Siirry suoraan sisältöön

Insinööri (AMK), Konetekniikka, Monimuotototeutus: MKONE22

Tunnus: MKONE22

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK), Konetekniikka

Laajuus:
240 op

Kesto:
4 vuotta (240 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2022

Kuvaus

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET

Kone- ja tuotantotekniikka

Kone- ja tuotantotekniikan suuntautumisessa koulutetaan koneinsinöörejä, jotka hallitsevat kone- ja metalliteollisuuden tuotantoprosessit ja tuotannon johtamiseen liittyvät asiat. Valmistuneella koneinsinöörillä on valmiudet toimia kaikissa kone- ja metalliteollisuuden asiantuntija- ja esimiestehtävissä suunnittelusta tuotantoon sekä myyntiin ja markkinointiin.

Opinnoissa perehdytään mm. tuotantotekniikkaan, koneensuunnitteluun ja yritystoimintaan. Opinnoissa on mahdollista suuntautua teknillisen mekaniikan, materiaalisuunnittelun tai automaatiojärjestelmien syventäviin opintoihin. Työharjoittelussa ja projektiopinnoissa saadaan käytännön kokemusta niin työntekijätason tehtävistä kuin myös todellisista insinöörinkin tehtävistä.

Työllisyysnäkymät koneinsinööreillä ovat hyvät. Koneinsinöörejä tarvitaan kehittämään ja valmistamaan huipputuotteita hyvin laajalle asiakaskunnalle niin kotimaan markkinoille kuin vientiinkin. Valmiina insinöörinä on mahdollisuus valita itseään kiinnostava tehtävä ja vahvistaa suomalaisten insinöörien luomaa menestystarinaa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Koneinsinöörien tehtäväkenttä on laaja ja monipuolinen. Tyypillisesti tehtäviin voi kuulua suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtäviä, markkinointi- ja myyntitehtäviä tai toimimista itsenäisenä yrittäjänä. Tuleva työpaikka voi olla konepajateollisuudessa tai suunnittelu- ja insinööritoimistossa.

Koneinsinöörien osaamisprofiili kuvautuu tutkinto-ohjelmassa tavoiteltavien kompetenssien kautta. Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.

Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.

Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan. Kone- ja tuotantotekniikan kompetenssit ovat:

1 Konetekninen perusosaaminen
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- tuntee konetekniset perusmittaukset
- tuntee energiatekniikan ja -käytön perusteet

2 Suunnitteluosaaminen
- osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

3 Valmistustekninen osaaminen
- tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien ja - automaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- tuntee logistiikan perusteet

4 Koneturvallisuusosaaminen
- tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

5 Yritystalousosaaminen
- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmiaPEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat ymmärretään. Tämän johdosta insinöörin koulutuksessa korostetaan konstruktivistista oppimiskäsitystä, jossa opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä, projektitöitä ja käytännön harjoittelua aidoissa työelämäympäristöissä.

Opetusuunnitelmassa on viisi opintoja läpäisevää juonnetta, jotka kulkevat läpi opintojen. Ne perustuvat SeAMKin selvityksiin, tutkimuksiin ja strategiaan sekä ammattikorkeakoulutuksen kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin ja säädöksiin.
- Tiedonhankinta-juonne vahvistaa opiskelijan ammatillista ja alakohtaista tiedonhankintaosaamista läpi opintojen.
- Kansainvälisyys-juonne varmistaa opiskelijan kansainvälisen osaamisen kehittyminen opiskelun aikana. Juonne ilmenee opiskelijavaihtomahdollisuuksien ohella myös vierailevina luennoitsijoina, jolloin opetus on englanniksi sekä englanninkielisinä opiskelumateriaaleina.
- Yrittäjyys-juonteen mukaisilla opinnoilla autetaan opiskelijaa ymmärtämään yrittäjyyden ja yritystoiminnan keskeinen ja kasvava osuus yhteiskunnassa.
- Kestävä kehitys -juonne. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa kestävän kehityksen kompetenssit kulkevat läpileikkaavana opetussuunnitelmassa. Kestävän kehityksen juonteen tavoitteena on auttaa opiskelijoita tiedostamaan yhteiskuntavastuun ja ymmärtämään kestävän kehityksen monidimensionaalisen merkityksen niin työelämätaitona kuin koneiden suunnitteluun ja ylläpitoon liittyvänä osaamisena. Tutkinto-ohjelmassa opiskelija oppii myös soveltamaan käytäntöön kestävän kehityksen ja kierotalouden periaatteita.
- Uraohjaus juonteena auttaa opiskelijaa tunnistamaan omaa osaamistaan sekä omia vahvuuksiaan. Siihen kuuluvia alueita ovat myös työelämätuntemus, työnhakutaidot sekö elinikäinen oppiminen.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat Koneteknisen osaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön toimintaan tehtävissä sekä arvioida ja kehittää tätä toimintaa.

