Siirry suoraan sisältöön

Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus: RKM22

Tunnus: RKM22

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Rakennusmestari (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Seinäjoella on pitkät rakennusalan koulutuksen perinteet. SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan.

Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa muodollisen kelpoisuuden toimia vastaavana työnjohtajana eli vastaavana mestarina.

Rakennusmestari (AMK) voi olla vastaava työnjohtaja, työkohdemestari, rakennusvalvoja tai vaikka työpäällikkö. Työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Rakennusmestarit ovat myös olleet perustamassa monia huomattavia ja hyvin menestyneitä rakennusalan yrityksiä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto valmentaa talonrakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Tehtävä edellyttää vahvaa rakennustuotannon ammatillista, teknistä ja taloudellista osaamista. Työpaikkoja tarjoavat rakennusliikkeet, rakennusteollisuus, kiinteistöala ja julkishallinnon organisaatiot. Työllistyminen rakennusalalla on erinomainen, koska varsinkin työnjohtajista on pulaa.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.

Rakennustekniikan kompetenssit ovat:
- Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
- Rakennetekninen osaaminen
- Rakentamisprosessiosaaminen
- Korjausrakentamisen erityisosaaminen


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja käytännön työssä. Rakennusalan työnjohdon koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys juonteena auttaa opiskelijaa tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen moninaisuuden työelämätaitona.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää ryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä ja työharjoittelua.

Opetussuunnitelman kehittäminen ja työelämäyhteistyö

Rakennusalan työnjohdon opinnot antavat muodollisen pätevyyden toimia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa rakennusprojekteissa työnjohtotehtävissä. Koulutuksen opetussuunnitelma on tehty yhteistyössä alan toimijoiden kanssa sekä ottamalla huomioon muodollisen pätevyyden edellyttämät osaamiset.

Osaamistavoitteet

Millaista yhteiskuntaa Sinä haluat rakennettavan? Suomen kansallisvarallisuus perustuu rakennettuun ympäristöön ja rakentamisen ympäristövaikutuksilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi, ympäristöystävällisten materiaalien käyttämiseksi ja rakennushankkeiden sekä koko rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi tarvitaan tekniikan ammattilaisia. Digitaalisuus, eri asiantuntijoiden yhteistyö sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla, uusien innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönottaminen, uusiutuvien luonnonvarojen ja kiertotalouden parempi hyödyntäminen kustannustehokkaasti avaavat ovet kestävään kehitykseen. Kattava yhteistyö suunnittelusta toteutukseen takaa laadukkaammat rakennukset ja terveellisemmän rakennetun ympäristön. Sekä meille että ympäristölle.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025
RKM22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
RKM22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
RKM22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 3 1 1 1
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RKM22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RA00BF07 Talonrakennusprojektin perusteet 3 3 3 1 1 1
RKM22-1005
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RKM22-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

6
RAK1A1 Ruotsi 3 3 3 1 1 1
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8H00CK33 Rakennusmestarin englanti 3 3 3 1.5 1.5
RKM22-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

9
RAK1B1 Algebra 2 2 2 1 1
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4 4 2 2 1 1 0.7 0.7 0.7
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 1 1 1
RKM22-1008
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

115
RKM22-1009
Rakennussuunnittelu

(Valitaan kaikki)

11
8D00DB01 Rakennussuunnittelu 4 4 1 3 0.5 0.5 1 1 1
RAK2A1 Kaavoitus 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RA00DB03 Talotekniikan perusteet 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8H00DB04 Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus 3 3 3 1 1 1
RKM22-1010
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

8
8H00CK40 Rakennusmestarin statiikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
8H00DB05 Rakennusmestarin lujuusoppi 4 4 4 2 2
RKM22-1011
Maa- ja pohjarakennus

(Valitaan kaikki)

