Siirry suoraan sisältöön

Tradenomi (AMK), Liiketalous, Päivätoteutus: LITA19

Tunnus: LITA19

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), Liiketalous

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2019

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa tradenomin tutkintoon, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.

Perusopinnoissa ja kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Yhteisten opintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiantuntijuus voidaan kuvata osaamisprofiileina, jotka opiskelijat opintojaan suuntaamalla tavoittavat. Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.

AMMATILLISET OSAAMISPROFIILIT

- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan seuraavasti:

- Kauppa ja yrittäjyys on verkko-opintoina tapahtuva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan tehtävissä. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiaiden ammattijärjestö K-kauppiasliitto ry.
- Monialaisissa yritysprojektiopinnoissa monialaiset opiskelijatiimit suorittavat osan tutkinnosta työelämän toimeksiantoihin perustuvissa projekteissa oppien.
- Tuotantalouden opintokokonaisuudessa perehdytään tuotannolliseen yritystoimintaan. Opetus järjestetään yhteistyössä Tekniikan yksikön kanssa.
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Yritystallissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.
- Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa ja oppimisessa teoreettista tietoa käsitellään kokemuksellisen tiedon pohjalta (integratiiviinen lähestymistapa). Opetus suunnitellaan niin, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit, eli teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto (taidot), itsesäätelytiedot ja –taidot sekä työyhteisön toimintaan liittyvä tieto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Opetussuunnitelman toteutuksessa painottuu kokemusperäinen oppiminen. Oppiminen käynnistyy konkreettisista kokemuksista, joita käydään läpi ja pohditaan teoriatietoon peilaten. Itsearvioinnilla pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Oppimistehtävissä pyritään autenttisuuteen ja perinteisten oppiainerajojen ylittämiseen.

Opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyrityksellä on kummiyritys. Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa. Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Opetussuunnitelman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa otetaan huomioon alueen yritysten ja muiden toimijoiden ilmaisemat osaamistarpeet, opiskelijoiden ja valmistuvien antama palaute sekä koulutusalan valtakunnallinen kehittämistyö. Keskeisiä informaatiolähteitä opetussuunnitelman kehittämisessä ovat valmistuneiden seurantatutkimusten tulokset, teknologisen kehityksen ja toimintaympäristön muutosten ennakointitieto sekä oma TKI-toiminta ja sen tulokset.

Osaamistavoitteet

Liiketalouden tutkinto-ohjelmasta valmistunut tradenomi tuntee yrityksen toiminnan kokonaisuuden ja liiketoimintaprosessit. Hän on aloitekykyinen ja hänellä on hyvät tiimityö-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Hän osaa etsiä ja analysoida liiketoiminnassa tarvittavaa tietoa. Hän osaa soveltaa hankkimaansa teoriatietoa ja kehittää liiketoimintaa. Hän osaa ottaa työssään huomioon toiminnan kannattavuuden. Hän osaa viestiä ammatillisesti vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Hän osaa toimia itsenäisenä yrittäjänä ja asiantuntijatehtävissä.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Syksy
2019
Kevät
2020
Syksy
2020
Kevät
2021
Syksy
2021
Kevät
2022
Syksy
2022
1. / 2019 2. / 2019 3. / 2020 4. / 2020 5. / 2020 1. / 2020 2. / 2020 3. / 2021 4. / 2021 5. / 2021 1. / 2021 2. / 2021 3. / 2022 4. / 2022 5. / 2022 1. / 2022 2. / 2022
LITA16-1119
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
LITA16-1120
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
LITA16-1121
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00BE90 Yritystoiminta ja yrittäjyys 3 3 3 1.5 1.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LITA16-1122
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
LITA16-1123
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

35
LTYP101 Yritystoiminnan suunnittelu 7 7 7 3.5 3.5
LT00CG41 Yritystoiminnan käynnistys 7 7 7 3.5 3.5
LTYP103 Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen 7 7 7 2.3 2.3 2.3
LTYP104 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 7 7 7 2.3 2.3 2.3
LTYP105 Kansantalouden perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTYP106 Talousmatematiikka 3 3 3 1.5 1.5
LITA16-1124
AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

