Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Päivätoteutus: KONE18

Tunnus: KONE18

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Konetekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2018

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Auto- ja työkonetekniikan sv:

Auto- ja työkonetekniikan suuntautumisessa koulutetaan autoinsinöörejä, jotka hallitsevat koneenrakentajan perustaitojen lisäksi auto- ja työkonealan erikoistaitoja ja osaamista.

Opinnoissa perehdytään mm. koneensuunnitteluun, autojen rakennetekniikkaan, autoelektroniikkaan, työkonetekniikkaan ja yritystoimintaan. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemus niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Autoala on yksi merkittävimmistä maailmaa muuttaneista teollisuuden aloista. Muutoksia on tapahtunut Henry Fordin ajoista tähän päivään tultaessa ja tulee edelleen tapahtumaan. Autoinsinöörin ammattikunta on tänäkin päivänä tekniikan suunnannäyttäjä ja osaamisellaan varmistaa tekniikan edelleen kehittymisen ja ammattikunnan arvostuksen säilymisen.


Kone- ja tuotantotekniikan sv:

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Auto- ja koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa sekä erityisesti autoinsinöörillä myös vakuutus- tai katsastusalalta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Tutkinto-ohjelman henkilöstö on tiiviissä kontaktissa yritysten henkilöstön kanssa He ohjaavat opiskelijoita työelämälähtöisissä projekteissa, jotka tehdään yrityksissä. He ovat mukana haastavissa yritysten kehittämisprojekteissa.Tässä yhteistyössä saatua kokemusta käytetään sitten opetussuunnitelman kehittämistyössä hyväksi. Tiivistä työelämäyhteistyötä on Projektipaja-opinnoissa, projektiopintojaksolla, ohjattussa harjoittelussa ja opinnäytetyön tekemisessä.
Koulutuspäällikkö on mukana TechTeamissä, joka on Seinäjoen teknologiateollisuuden ja teknisen kaupan alan yritysten verkosto. Tavoite tällä on lisätä toimintaan osallistuvien yritysten liiketoiminnan kasvua ja kehittymistä.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat Koneteknisen osaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet. He osaavat soveltaa osaamistaan käytännön toimintaan suuntautumisensa tehtävissä sekä arvioida ja kehittää tätä toimintaa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Syksy
2018
Kevät
2019
Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
1. / 2018 2. / 2018 3. / 2019 4. / 2019 5. / 2019 1. / 2019 2. / 2019 3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022
KONE16-1052
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
KONE16-1053
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
YPO1A2 Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen 2 2 2 2
YPO2A2 Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen 2 2 1 1 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
KONE16-1054
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8 0.8 0.8 0.8
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 2
KONE16-1055
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 3
KONE16-1056
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

42
KONE16-1057
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
8C00BT52 Ruotsi 3 3 3 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8C00BT53 Työelämän englanti 3 3 3 3
8C00BT54 Ammattialan englanti 3 3 3 3
KONE16-1058
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
KC00AMT1030 Algebra ja geometria 4 4 4 2 2
KC00AMT1010 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00AMT1020 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
KC23AK10056 Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka 3 3 3 3
KC00AMT1040 Tietokoneavusteinen matematiikka 2 2 2 2
KONE16-1059
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

18
KC00AFY1000 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00AFY1010 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC23AK10152 Autotekniikan fysiikka 3 3 3 3
KC23AK10153 Konetekniikan fysiikka 3 3 3 3
KC00AFY1020 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KC23AK10151 Kemian perusteet 3 3 3 3
KONE16-1060
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

38
KC23BK20014 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 3 3 1.5 1.5
KC23BK20015 Tekninen piirustus ja CAD 2 2 2 2 2
8C00BL47 Materiaalitekniikka 1 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KC23BK20036 Valmistustekniikka 5 5 5 5
KC23BK20051 Statiikka 3 3 3 3
KC23BK20062 Dynamiikka 3 3 3 3
KC23BK20071 Lujuusoppi 1 4 4 4 2 2
KC23BK20092 Koneenosat 4 4 4 4
KC23BK20101 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 4 4 2 2
KC00BOHPE10 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
8C00BS93 Auto- ja konetekniikan perusteet 3 3 3 3
KONE16-1061
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT

(Valitaan kaikki)

90
KONE16-1062
Autotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC04BA40101 Ajoneuvolait 2 2 2 2
KC04BA40031 Autotekniikka 1 3 3 3 3
KC04BA40021 Autotekniikka 2 3 3 3 3
KC04BA40072 Autotekniikka 3 4 4 4 2 2
KC04BA60022 Moottorioppi 3 3 3 3
KONE16-1063
Autoelektroniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC04BA50071 Auton sähkövarusteet 3 3 3 3
KC04BA50052 Auto- ja työkone-elektroniikka 1 3 3 3 3
KC04BA50053 Auto- ja työkone-elektroniikka 2 3 3 3 3
KC04BA50076 Autolaboraatiot 1 2 2 2 1 1
KC04BA50078 Autolaboraatiot 2 2 2 2 1 1
KC04BA50079 Autolaboraatiot 3 2 2 2 1 1
KONE16-1064
Työkonetekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