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Syksy
2022
Kevät
2023
Syksy
2023
Kevät
2024
Syksy
2024
Kevät
2025
Syksy
2025
Kevät
2026
1. / 2022 2. / 2022 3. / 2023 4. / 2023 5. / 2023 1. / 2023 2. / 2023 3. / 2024 4. / 2024 5. / 2024 1. / 2024 2. / 2024 3. / 2025 4. / 2025 5. / 2025 1. / 2025 2. / 2025 3. / 2026 4. / 2026 5. / 2026
MKONE22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MKONE22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2 2 2 1 1
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2 2 2 1 1
YPO3A3 Viestintätaidot 3 3 3 1.5 1.5
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3 3 3 1.5 1.5
MKONE22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3 3 1.5 1.5 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2 2 2 2
MKONE22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 2 2 1 1
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3 3 3 1 1 1
MKONE22-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

39
MKONE22-1006
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
8C00CB39 Ruotsi 3 3 3 3
VI00CB41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CB43 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8C00CB45 Työelämän englanti 3 3 3 3
8C00CB47 Ammattialan englanti 3 3 3 3
MKONE22-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB49 Algebra ja geometria 4 4 4 4
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3 3 3 3
KC00CB53 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3 3 3 3
KC00CK11 Talous- ja tilastomatematiikka 3 3 3 3
KC00CB57 Tietokoneavusteinen matematiikka 2 2 2 2
MKONE22-1008
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB59 Mekaniikka 3 3 3 3
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3 3 3 3
KC00CB65 Konetekniikan fysiikka 3 3 3 3
KC00CB67 Fysiikan laboratoriotyöt 3 3 3 3
KC00CB69 Kemian perusteet 3 3 3 3
MKONE22-1009
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

40
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3 3 3 1.5 1.5
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2 2 2 2
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4 4 4 4
KC00CB77 Valmistustekniikka 5 5 5 5
KC00CB79 Statiikka 3 3 3 3
KC00CB81 Dynamiikka 3 3 3 3
KC00CB83 Lujuusoppi 1 4 4 4 4
KC00CB85 Koneenosat 4 4 2 2 2 2
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4 4 4 4
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3 3 3 3
8C00BE48 Konetekniikan perusteet 3 3 3 3
KC00DB65 Koneturvallisuus 2 2 2 2
MKONE22-1010
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT

(Valitaan kaikki)

41
MKONE22-1011
Tuotantotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC25 NC-tekniikka 3 3 3 3
KC00CC27 Tuotantojärjestelmät 3 3 3 3
8C00CK64 Quality Management 3 3 3 1.5 1.5
KC00CC31 Tuotannonohjaus 3 3 3 3
KC00CC33 Tuotantotekniikan laboraatiot 3 3 3 3
MKONE22-1012
Koneensuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

16
KC00CC35 Lujuusoppi 2 3 3 3 3
8C00CC37 Hydraulitekniikka 3 3 3 3
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2 2 2 2
KC00CC41 Hitsaustekniikka 4 4 4 2 2
KC00CC43 Tuotekehitys 4 4 4 4
MKONE22-1013
Yritystoiminnan moduuli

(Valitaan kaikki)

10
8C00CC45 Teollisuustalous 2 2 2 2
KC00CC47 Työelämän viestintä 2 2 2 2
KC00CC49 Markkinointi 3 3 3 3
KC00CC53 Henkilöstöjohtaminen 3 3 3 3
MKONE22-1014
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan yksi)