85
LITA16-1125
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
LTYA101 Asiakaspalvelu menestystekijänä 3 3 3 1 1 1
LTYA102 Yrityksen sopimukset ja velkavastuu 3 3 3 1.5 1.5
LT00CG42 Yrityksen taloushallinto 4 4 4 2 2
LTYA104 Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö 4 4 4 2 2
LTYA106 Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi 3 3 3 1 1 1
LT00BE35 Internationalization of business 3 3 3 1.5 1.5
LITA16-1126
VALINNAISET AMMATTIOPINTOKOKONAISUUDET

(Valitaan opintopisteitä: 50)

50
LITA16-1127
Taloushallinto 1

(Valitaan kaikki)

10
LTVATH101 Kirjanpidon osaaja 3 3 3 1 1 1
LTVATH102 Työsuhde ja palkkahallinto 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LTVATH103 Arvonlisäverotus 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LITA16-1128
Taloushallinto 2

(Valitaan kaikki)

10
LTVATH201 Tilinpäätöksen laatiminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CG43 Tositteesta tilinpäätökseen 3 3 3 1 1 1
LTVATH203 Yhteisöoikeus 3 3 3 1 1 1
LITA16-1129
Taloushallinto 3

(Valitaan kaikki)

10
LTVATH301 Yritys- ja henkilöverotus 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LTVATH302 Likviditeettihallinto 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTVATH303 Tilintarkastus 3 3 3 1 1 1
LITA16-1130
Taloushallinto 4

(Valitaan kaikki)

10
LT00CG44 Toiminnanohjausjärjestelmät 4 4 4 2 2
LT00CG45 Kustannuslaskenta ja -johtaminen 3 3 3 1.5 1.5
LT00CG46 Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset 3 3 3 1.5 1.5
LITA16-1131
Taloushallinto 5

(Valitaan kaikki)

10
LT00CG47 Budjetointi johtamisen apuna 4 4 4 2 2
LT00CG48 Investointi- ja rahoitussuunnittelu 4 4 4 2 2
LTVATH503 Rahoitusoikeus 2 2 2 1 1
LITA16-1132
Taloushallinto 6

(Valitaan kaikki)

10
LT00CG49 Strateginen johdon laskentatoimi 3 3 3 1.5 1.5
LT00CG50 Konsernitilinpäätös ja IFRS 3 3 3 1.5 1.5
LT00CG51 Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 4 4 4 2 2
LITA16-1133
Markkinointi 1: Myynti asiakasarvon viestimisessä

(Valitaan kaikki)

10
LTVAMA101 Myyntityö ja myynnin johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CG94 Myynnin projekti 3 3 3 1 1 1
LTVAMA103 Neuvottelutaito ja esiintyminen 3 3 3 1 1 1
LITA16-1134
Markkinointi 2: Asiakasarvon tutkiminen ja ymmärtäminen

(Valitaan kaikki)

10
LTVAMA201 Markkinointitutkimus 6 6 6 2 2 2
LTVAMA202 Asiakaskäyttäytyminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LITA16-1135
Markkinointi 3: Asiakasarvon viestiminen

(Valitaan kaikki)

10
LT00BE39 Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu 6 6 6 2 2 2
LTVAMA303 Kuvankäsittely 2 2 2 0.7 0.7 0.7
KD07CMOI001 Markkinoinnin juridiikka 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LITA16-1136
Markkinointi 4: Kokonaisvaltainen markkinaorientaatio ja asiakasarvo

(Valitaan kaikki)

10
LTVAMA401 Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTVAMA402 Asiakassuhdejohtaminen 3 3 3 1 1 1
LTVAMA403 Brändin johtaminen 3 3 3 1 1 1
LITA16-1137
Markkinointi 5: Asiakasarvon luominen

(Valitaan kaikki)

