OPETUSSUUNNITELMAT > MUUT OPINNOT > FRAMIPRO-OPINNOT

FramiPro-opinnot


  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

FramiPro

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tutkinnon taso

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

OPINTOIHIN HAKEUTUMINEN

FramiPro-opintoihin voivat hakeutua SeAMKissa ammattikorkeakoulututkintoa opiskelevat. Valittujen tulee olla FramiPro-opintojen alkaessa vähintään 2. vuosikurssin opiskelijoita. Jos opiskelija ei vastaanota paikkaansa tai peruu paikkansa, tulee hänen hakeutua uudelleen halutessaan osallistua FramiPro-opintoihin.


YLEISET FRAMIPRO-VALINTAPERUSTEET LV 2016 - 2017

FramiProhon voidaan valita opinnoissaan tavoitteellisesti edenneitä SeAMKissa AMK-tutkintoa suorittavia opiskelijoita, joilla katsotaan olevan hyvät mahdollisuudet menestyä projektimuotoisissa opinnoissa monialaisessa ryhmässä. Koska FramiPron opetus ja opintomateriaalit ovat suomenkielisiä, tulee vieraskielisten tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden osoittaa valintahaastattelussa riittävää suomen kielen taitoa. Tutkinto-ohjelmakohtaisesti voidaan määritellä tarkentavia valintaperusteita. Näistä lisätietoja antaa koulutuspäällikkö.

Haastattelut tapahtuvat monialaisina ryhmähaastatteluina. Hakukelpoisten hakijoiden ensisijainen valintaperuste on ryhmähaastattelussa osoitettu sopivuus ja motivaatio FramiProssa työskentelyyn ja sen vaatimuksiin.

Ryhmähaastatteluissa arvioidaan hakijoiden FramiPro-opintoihin soveltuvaa muuta osaamista, mahdollista ammatillista tai projektikokemusta, vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä motivaatiota. Hakijan tulee saada vähintään puolet valintahaastattelun maksimipisteistä (30/60) voidakseen tulla valituksi FramiProhon.

Ahot-menettelyt

FramiPro-opinnot eivät ole AHOT-menettelyn (aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen) piirissä.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

FramiPro on projektioppimiseen perustuva oppimisympäristö, jossa opiskelijoista monialaisesti muodostetut projektiryhmät tuottavat ratkaisuja yritysten, organisaatioiden ja kehittäjien tarpeisiin. Opinnot koostuvat erilaajuisista käytännönläheisistä ja työelämälähtöisistä uusiin innovaatioihin tähtäävistä projekteista, jotka toteutetaan yrittäjämäisessä hengessä. FramiPron jäseniä ovat osallistuvat opiskelijat, FramiPro-koordinaattori sekä palvelupäällikkö, opettajat, TKI-henkilöstö ja työelämän edustajat. Jäsenet kehittävät ja toteuttavat projekteja yhdessä uutta luoden, kokien ja oppien.

Oppiminen nähdään aktiivisena toimintana, johon kuuluvat reflektio (kokemusten arvioiva pohtiminen), autonomia (vastuu oman toiminnan ja oman oppimisen johtamisesta) ja monenkeskinen arviointi (osallistujat arvioivat yhteistä prosessia ja sen tuotosta sekä toimintaa projekteissa).

FramiProhon sisältyy projektien ohella yhteistä seminaarityöskentelyä, vierailuja eri alojen yrityksissä, vierailijaluennoitsijoita jne. Lisäksi lukukauden alussa järjestetään yhteinen orientoiva jakso, Projektityöskentely FramiProssa.

Kaikille yhteisen osan opintoja muodostaa Projektityöskentely FramiProssa opintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan 8 op. Se koostuu seuraavista osista: Projektiosaaminen 3 op (luennot ja tentti) sekä Työskentely FramiProssa (5 op). Oppimismenetelminä käytetään viikottaista FramiPron yhteispalaveria, vierailuja eri alojen yrityksissä, vierailijaluennoitsijoita, seminaareja, palautekeskusteluita jne. Näihin osallistuminen on läsnäoloa edellyttävä osa suoritusta. Osallistumisen lisäksi opiskelija dokumentoi ja arvioi oppimistaan ohjatulla portfoliotyöskentelyllä.

Projektityöskentely toteutetaan konkreettisesti erilaisten toimeksiantojen pohjalta. Projektityöskentely etenee projektisuunnitelman laatimisesta sen toteuttamiseen, raportointiin ja tulosten luovuttamiseen toimeksiantajalle. Projektityön menetelmiä ovat mm. työskentely eri projektirooleissa, yhteistyötapaamiset, tiedonhankinta jne.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

FramiProssa opiskelija kehittää yleistä ja projektikohtaista osaamista. Projektikohtainen osaaminen määritellään projektien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin myötä. FramiPron yhteinen osaamistavoite on:

FramiPro-opinnot hyväksyttävästi suoritettuaan opiskelija osaa toimia tehokkaasti, luovasti ja vastuullisesti osana monialaista työyhteisöä. Hän osaa analysoida työelämän tilanteita, tunnistaa kehittämistarpeita ja työskennellä ratkaisuhakuisesti tuottaakseen lisäarvoa monialaisille projekteille. Hän osaa tietoa hakien, arvioiden ja tuottaen kehittää omaa osaamistaan alansa ammattilaisena.

Ammatillinen osaamisprofiili

Kansainvälisyys

Jatko-opintokelpoisuus

Opintojen rakenne

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

FramiPron projektikohtaiset suoritukset arvioidaan pääsääntöisesti asteikolla 1–5. Pienimuotoinen projekti voidaan arvioida hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi arvioidaan henkilökohtainen portfolio asteikolla 1-5. Arvioinnin yleisenä lähtökohtana käytetään FramiPron yhteishtä arviointikriteeristöä, jossa arvioinnin kohteena ovat opiskelijan tiedot, taidot ja asenteet. Projektien arviointi perustuu FramiPro-projektien arviointiperusteisiin. Arvioinnin kohteena ovat projektin sisällölliset tavoitteet, projektidokumentaatio, projektin toteutuksen prosessi, sisäinen viestintä sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa. Arviointiin osallistuvat kunkin projektin osalta projektin toimijat.

Valmistumisen edellytykset

Opiskelumuoto

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Opinto-ohjaaja

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Opiskelijapalvelut

Koulutusala

Osaamistavoitteet

Kompetenssit

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Harjoittelun koordinointi