10
8H00CK87 Geotekniikan perusteet 3 3 3 1.5 1.5
8H00CK88 Pohjarakentamisen perusteet 3 3 3 1 1 1
RAK2D3 Maarakennus- ja mittaustekniikka 4 4 4 1.3 1.3 1.3
RKM22-1012
Hanketalous

(Valitaan kaikki)

26
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4 4 4 2 2
RAK2F2 Rakennuttaminen 3 3 3 1.5 1.5
RAK2F3 Rakentamistalous 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5 5 5 2.5 2.5
8H00DB06 Rakennustyömaan sopimukset 4 4 4 2 2
8H00CK44 Johtaminen rakennustyömaalla 3 3 3 1.5 1.5
8D00DB07 Rakennusalan viestintä 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RKM22-1013
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

26
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2 2 2 1 1
RAK2B2 Betonitekniikka 3 3 3 1.5 1.5
RAK2G1 Talonrakennus 5 5 5 2.5 2.5
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5 5 5 2.5 2.5
8H00CK37 Rakennusfysiikan perusteet 4 4 4 2 2
8H00CK39 Ekologinen rakentaminen 3 3 3 1 1 1
RAK2E2 Sisäilmasto 2 2 2 0.7 0.7 0.7
8D00BT08 Massiivipuurakentaminen 2 2 2 0.7 0.7 0.7
RKM22-1014
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

16
8H00CK41 Rakennesuunnittelun perusteet 4 4 4 2 2
RKM2H1 Betonirakenteet 6 6 3 3 1.5 1.5 1 1 1
RKM2H2 Puurakenteet 3 3 3 1.5 1.5
RKM2H3 Teräsrakenteet 3 3 3 1 1 1
RKM22-1015
Työmaatoiminnot

(Valitaan kaikki)

18
RAK2I4 Työturvallisuus 3 3 3 1 1 1
8D00CK32 Työmaatekniikka 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4 4 4 1.3 1.3 1.3
RKM2I3 Laadunhallinta 3 3 3 1.5 1.5
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3 3 3 1.5 1.5
RKM22-1016
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
RK00BF02 Rakennussuunnitteluprojekti 5 5 5 2.5 2.5
8H00CK36 Työmaaprojekti 5 5 5 2.5 2.5
RKM22-1017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3 3 3 1.5 1.5
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3 3 3 1.5 1.5
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2 2 2 1 1
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2 2 2 1 1
KCWOPALOTUR Paloturvallisuustekniikka 3 3 3 1 1 1
RKM22-1018
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
RKM22-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RKM51 Harjoittelu 1 5 5 5 1.7 1.7 1.7
RKM52 Harjoittelu 2 10 10 10 5 5
RKM53 Harjoittelu 3 15 15 15 5 5 5
RKM22-1020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RK00BF06 Opinnäytetyö 15 15 15 7.5 7.5
Yhteensä 210 63 62 64 29 34 29 29 33 32 32 29 17 17 9.8 9.8 9.8 14.5 14.5 11.1 11.1 11.1 16 16 10.7 10.7 10.7 14.5 14.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talonrakennusprojektin perusteet
Ruotsi
Rakennusmestarin englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennussuunnittelu
Kaavoitus
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan perusteet
Pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Rakennusalan viestintä
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Rakennesuunnittelun perusteet
Betonirakenteet
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Rakennussuunnittelu
Kaavoitus
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Rakennusalan viestintä
Korjausrakentaminen
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talonrakennusprojektin perusteet
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennussuunnittelu
Kaavoitus
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Johtaminen rakennustyömaalla
Rakennusalan viestintä
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Geotekniikan perusteet
Pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Rakennusalan viestintä
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Betonirakenteet
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Ruotsi
Rakennusmestarin englanti
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Rakentamistalous
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Viestintätaidot
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Talonrakennusprojektin perusteet
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
Rakennussuunnittelu
Kaavoitus
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan perusteet
Pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Rakennusalan viestintä
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Rakennesuunnittelun perusteet
Betonirakenteet
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Paloturvallisuustekniikka