10
LTVAMA501 Innovaatiot ja asiakasarvo 4 4 4 2 2
LTVAMA502 Tuote- ja palvelukehitysprosessit 3 3 3 1.5 1.5
LTVAMA503 Palvelujen johtaminen ja markkinointi 3 3 3 1.5 1.5
LITA19-1004
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 1: Verkkoliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

10
LT00CF78 Web Design 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CF79 Sähköinen kaupankäynti 3 3 3 1 1 1
LT00CF80 Internet-markkinointi 3 3 3 1 1 1
LITA19-1005
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 2: IT-infrastruktuuri

(Valitaan kaikki)

10
LT00CF81 Laitteistot ja käyttöjärjestelmät 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CF82 Tietoverkot ja pilvipalvelut 3 3 3 1 1 1
LT00CF83 Tietoturva ja juridiikka 3 3 3 1 1 1
LITA19-1006
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 3: Tietojärjestelmät

(Valitaan kaikki)

10
LT00CF84 Työvälineohjelmat 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CF85 Toiminnanohjausjärjestelmät 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CF86 Tietojärjestelmän hankinta 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LITA19-1007
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 4: Tietovarastot

(Valitaan kaikki)

10
LT00CF87 Tietovarastojen perusteet 3 3 3 1 1 1
LT00CF88 Tietovarastojen suunnittelu 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CF89 Data-analytiikka ja BI 3 3 3 1 1 1
LITA19-1008
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 5: Ohjelmoinnin perustaidot

(Valitaan kaikki)

10
LT00CF90 Ohjelmistotuotannon ja ohjelmoinnin perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LT00CF91 Selainohjelmointi (Front-End) 3 3 3 1 1 1
LT00CF92 Web-ohjelmointiprojekti 3 3 3 1 1 1
LITA19-1009
Digitaalinen liiketoiminta ja ohjelmointi 6: Ohjelmointi

(Valitaan kaikki)

10
LT00CF93 Palvelinohjelmointi (Back-End) 5 5 5 2.5 2.5
LT00CF94 Mobiiliohjelmoinnin perusteet 2 2 2 1 1
LT00CF95 Ohjelmointiprojekti 3 3 3 1.5 1.5
LITA16-1138
Johtamisen järjestelmät

(Valitaan kaikki)

10
LTVALK101 Turvallisuusjohtaminen 3 3 3 1 1 1
LTVALK102 Laatu- ja ympäristöjohtaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTVALK103 Prosessijohtaminen ja toiminnanohjausjärjestelmät 3 3 3 1 1 1
LITA16-1139
Johtaminen ja esimiestyö

(Valitaan kaikki)

10
LTVALK201 Itsensä johtaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTVALK202 Strateginen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LTVALK203 Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTVALK204 Esimiestyö 3 3 3 1 1 1
LITA16-1140
Henkilöstöjohtaminen

(Valitaan kaikki)

10
LTVALK302 Henkilöstöoikeus 3 3 3 1 1 1
LTVALK301 Henkilöstöhallinto 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTVALK303 Osaamisen johtaminen 3 3 3 1 1 1
LITA16-1141
Yritystoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen

(Valitaan kaikki)

10
LTVALK401 Yrityksen strateginen uudistaminen 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LTVALK402 Liiketoiminnan kasvattaminen 3 3 3 1 1 1
LTVALK403 Verkostot yrityksen kehittämisessä 3 3 3 1 1 1
LITA16-1142
Kauppa ja yrittäjyys

(Valitaan kaikki)

10
LTVAKY101 Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LTVAKY102 Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LITA16-1144
Tuotantotalous

(Valitaan kaikki)

10
LTVATT102 Logistiikka 3 3 3 1 1 1
LTVATT103 Ostotoiminta 3 3 3 1 1 1
LTVATT101 Tuotantotalouden perusteet 4 4 4 1.3 1.3 1.3
LITA16-1145
Going global

(Valitaan kaikki)

10
LITA17-1004
Doing business in the target area

(Valitaan opintopisteitä: 4)

4
LITA17-1005
Language of the target area

(Valitaan opintopisteitä: 6)

