OPETUSSUUNNITELMAT > ERIKOISTUMISKOULUTUS > PALLIATIIVISEN HOIDON ASIANTUNTIJA - ERIKOISTUMISKOULUTUS > PALLIATIIVISEN HOIDON ASIANTUNTIJA – ERIKOISTUMISKOULUTUS

Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 1S 2K 1 2 3 4 5 1 2 3
Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6
 
 
     
Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10
 
 
     
Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9
 
 
     
Valinnainen kokonaisuus (pakollinen)
(Valitaan yksi)
                         
Asiantuntijuuden kehittyminen työtä opinnollistamalla 5
 
     
 
Asiantuntijuuden kehittyminen teoriaan syventymällä 5
 
     
 
303.3312.517.53.334.174.174.178.758.751.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan
asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja
perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.
Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja
muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Palliatiivisen hoidon asiantuntija –
erikoistumiskoulutus on asemoitu EQF/NQF-tasolle 6.
Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan
opiskelija:
• hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja
edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
• toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja
moniammatillisissa verkostoissa
• hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
• hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa
psykososiaalista tukea
• arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
• osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien
alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön
Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810
tuntia. Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan
kokonaisuuden, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö
Moduuli 4: Vapaasti valittava kokonaisuus