Rakennusmestari kompetenssit

1 Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa

- Olemassa olevan rakennuskannan ja rakennetun ympäristön arvon ymmärtäminen
- Työturvallisuuden hallinta rakentamisessa
- Rakennushankkeen ympäristövaikutusten ymmärtäminen

Talonrakennusprojektin perusteet
Geotekniikan perusteet
Pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Rakennusalan viestintä
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Betonirakenteet
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Paloturvallisuustekniikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2 Rakennetekninen osaaminen

- Rakentamista ohjaavien lakien, asetusten, määräysten ja ohjeiden tunteminen
- Rakennusfysiikan ja -kemian keskeisten ilmiöiden ymmärtäminen
- Rakennusmateriaalien tunteminen ja käytön hallinta
- Taloteknisten järjestelmien tunteminen ja niiden vaikutus rakenteisiin
- Pysyvien ja väliaikaisten rakenteiden staattisen toiminnan periaatteiden ymmärtäminen

Rakennussuunnittelu
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan perusteet
Pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikan perusteet
Massiivipuurakentaminen
Rakennesuunnittelun perusteet
Betonirakenteet
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Elementtirakentaminen
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3 Rakentamisprosessiosaaminen

- Työmenetelmien, työmaasuunnittelun ja -olosuhteiden hallinta
- Laadunohjauksen hallinta
- Ajallisen suunnittelun hallinta
- Kustannussuunnittelun ja ohjauksen hallinta
- Hankintojen ja logistiikan hallinta
- Talo- ja rakennusteknisten töiden yhteensovittaminen
- Yleisten johtamisperiaatteiden tunteminen sekä esimies- ja neuvottelutaitojen hallinta
- Sopimustekniikan ja työlainsäädännön hallinta

Talonrakennusprojektin perusteet
Rakennussuunnittelu
Kaavoitus
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan perusteet
Pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Rakennusalan viestintä
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Rakennesuunnittelun perusteet
Betonirakenteet
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4 Korjausrakentamisen erityisosaaminen

- Tietämys eri aikakausien rakennusten ja rakenteiden materiaaleista, rakenteista ja rakentamistavoista
- Korjausrakentamisen prosessien ja tekniikoiden tuntemus
- Ymmärrys rakennuksen ja rakenteiden kunnon ja käyttökelpoisuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä
- Elinkaariajattelun ymmärtäminen

Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Korjausrakentaminen
Sisäilmasto
Betonirakenteet
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Rakennusmestarin englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Rakennusmestarin englanti
Algebra
Rakennustekniikan geometria
Talous- ja tilastomatematiikka
2 Ammattiopinnot
Talonrakennusprojektin perusteet
Rakennussuunnittelu
Kaavoitus
Talotekniikan perusteet
Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus
Rakennusmestarin statiikka
Rakennusmestarin lujuusoppi
Geotekniikan perusteet
Pohjarakentamisen perusteet
Maarakennus- ja mittaustekniikka
Johtamistaidot ja työlainsäädäntö
Rakennuttaminen
Rakentamistalous
Tarjouslaskenta
Rakennustyömaan sopimukset
Johtaminen rakennustyömaalla
Rakennusalan viestintä
Rakennusmateriaalit
Betonitekniikka
Talonrakennus
Korjausrakentaminen
Rakennusfysiikan perusteet
Ekologinen rakentaminen
Sisäilmasto
Massiivipuurakentaminen
Rakennesuunnittelun perusteet
Betonirakenteet
Puurakenteet
Teräsrakenteet
Työturvallisuus
Työmaatekniikka
Ajallinen suunnittelu
Laadunhallinta
Elementtirakentaminen
Rakennussuunnitteluprojekti
Työmaaprojekti
3 Vapaasti valittavat opinnot
Matematiikan täydennyskurssi
Täydennyskurssi, ruotsi
Täydennyskurssi, englanti
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Matemaattisten AMK-aineiden perusteet
Paloturvallisuustekniikka