6
LITA16-1146
HOPS:n mukaiset ammattiopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LTHA105 Kvantitatiivinen tutkimus 3 3 3 1 1 1
LT00BD29 Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen 3 3 3 1 1 1
LTHA108 Tutkimuskirjoittaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTHA101 Strategisen viestinnän suunnittelu 3 3 3 1 1 1
LT00BE77 Etiikka ja yritystoiminta 3 3 3 1 1 1
LT00BE34 Liiketoiminnan digitalisaatio 3 3 3 1 1 1
LTVAKY103 Kauppa ja yrittäjyys: Tunnusluvut ja johtaminen 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LTHA104 Vähittäiskauppa tänään 2 2 2 0.7 0.7 0.7
LTHA109 Talousmatematiikan jatkokurssi 3 3 3 1.5 1.5
LT00CG36 Immateriaalioikeus 3 3 3 1 1 1
LT00CG37 Palvelumuotoilu 3 3 3 1 1 1
LTHA110 MarkStrat-simulaatio 3 3 3 1 1 1
LTHA102 Yritysprojekti 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LTHA111 Projektiopinnot 2 - 5 op 5 5 5 1.7 1.7 1.7
LITA16-1147
Kansainvälisen liiketoiminnan opinnot (International Business -ohjelmasta)

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LITA18-1001
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 15)

15
LITA16-1148
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

12
KD07AYRU022 Affärssvenska / Business Swedish 3 3 3 1.5 1.5
KD07CYRU112 Affärskommunikation /  Swedish Business Communication 3 3 3 1.5 1.5
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
LT00CG53 English at Work 1 3 3 3 1 1 1
LT00CG54 English at Work 2 3 3 3 1.5 1.5
LITA16-1149
Valinnaiset kieliopinnot

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
LITA16-1150
Kielten valmentavat ja alkeiskurssit (sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin)

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
LTVVO101 Ruotsia amk-opintoihin 2
LTVVO102 Englantia amk-opintoihin 2
LT00CG55 Saksa 1 3
KD07CYVE010 Venäjä 1 (Russian 1) 3
KD07CYES010 Espanja 1 / Spanish 1 3
KD07DWRA010 Ranska 1 (French 1) 3
KD07DWJA001 Japanin kielen alkeet 2
LITA16-1151
Kielten ammatilliset ja jatkokurssit

(Valitaan opintopisteitä: 3)

3
KD07DVEN121 Career communication 3
LT00CG56 Professional English 3
LT00BS61 Effective Communication 3
LT00CG58 Doing Business in English 3
KD07CYEN330 Writing skills 2
KD07BEN225 Online communication skills in English 2
KE16CYVO186 Svenska på nätet 3
LT00CG59 Saksa 2 3
LT00CG60 Saksa 3 3
LTVASA102 Työelämän saksa 3
KD07CYVE100 Venäjä 2 (Russian 2) 3
KD07CYVE111 Venäjä 3 (Russian 3) 3
KD07CYVE114 Venäjä 4 (Russian 4) 3
KD00DVVO001 Lue ja kuuntele venäjää (Read and Listen in Russian) 2
KD07CYES111 Espanja 2 / Spanish 2 3
KD07CYES112 Espanja 3 / Spanish 3 3
KD07CYES120 Espanja 4 / Spanish 4 3
KD07DWRA020 Ranska 2 (French 2) 3
KD07DVES015 Comprensión lectiva 2
KD07CYRA220 Compréhension écrite 3
LITA16-1152
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 10)