15
MKONE22-1015
Teknillisen mekaniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC55 Matriisialgebra 3 3 3 3
8C00CC57 Elementtimenetelmät 4 4 4 4
8C00CC59 Värähtelymekaniikka 4 4 4 4
8C00CC61 Koneiden simulointi 4 4 4 4
MKONE22-1016
Materiaalisuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

15
8C00CC63 Muovien teknologia 3 3 3 3
8C00CC65 Materiaalitekniikka 2 4 4 4 4
8C00CC67 Materiaalien valinta 4 4 4 4
8C00CC69 Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4 4 4 4
MKONE22-1017
Automaatiojärjestelmien moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KL00CC71 Automaation perusteet 3 3 3 3
KC00CC73 Anturitekniikka 3 3 3 3
KC00CC75 Robotiikka 4 4 4 4
KC00CC77 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5 5 5 5
MKONE22-1018
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
8C00BE59 Projektiopintojakso 27 4.5 9 9 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
MKONE22-1019
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 13)

13
8C00CK72 CAD -jatkokurssi 3 3 3 3
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2 2 2 2
MKONE22-1020
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan (kpl): 6)

6
LT00CD09 Ostotoiminta 3 3 3 1.5 1.5
LT00CD11 Logistiikka 3 3 3 1.5 1.5
MKONE22-1021
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC23EK2001 Harjoittelu 1 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
KC23EK2002 Harjoittelu 2 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
KC23EK2003 Harjoittelu 3 10 10 2.5 7.5 2.5 2.5 2.5 2.5
MKONE22-1022
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00F99999 Opinnäytetyö 15 15 10 5 5 5 5
Yhteensä 240 73.5 72 59 63.5 34 39.5 35 37 30 29 41.5 22 15.3 18.8 17.3 18.3 4 17.8 17.3 15.8 15.8 5.5 13.3 16.8 15.8 10.8 2.5 18.3 23.3 22 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Yleiset kompetenssit (AMK)

1 Oppimisen taidot

- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti
- kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2 Eettinen osaaminen

- kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista
- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelyssään
- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita
- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita
- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Koneturvallisuus
Quality Management
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Henkilöstöjohtaminen
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3 Työyhteisöosaaminen

- osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön hyvinvointia
- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman alansa tehtävissä
- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimimaan verkostoissa
- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa
- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä
- omaa valmiuksia yrittäjyyteen

Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Viestintätaidot
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4 Innovaatio-osaaminen

- kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa työskennellä projekteissa
- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä
- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Ohjelmoinnin perusteet 1
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
5 Kansainvälistymisosaaminen

- omaa alansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä tarvittavan kielitaidon
- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön
- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia

Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Quality Management
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
6 Yrittäjyysosaaminen

- ymmärtää yrityksen toiminnan ja liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen tavan toimia ymmärtää kannattavan yritystoiminnan perusteet
- osaa analysoida yrityksen toimintaa ja riskejä

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
7 Laadunhallintaosaaminen

- opiskelija tuntee alalle tyypilliset laatujärjestelmät
- opiskelija ymmärtää laatuajattelun ja laatujärjestelmien vaatimukset

Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Tieto- ja viestintätekniikka

Konetekniikka, kotu kompetenssit

1 Konetekninen perusosaaminen

- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- pystyy hyödyntämään matematiikkaa ja fysiikkaa konetekniikan ilmiöiden kuvaamiseen ja ongelmien ratkaisuun
- tuntee yleisimmät konetekniikassa käytetyt komponentit ja kone-elimet sekä ymmärtää yleisimpien koneiden toimintaperiaatteet
- tuntee konetekniset perusmittaukset; tuntee energiatekniikan ja -käytön perusteet

Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
2 Suunnitteluosaaminen

- osaa teknisen dokumentoinnin perusteet ja osaa hyödyntää 3D-mallinnusta suunnittelutyössä
- tuntee yleisimmät rakennemateriaalit ja niiden käyttöominaisuudet
- tuntee standardoinnin merkityksen tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa
- osaa huomioida tuotteen koko elinkaaren suunnittelutyössä
- ymmärtää ryhmätyön merkityksen tuotesuunnittelussa ja pystyy toimimaan jäsenenä kansainvälisessä suunnitteluorganisaatiossa