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
RKM22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
RKM22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
RKM22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
RKM22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
RA00BF07 Talonrakennusprojektin perusteet 3
RKM22-1005
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

15
RKM22-1006
Kielet

(Valitaan kaikki)

6
RAK1A1 Ruotsi 3
VIRKARUKI Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VIRKARUSU Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8H00CK33 Rakennusmestarin englanti 3
RKM22-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

9
RAK1B1 Algebra 2
8D00CK23 Rakennustekniikan geometria 4
RAK1B4 Talous- ja tilastomatematiikka 3
RKM22-1008
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

115
RKM22-1009
Rakennussuunnittelu

(Valitaan kaikki)

11
8D00DB01 Rakennussuunnittelu 4
RAK2A1 Kaavoitus 2
RA00DB03 Talotekniikan perusteet 2
8H00DB04 Rakennusmestarin CAD ja tietomallinnus 3
RKM22-1010
Rakenteiden mekaniikka

(Valitaan kaikki)

8
8H00CK40 Rakennusmestarin statiikka 4
8H00DB05 Rakennusmestarin lujuusoppi 4
RKM22-1011
Maa- ja pohjarakennus

(Valitaan kaikki)

10
8H00CK87 Geotekniikan perusteet 3
8H00CK88 Pohjarakentamisen perusteet 3
RAK2D3 Maarakennus- ja mittaustekniikka 4
RKM22-1012
Hanketalous

(Valitaan kaikki)

26
RAK2F1 Johtamistaidot ja työlainsäädäntö 4
RAK2F2 Rakennuttaminen 3
RAK2F3 Rakentamistalous 5
RAK2F4 Tarjouslaskenta 5
8H00DB06 Rakennustyömaan sopimukset 4
8H00CK44 Johtaminen rakennustyömaalla 3
8D00DB07 Rakennusalan viestintä 2
RKM22-1013
Talonrakennustekniikka

(Valitaan kaikki)

26
8D00CK28 Rakennusmateriaalit 2
RAK2B2 Betonitekniikka 3
RAK2G1 Talonrakennus 5
RAK2G2 Korjausrakentaminen 5
8H00CK37 Rakennusfysiikan perusteet 4
8H00CK39 Ekologinen rakentaminen 3
RAK2E2 Sisäilmasto 2
8D00BT08 Massiivipuurakentaminen 2
RKM22-1014
Rakennetekniikka

(Valitaan kaikki)

16
8H00CK41 Rakennesuunnittelun perusteet 4
RKM2H1 Betonirakenteet 6
RKM2H2 Puurakenteet 3
RKM2H3 Teräsrakenteet 3
RKM22-1015
Työmaatoiminnot

(Valitaan kaikki)

18
RAK2I4 Työturvallisuus 3
8D00CK32 Työmaatekniikka 5
RAK2I2 Ajallinen suunnittelu 4
RKM2I3 Laadunhallinta 3
RAK2G6 Elementtirakentaminen 3
RKM22-1016
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

10
RK00BF02 Rakennussuunnitteluprojekti 5
8H00CK36 Työmaaprojekti 5
RKM22-1017
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 5)

5
XX00CU21 Matemaattisten AMK-aineiden perusteet 3
RA00BH64 Matematiikan täydennyskurssi 3
KL04AYRU001 Täydennyskurssi, ruotsi 2
KC04AYEN001 Täydennyskurssi, englanti 2
KCWOPALOTUR Paloturvallisuustekniikka 3
RKM22-1018
Monialaiset työelämäprojektit

(Valitaan opintopisteitä: 0)

0
RKM22-1019
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
RKM51 Harjoittelu 1 5
RKM52 Harjoittelu 2 10
RKM53 Harjoittelu 3 15
RKM22-1020
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
RK00BF06 Opinnäytetyö 15