10
KD07APMT020 Matematiikkaa amk-opintoihin 2
LT00CG61 Sopimusoikeus 3
KD07DWOI040 Asuntokauppa 2
LT00BE98 Perhe- ja perintöoikeus 3
KD07DVOI47 Perintäoikeus 2
KD07DVLA012 Sijoitustoiminnan periaatteet 4
KD07DVLA445 Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka 6
KD07DWYR020 Hallitusammattilaiset 2
KD07BMTI135 Tilastoaineiston käsittely 2
LT00CG66 Office 365 jatkokurssi 3
LTVVO104 Verkkosivujen tuottaminen 2
LTVVO109 Kuvankäsittelyn jatkokurssi 3
KD07DVTT018 Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2
LT00CG62 Talousviestintä 2
LTVVO107 Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet 2
LTVVO108 Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3
KD07BHHA245 Business-etiketti 2
KD07DVMA42 Somistus 2
LTVVO111 Finanssialan perusteet 2
KD07CHYR100 Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos 4
KE16D113121 Työsuojelu 2
LT00CG35 Employer Branding 5
LT00CI45 Prominence Final Conference 3
LT00CK17 Tiedä tulevaisuus! 1 - 2
LITA19-1010
Julkiset hankinnat

(Valitaan kaikki)

0
LT00CG31 Julkisten hankintojen perusteet 3
LT00CG34 Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut 2
LT00CG32 Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa 2
LT00CG33 Markkinaoikeuden ratkaisut 3
LITA19-1011
Matkailuliiketoiminta

(Valitaan kaikki)

0
LTVAML106 Matkailu globaalina ilmiönä 3
LTVAML105 Kestävä maaseudun matkailu 2
LTVAML104 Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys 5
LITA16-1153
OPINNÄYTETYÖ JA KYPSYYSNÄYTE

(Valitaan kaikki)