Yrittäjyyden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Koneturvallisuus
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
3 Valmistustekninen osaaminen

- tuntee valmistustekniikan menetelmät, laitteet ja mahdollisuudet
- ymmärtää tuotantojärjestelmien jaautomaation perusteet ja vaikutuksen tuoterakenteeseen
- tuntee logistiikan perusteet

Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
CAD -jatkokurssi
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
4 Koneturvallisuusosaaminen

- tietää konedirektiivin vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa suunnitella turvallisia ja helppokäyttöisiä laitteita ja rakenteita

Valmistustekniikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
5 Yritystalousosaaminen

- tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset
- osaa tehdä yksinkertaisia investointilaskelmia

Yrittäjyyden perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Tuotantojärjestelmät
Tuotannonohjaus
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Projektiopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Matriisialgebra
Matematiikan perusopintojakso

amk:tutkintoon johtava koulutus

1 Perusopinnot
Opiskelu ammattikorkeakoulussa
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys
Viestintätaidot
Tieto- ja viestintätekniikka
Yrittäjyyden perusteet
SeAMK innovaatioviikko
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet
Projektitoiminnan perusteet
Ruotsi
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen
Työelämän englanti
Ammattialan englanti
Algebra ja geometria
Vektorit ja matriisit
Differentiaali- ja integraalilaskenta
Talous- ja tilastomatematiikka
Tietokoneavusteinen matematiikka
Mekaniikka
Sähkö- ja lämpöoppi
Konetekniikan fysiikka
Fysiikan laboratoriotyöt
Kemian perusteet
2 Ammattiopinnot
Tekninen piirustus ja CAD 1
Tekninen piirustus ja CAD 2
Materiaalitekniikka 1
Valmistustekniikka
Statiikka
Dynamiikka
Lujuusoppi 1
Koneenosat
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Ohjelmoinnin perusteet 1
Konetekniikan perusteet
Koneturvallisuus
NC-tekniikka
Tuotantojärjestelmät
Quality Management
Tuotannonohjaus
Tuotantotekniikan laboraatiot
Lujuusoppi 2
Hydraulitekniikka
Paineilmatekniikka
Hitsaustekniikka
Tuotekehitys
Teollisuustalous
Työelämän viestintä
Markkinointi
Henkilöstöjohtaminen
Matriisialgebra
Elementtimenetelmät
Värähtelymekaniikka
Koneiden simulointi
Muovien teknologia
Materiaalitekniikka 2
Materiaalien valinta
Materiaalisuunnittelun laboraatiot
Automaation perusteet
Anturitekniikka
Robotiikka
Automaatiojärjestelmän suunnittelu
Projektiopintojakso
3 Vapaasti valittavat opinnot
CAD -jatkokurssi
Matematiikan perusopintojakso
Ostotoiminta
Logistiikka
4 Harjoittelu
Harjoittelu 1
Harjoittelu 2
Harjoittelu 3
5 Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
Luokittelemattomat

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
MKONE22-1001
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

20
MKONE22-1002
Osaajaksi kehittyminen

(Valitaan kaikki)

10
XX00CG82 Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
XX00CG83 Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
YPO3A3 Viestintätaidot 3
YPO4A3 Tieto- ja viestintätekniikka 3
MKONE22-1003
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
XX00CL55 Yrittäjyyden perusteet 3
XX00BE91 SeAMK innovaatioviikko 2
MKONE22-1004
Tutkimus- ja projektiosaaminen

(Valitaan kaikki)

5
YPO1C2 Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2
YPO2C3 Projektitoiminnan perusteet 3
MKONE22-1005
TEKNIIKAN YHTEISET PERUSOPINNOT

(Valitaan kaikki)

39
MKONE22-1006
Kieliopinnot

(Valitaan kaikki)

9
8C00CB39 Ruotsi 3
VI00CB41 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0
VI00CB43 Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0
8C00CB45 Työelämän englanti 3
8C00CB47 Ammattialan englanti 3
MKONE22-1007
Matematiikka