16
8C00BT16 Hydraulitekniikka 3 3 3 1.5 1.5
KC04BA60032 Liikkuvat työkoneet 3 3 3 3
KC04BA60070 Hyötyajoneuvot 4 4 2 2 2 2
KC04BA70012 Maatalouskonetekniikka 4 4 4 4
KC04BA70050 Työkonetekniikan laboraatiot 2 2 2 2
KONE16-1065
Tuotantotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC23BK30011 NC-tekniikka 3 3 3 3
KC23BK30021 Tuotantojärjestelmät 3 3 3 3
KC23BK30031 Laatutekniikka 3 3 3 3
KC00BYT1010 Tuotannonohjaus 3 3 3 3
KC23BK30051 Tuotantotekniikan laboraatiot 3 3 3 3
KONE16-1066
Koneensuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

16
KC23BK40011 Lujuusoppi 2 3 3 3 3
8C00BT16 Hydraulitekniikka 3 3 3 3
8C00BT15 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC23BK40013 Hitsaustekniikka 4 4 4 4
KC23BK40053 Tuotekehitys 4 4 4 4
KONE16-1067
Yritystoiminnan moduuli

(Valitaan kaikki)

13
8C00BT57 Teollisuustalous 2 2 2 2
KC04CA85013 Työelämän viestintä 2 2 2 1 1
KC00BYT1040 Markkinointi 3 3 3 3
KC00BYT1041 Autoalan markkinointi ja palvelu 3 3 3 3
KC00BYT1050 Henkilöstöjohtaminen 3 3 3 3
KONE16-1068
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan yksi)

15
KONE16-1069
Teknillisen mekaniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC23CK70011 Matriisialgebra 3 3 3 3
8C00BE69 Elementtimenetelmät 4 4 4 4
8C00BE70 Värähtelymekaniikka 4 4 4 4
8C00BE71 Koneiden simulointi 4 4 4 4
KONE16-1070
Materiaalisuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

15
8C00BE72 Muovien teknologia 3 3 3 1.5 1.5
8C00BE73 Materiaalitekniikka 2 4 4 4 4
8C00BE74 Materiaalien valinta 4 4 4 4
8C00BE75 Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4 4 4 4
KONE16-1071
Automaatiojärjestelmien moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KL25AB10000 Automaation perusteet 3 3 3 3
KC23CK90021 Anturitekniikka 3 3 3 3
KC23CK90031 Robotiikka 4 4 4 4
KC23CK90042 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5 5 5 5
KONE16-1072
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
8C00BE61 Projektipaja 12 2.4 4.8 4.8 2.4 2.4 2.4 4.8 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
8C00BE60 Projektiopintojakso 15 15 15 15
KONE16-1073
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
KC23DK20010 CAD -insinöörin työkalu 2 2 2 2
8C00BE76 CAD -jatkokurssi 3 3 3 1.5 1.5
8C00BT15 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC23BK40053 Tuotekehitys 4 4 4 4
KC23CK70011 Matriisialgebra 3 3 3 3
8C00BE69 Elementtimenetelmät 4 4 4 4
8C00BE70 Värähtelymekaniikka 4 4 4 4
8C00BE71 Koneiden simulointi 4 4 4 4
KC04BA60062 Huolto- ja korjaamotoiminta 2 2 2 1 1
KC04CA80052 Koritekniikka 3 3 3 1 1 1
KC23DK10040 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 2
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 2
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 2
KONE16-1074
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

6
LTVATT103 Ostotoiminta 3 3 3 1 1 1
LTVATT102 Logistiikka 3 3 3 1 1 1
KONE17-1002
SeAMK-TTY opintopolku, matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
8X00BE29 Insinöörimatematiikka 123 7 7 3.5 3.5 1.8 1.8 1.2 1.2 1.2
8X00BE30 Insinöörimatematiikka 4 4 4 4 2 2
8X00BE31 Todennäköisyyslaskenta 4 4 4 1.3 1.3 1.3
KONE17-1003
Digitaalinen valmistus

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 6)

6
KL25AB75100 Konseptisuunnittelu 3 3 3 1.5 1.5
KL25AB75200 Tuotantoprosessien suunnittelu 3 3 3 1 1 1
KL25AB75300 Tuotannon simulointi 3 3 3 1.5 1.5
KONE16-1075
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC23EK20013 Harjoittelu 1 15 15 15 7.5 7.5
KC23EK20014 Harjoittelu 2 15 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
KONE16-1076
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
8C00BT14 Opinnäytetyö 15 5 10 5 10 5 5 5
Yhteensä 240 67.4 102.3 122.8 81.5 30 37.4 49.4 52.9 49.3 73.5 60.5 21 14 16 14.3 21.7 1.3 25.6 24 24.6 25.2 3.2 24.2 25.2 39.3 10.8 23.3 30 30.5 21 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Autotekniikan fysiikka
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
Ajoneuvolait
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Auto- ja työkone-elektroniikka 2
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Hydraulitekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Tuotekehitys
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Huolto- ja korjaamotoiminta
Koritekniikka
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Ostotoiminta
Logistiikka
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Koneenosat
Auto- ja konetekniikan perusteet
Ajoneuvolait
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Hydraulitekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Tuotekehitys
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Huolto- ja korjaamotoiminta
Koritekniikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Ajoneuvolait
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektiopintojakso
Huolto- ja korjaamotoiminta
Koritekniikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Autotekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Ohjelmoinnin perusteet 1
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Auto- ja työkone-elektroniikka 2
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
Tuotantojärjestelmät
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Autoalan markkinointi ja palvelu
Materiaalien valinta
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
Tuotekehitys
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Ajoneuvolait
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Maatalouskonetekniikka
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektiopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Ajoneuvolait
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
Tuotantojärjestelmät
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektiopintojakso
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Maatalouskonetekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Henkilöstöjohtaminen
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Tuotekehitys
Huolto- ja korjaamotoiminta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Konetekniikka, auto kompetenssit

