OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN YAMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMK, IKÄÄNTYMISEN ASIANTUNTIJA

Avoin YAMK, Polkuopetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
Syventävät ammattiopinnot
                 
Ikääntyvä yhteiskunta
                 
Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5
 
       
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5
 
       
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5
 
       
Ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnin tukeminen
                 
Fyysisen ja kognitiivisen toimintakyvyn edistäminen 5
 
   
 
Ikääntyvien sosiaalinen osallisuus ja mielen hyvinvointi 5
 
   
 
Ikääntyneiden kuntoutus ja aktiivinen arki 5
 
   
 
Johtaminen ja esimiestyö vanhustyön toimintaympäristöissä
                 
Tutkimusmenetelmät ja tiedolla johtaminen 5
 
   
 
3515207.57.56.76.76.70
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 2 kappaletta)
                 
Kansainvälisiä näkökulmia sosiaalipalveluihin 5                  
Sosiaalipalveluiden ammattilaiset ja asiakkaat 5                  
Tulevaisuuden esimiestyö 5                  
Kliinisen näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäminen 5                  
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5                  
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5                  
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5                  
Palvelumuotoilun johtaminen 5                  
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5                  
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5                  
Markkinointiviestinnän johtaminen 5                  
Osaamispääoman johtaminen 5                  
Muut vapaasti valittavat opinnot 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen YAMK:n polkuopiskelijoille. Opetussuunnitelma sisältää Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Ikääntymisen asiantuntija ensimmäisen vuoden opinnot. Avoimen YAMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.
Tutkinto tuottaa vanhustyön ja ikääntymisen asiantuntijoita, jotka tunnistavat ikääntymiseen liittyviä yhteiskunnallisia erityiskysymyksiä, osaavat edistää laaja-alaisesti ikääntyvien hyvinvointia, toimintakykyä ja aivoterveyttä sekä kehittää ja johtaa ikääntyneille suunnattuja laadukkaita palveluita. Koulutus antaa valmiudet suunnitella ja kehittää ikäystävällistä yhteiskuntaa. Koulutus tukee ikääntyvän yhteiskunnan kestävää kehitystä tukemalla ikääntyneiden aktiivista osallisuutta ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoa. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Opiskelun aikana opiskelija perehtyy monialaisesti ikääntyvän yhteiskunnan erityiskysymyksiin, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemiseen sekä vanhuspalveluissa tarvittavaan johtamisosaamiseen. Vapaavalintaisten opintojen sekä opinnäytetyön kautta opiskelija voi valita opinnoilleen haluamiaan erityispainotuksia. Ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa korostuu käytännön ja teorian välinen vuorovaikutus. Koulutuksen tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää kaikilla sektoreilla, joissa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen kohtaa ikääntyviä ihmisiä.