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB49 Algebra ja geometria 4
KC00CB51 Vektorit ja matriisit 3
KC00CB53 Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
KC00CK11 Talous- ja tilastomatematiikka 3
KC00CB57 Tietokoneavusteinen matematiikka 2
MKONE22-1008
Fysiikka ja kemia

(Valitaan kaikki)

15
KC00CB59 Mekaniikka 3
KC00CB61 Sähkö- ja lämpöoppi 3
KC00CB65 Konetekniikan fysiikka 3
KC00CB67 Fysiikan laboratoriotyöt 3
KC00CB69 Kemian perusteet 3
MKONE22-1009
AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

(Valitaan kaikki)

40
KC00CB71 Tekninen piirustus ja CAD 1 3
KC00CB73 Tekninen piirustus ja CAD 2 2
8C00CB75 Materiaalitekniikka 1 4
KC00CB77 Valmistustekniikka 5
KC00CB79 Statiikka 3
KC00CB81 Dynamiikka 3
KC00CB83 Lujuusoppi 1 4
KC00CB85 Koneenosat 4
KC00CB87 Sähkötekniikka ja elektroniikka 4
KL00CX05 Ohjelmoinnin perusteet 1 3
8C00BE48 Konetekniikan perusteet 3
KC00DB65 Koneturvallisuus 2
MKONE22-1010
AMMATTIOPINTOJEN MODUULIT

(Valitaan kaikki)

41
MKONE22-1011
Tuotantotekniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC25 NC-tekniikka 3
KC00CC27 Tuotantojärjestelmät 3
8C00CK64 Quality Management 3
KC00CC31 Tuotannonohjaus 3
KC00CC33 Tuotantotekniikan laboraatiot 3
MKONE22-1012
Koneensuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

16
KC00CC35 Lujuusoppi 2 3
8C00CC37 Hydraulitekniikka 3
8C00CC39 Paineilmatekniikka 2
KC00CC41 Hitsaustekniikka 4
KC00CC43 Tuotekehitys 4
MKONE22-1013
Yritystoiminnan moduuli

(Valitaan kaikki)

10
8C00CC45 Teollisuustalous 2
KC00CC47 Työelämän viestintä 2
KC00CC49 Markkinointi 3
KC00CC53 Henkilöstöjohtaminen 3
MKONE22-1014
VALINNAISET AMMATTIOPINNOT

(Valitaan yksi)

15
MKONE22-1015
Teknillisen mekaniikan moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KC00CC55 Matriisialgebra 3
8C00CC57 Elementtimenetelmät 4
8C00CC59 Värähtelymekaniikka 4
8C00CC61 Koneiden simulointi 4
MKONE22-1016
Materiaalisuunnittelun moduuli

(Valitaan kaikki)

15
8C00CC63 Muovien teknologia 3
8C00CC65 Materiaalitekniikka 2 4
8C00CC67 Materiaalien valinta 4
8C00CC69 Materiaalisuunnittelun laboraatiot 4
MKONE22-1017
Automaatiojärjestelmien moduuli

(Valitaan kaikki)

15
KL00CC71 Automaation perusteet 3
KC00CC73 Anturitekniikka 3
KC00CC75 Robotiikka 4
KC00CC77 Automaatiojärjestelmän suunnittelu 5
MKONE22-1018
PROJEKTIOPINNOT

(Valitaan kaikki)

27
8C00BE59 Projektiopintojakso 27
MKONE22-1019
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

(Valitaan opintopisteitä: 13)

13
8C00CK72 CAD -jatkokurssi 3
KC00CD03 Matematiikan perusopintojakso 2
MKONE22-1020
Ostoinsinöörin moduuli

(Valitaan (kpl): 6)

6
LT00CD09 Ostotoiminta 3
LT00CD11 Logistiikka 3
MKONE22-1021
HARJOITTELU

(Valitaan kaikki)

30
KC23EK2001 Harjoittelu 1 10
KC23EK2002 Harjoittelu 2 10
KC23EK2003 Harjoittelu 3 10
MKONE22-1022
OPINNÄYTETYÖ

(Valitaan kaikki)

15
KC00F99999 Opinnäytetyö 15