15
KD07FYOT20 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
KD07CPTU025 Opinnäytetyöseminaari 0
KD07FY0T100 Kypsyysnäyte 0
LITA16-1154
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KD07HYTH120 Harjoittelu 30 30 30 15 15
Yhteensä 210 63 166 134 45 31 32 24 142 53 81 45 15.5 15.5 10.6 10.6 10.6 12 12 47.4 47.4 47.4 26.5 26.5 27 27 27 22.5 22.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Projektiopinnot 2 - 5 op
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
Harjoittelu
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Kansantalouden perusteet
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Yrityksen taloushallinto
Kirjanpidon osaaja
Työsuhde ja palkkahallinto
Tilintarkastus
Corporate governance ja tilintarkastuksen erityiskysymykset
Markkinoinnin juridiikka
Tietoturva ja juridiikka
Tietojärjestelmän hankinta
Tietovarastojen perusteet
Tietovarastojen suunnittelu
Henkilöstöhallinto
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Tutkimuskirjoittaminen
Etiikka ja yritystoiminta
Immateriaalioikeus
Sopimusoikeus
Asuntokauppa
Perhe- ja perintöoikeus
Perintäoikeus
Sijoitustoiminnan periaatteet
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka
Tilastoaineiston käsittely
Tietokoneen käyttäjän tietoturva
Talousviestintä
Työsuojelu
Julkisten hankintojen perusteet
Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa
Markkinaoikeuden ratkaisut
Opinnäytetyö
Opinnäytetyöseminaari
Kypsyysnäyte
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yritystoiminta ja yrittäjyys
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Organisaatiokäyttäytyminen ja esimiestyö
Työsuhde ja palkkahallinto
Likviditeettihallinto
Toiminnanohjausjärjestelmät
Kustannuslaskenta ja -johtaminen
Budjetointi johtamisen apuna
Investointi- ja rahoitussuunnittelu
Myyntityö ja myynnin johtaminen
Myynnin projekti
Neuvottelutaito ja esiintyminen
Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu
Kuvankäsittely
Markkinoinnin juridiikka
Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
Web Design
Sähköinen kaupankäynti
Internet-markkinointi
Laitteistot ja käyttöjärjestelmät
Tietoverkot ja pilvipalvelut
Tietoturva ja juridiikka
Työvälineohjelmat
Toiminnanohjausjärjestelmät
Tietojärjestelmän hankinta
Tietovarastojen perusteet
Tietovarastojen suunnittelu
Data-analytiikka ja BI
Ohjelmistotuotannon ja ohjelmoinnin perusteet
Selainohjelmointi (Front-End)
Web-ohjelmointiprojekti
Palvelinohjelmointi (Back-End)
Mobiiliohjelmoinnin perusteet
Ohjelmointiprojekti
Itsensä johtaminen
Strateginen johtaminen
Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen
Esimiestyö
Henkilöstöoikeus
Osaamisen johtaminen
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen
Kauppa ja yrittäjyys: Tunnusluvut ja johtaminen
Immateriaalioikeus
Palvelumuotoilu
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
English at Work 1
English at Work 2
Ruotsia amk-opintoihin
Englantia amk-opintoihin
Saksa 1
Venäjä 1 (Russian 1)
Espanja 1 / Spanish 1
Ranska 1 (French 1)
Japanin kielen alkeet
Career communication
Professional English
Doing Business in English
Writing skills
Online communication skills in English
Svenska på nätet
Saksa 2
Saksa 3
Työelämän saksa
Venäjä 2 (Russian 2)
Venäjä 3 (Russian 3)
Venäjä 4 (Russian 4)
Lue ja kuuntele venäjää (Read and Listen in Russian)
Espanja 2 / Spanish 2
Espanja 3 / Spanish 3
Espanja 4 / Spanish 4
Ranska 2 (French 2)
Comprensión lectiva
Compréhension écrite
Hallitusammattilaiset
Office 365 jatkokurssi
Verkkosivujen tuottaminen
Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet
Sosiaalinen media yritysviestinnässä
Business-etiketti
Työsuojelu
Employer Branding
Julkisten hankintojen perusteet
Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut
Markkinakartoitus ja -vuoropuhelu julkisissa hankinnoissa
Harjoittelu
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yritystoiminta ja yrittäjyys
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Yritystoiminnan suunnittelu
Talousmatematiikka
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi
Integroidun markkinointiviestinnän suunnittelu
Asiakassuhdejohtaminen
Innovaatiot ja asiakasarvo
Tuote- ja palvelukehitysprosessit
Sähköinen kaupankäynti
Internet-markkinointi
Tietovarastojen suunnittelu
Selainohjelmointi (Front-End)
Web-ohjelmointiprojekti
Mobiiliohjelmoinnin perusteet
Luovuuden ja innovaatioiden johtaminen
Yrityksen strateginen uudistaminen
Kvantitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivinen tutkimus ja kehittämishankkeen toteuttaminen
Talousmatematiikan jatkokurssi
Palvelumuotoilu
Employer Branding
Julkisten hankintojen sähköiset ratkaisut
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Kansantalouden perusteet
Internationalization of business
Web Design
MarkStrat-simulaatio
Affärssvenska / Business Swedish
Affärskommunikation /  Swedish Business Communication
English at Work 1
English at Work 2
Ruotsia amk-opintoihin
Englantia amk-opintoihin
Saksa 1
Venäjä 1 (Russian 1)
Espanja 1 / Spanish 1
Ranska 1 (French 1)
Japanin kielen alkeet
Career communication
Professional English
Effective Communication
Doing Business in English
Writing skills
Online communication skills in English
Svenska på nätet
Saksa 2
Saksa 3
Työelämän saksa
Venäjä 2 (Russian 2)
Venäjä 3 (Russian 3)
Venäjä 4 (Russian 4)
Lue ja kuuntele venäjää (Read and Listen in Russian)
Espanja 2 / Spanish 2
Espanja 3 / Spanish 3
Espanja 4 / Spanish 4
Ranska 2 (French 2)
Comprensión lectiva
Compréhension écrite
Matkailun kokonaisvaltainen tuotekehitys
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yritystoiminta ja yrittäjyys
Yritystoiminnan suunnittelu
Yritystoiminnan käynnistys
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen
Talousmatematiikka
Asiakaspalvelu menestystekijänä
Yrityksen sopimukset ja velkavastuu
Yrityksen taloushallinto
Tieto- ja viestintätekniikan jatkokurssi
Kirjanpidon osaaja
Työsuhde ja palkkahallinto
Arvonlisäverotus
Tilinpäätöksen laatiminen
Tositteesta tilinpäätökseen
Yhteisöoikeus
Yritys- ja henkilöverotus
Likviditeettihallinto