1 Ajoneuvotekninen perusosaaminen

- tuntee fysiikan lainalaisuudet autoteknisissä sovelluksissa
- tuntee yleisimmät kemikaalit, materiaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee valmistustekniikan menetelmät
- tuntee ajoneuvojen perusrakenteet, komponentit ja järjestelmät
- osaa auton dynaamisen käyttäytymisen ja osaa kuvata ja simuloida sitä matematiikan keinoin
- tuntee puolijohdetekniikan ja sen keskeiset komponentit

Autotekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
Ajoneuvolait
Autotekniikka 1
Autotekniikka 2
Moottorioppi
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Hydraulitekniikka
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Paineilmatekniikka
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Huolto- ja korjaamotoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
2 Autotekninen erityisosaaminen

- osaa ajoneuvojen alustan, korin, renkaan, moottorin ja voimansiirron tärkeimmät rakenteet, ymmärtää huollon merkityksen
- hallitsee liikenteen ympäristövaikutukset
- tuntee elektroniikan ja tietoliikenteen keskeiset sovellutukset autoissa
- osaa auton huoltoon liittyvän diagnostiikan
- tuntee anturitekniikat ja osaa mitata luotettavasti teknisiä suureita

Ajoneuvolait
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Auto- ja työkone-elektroniikka 2
Autolaboraatiot 1
Autolaboraatiot 2
Autolaboraatiot 3
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Työkonetekniikan laboraatiot
Projektipaja
Projektiopintojakso
Huolto- ja korjaamotoiminta
Koritekniikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Lainsäädäntöosaaminen

- tuntee ajoneuvojen rakenteeseen, liikenteeseen ja kuljettamiseen liittyvän lainsäädännön keskeiset kohdat
- tietää työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- hallitsee työ- ja ympäristösuojelun
- tuntee kuluttajien oikeudet ja velvollisuudet

Ajoneuvolait
Autotekniikka 2
Autotekniikka 3
Moottorioppi
Auton sähkövarusteet
Auto- ja työkone-elektroniikka 1
Auto- ja työkone-elektroniikka 2
Liikkuvat työkoneet
Hyötyajoneuvot
Maatalouskonetekniikka
Autoalan markkinointi ja palvelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
Huolto- ja korjaamotoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Yritystalous- ja asiakaspalveluosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja ymmärtää auto- ja kuljetusliikkeen businessidean
- tuntee asiakaspalvelun merkityksen palveluyrityksen toiminnassa
- osaa kommunikoida ja toimia kansainvälisessä organisaatiossa
- tietää johtamisen perusasiat ja osaa toimia esimiehenä
- tuntee ulkoisen ja sisäisen logistiikan merkityksen yrityksen toiminnassa

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka
Ajoneuvolait
Hyötyajoneuvot
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektiopintojakso
Tuotekehitys
Huolto- ja korjaamotoiminta
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Markkinointi
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Matriisialgebra
Matematiikan perusopintojakso
Täydennyskurssi, englanti
Täydennyskurssi, ruotsi
Ostotoiminta
Logistiikka
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi

Konetekniikka, kotu kompetenssit

1 Konetekninen perusosaaminen

- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- tuntee konetekniset perusmittaukset; tuntee energiatekniikan ja -käytön perusteet

Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Auto- ja konetekniikan perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Insinöörimatematiikka 123
Insinöörimatematiikka 4
Todennäköisyyslaskenta
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
2 Suunnitteluosaaminen

- osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
3 Valmistustekninen osaaminen

- tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien jaautomaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- tuntee logistiikan perusteet

Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
CAD -insinöörin työkalu
CAD -jatkokurssi
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
4 Koneturvallisuusosaaminen

- tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

Projektitoiminnan perusteet
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektipaja
Projektiopintojakso
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
5 Yritystalousosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka
Tuotantojärjestelmät
Laatutekniikka
Tuotannonohjaus
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Autoalan markkinointi ja palvelu
Henkilöstöjohtaminen
Projektipaja
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Konseptisuunnittelu
Tuotantoprosessien suunnittelu
Tuotannon simulointi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu- ja työelämäosaamisen kehittyminen
Kansainväliseksi osaajaksi kehittyminen
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Autotekniikan fysiikka
Ajoneuvolait </