Siirry suoraan sisältöön

Kasvu ja sosialisaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSPST30-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2020 - 09.01.2020

Ajoitus

14.04.2020 - 29.05.2020

Laajuus

5 op

Yksikkö

SeAMK Sosiaali- ja terveysala

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Virpi Nikkola

Opiskelijaryhmät

  • SOS20A
    Sosionomi (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija on omaksunut elinikäiseen kasvuun ja sosialisaatioon liittyvät merkitykset yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija on perehtynyt erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän kehitykseen liittyviin teorioihin, erityisen tuen tarpeisiin sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelija osaa selittää vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkityksen kasvussa ja sosialisaatiossa. Opiskelija osaa vertailla erilaisten yhteiskuntarakenteiden ja kulttuurien vaikutusta hyvinvointiin, sosialisaatioon ja perheen merkitykseen lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Opiskelija tunnistaa sosionomin työnkuvan muista lasten ja perheiden kanssa työskentelevistä ammattikunnista.

Sisältö

- sosialisaatio
- keskeiset kehitysteoriat
- varhainen vuorovaikutus
- perhe ja vanhemmuus
- lasten ja perheiden hyvinvointi
- läheisten ihmissuhteiden merkitys, kiintymyssuhde, attraktio
- lapsen ja nuoren erityisen tuen tarpeet
- elämänkulku
- lapsi- ja nuorisokulttuurit

Oppimateriaalit

- Opintojakson Moodle-materiaali
- Muu opettajan antama materiaali

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, itsenäinen opiskelu, vierailija/vierailu, seminaarityöskentely ja työelämässä opiskelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

opintojakso sisältää harjoittelua

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

kontaktikurssi tai opinnollistaminen

Sisällön jaksotus

- elämänkaari
- keskeiset kehitysteoriat ja kehityksen osa-alueet
- lapsen erityisen tuen tarpeet
- varhainen vuorovaikutus
- vanhemmuus
- perhe
- sosialisaatio
- lapsi- ja nuorisokulttuurit

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija osaa määritellä elinikäiseen kasvuun ja sosialisaatioon sekä lasten ja perheiden hyvinvointin liittyviä käsitteitä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta elämänkaaren eri vaiheissa. Opiskelija osaa luetella lapsuus- ja nuoruusikään liittyviä teorioita sekä määritellä vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkitystä sosialisaatioprosessissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija osaa selittää kasvuun, sosialisaatioon ja hyvinvointinliittyviä käsitteitä ja teorioita yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta sekä tuottaa niistä erimerkkejä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa analysoida monipuolisesti elinikäiseen kasvuun, sosialisaatioon sekä lasten ja perheiden hyvinvointin liittyviä käsitteitä. Opiskelija osaa arvioida lapsuus ja nuoruusiän kehitykseen liittyviä teorioita sekä analysoida vanhemmuuden ja kiintymyssuhteen merkitystä sosialisaatioprosessissa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, tentti. Muut arvioinnin perusteet esitellään opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

edeltäviä opintoja ei tarvita