työkone-elektroniikka 2
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Autoalan markkinointi ja palvelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
Huolto- ja korjaamotoiminta
Quality Management
Koneiden simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Yritystalous- ja asiakaspalveluosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja ymmärtää auto- ja kuljetusliikkeen businessidean
- tuntee asiakaspalvelun merkityksen palveluyrityksen toiminnassa
- osaa kommunikoida ja toimia kansainvälisessä organisaatiossa
- tietää johtamisen perusasiat ja osaa toimia esimiehenä
- tuntee ulkoisen ja sisäisen logistiikan merkityksen yrityksen toiminnassa

Yrittäjyyden perusteet
Ajoneuvolait
Hyötyajoneuvot
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen