OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK POLKUOPETUSSUUNNITELMA,TERVEYDENHOITAJA (AMK)

Avoin AMK Polkuopetussuunnitelma,Terveydenhoitaja (AMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1K 1S 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
     
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2
 
     
 
Viestintätaidot 3
 
     
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
     
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3                  
SeAMK innovaatioviikko 2
 
     
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Projektitoiminnan perusteet 3
 
     
 
151053.33.33.32.52.50
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
 
     
 
Lääkehoidon perusteet 2
 
     
Englanti 3                  
Ruotsi 3                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, kirjallinen 0                  
Julkisyhteisöjen henkilöstön ruotsin kielen taito, suullinen 0                  
4220.70.70.7110
TERVEYDENHOITAJA (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                 
Asiakaslähtöinen ammatillinen osaaminen
                 
Ammatilliset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot 2
 
     
Eettisyys hoitotyössä 2
 
     
Näyttöön perustuva hoitotyö ja päätöksenteko
                 
Näyttöön perustuva hoitotyö 3
 
     
 
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 3                  
Asiakas- ja väestölähtöinen terveyden edistäminen
                 
Terveyttä edistävä hoitotyö ja tiedonhankinta 1 4
 
     
Kansallinen ja globaali väestön terveys 2
 
     
Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
                 
Sairaanhoitajan / Terveydenhoitajan yhteiskunnallinen osaaminen 3
 
     
 
Turvallinen lääke- ja nestehoito
                 
Lääkehoito ja lääkelaskenta 3
 
Farmakologia 3                  
Asiakaslähtöinen kliininen osaaminen
                 
Kliinisen hoitotyön perusteet 1- ihmiskehon rakenne ja toiminta sekä mikrobiologia ja tautioppi 4
 
     
Kliinisen hoitotyön perusteet 2 4
 
Ensiapu 2
 
     
Hoitotyötä tukevat lääketieteeliset aineet 5                  
Hoitotyön kliinisen osaamisen harjoittelu
                 
Terveydenhoitajan ammatti- ja urakehitys 1 1
 
Kliinisen hoitotyön perustaitojen ohjattu kliininen harjoittelu 8
 
     
 
3820186.76.76.7990
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 4 op)
                 
Englantia AMK-opintoihin 2                  
Akuutit tilanteet hoitotyössä 2                  
Yö Sairaalassa 2                  
Monialaiset työelämäprojektit
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (monimuto- ja päiväopiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Terveydenhoitaja (AMK):n ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelman tehtävänä on kouluttaa hoitotyön ja terveydenhoitotyön asiantuntijoita, joiden työn lähtökohtana ovat monitieteinen näyttöön perustuva tieto, laaja-alainen terveydenhoitotyön osaaminen sekä korkeatasoinen eettinen arvoperusta. Koulutuksesta valmistuneella terveydenhoitajalla (AMK) on valmiudet tutkia, arvioida ja kehittää terveydenhoitotyön osaamistaan, ammattityötään, työyhteisöään sekä ammattialaansa. Terveydenhoitaja toimii terveydenhoitotyön suunnittelu-, toteutus- ja kehittämistehtävissä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Terveydenhoitaja (AMK) laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana. Koulutus täyttää Euroopan neuvoston sairaanhoitajakoulutuksesta antamien direktiivien vaatimukset sekä sisältää yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutuksen.

Terveydenhoitajat (AMK) ovat itsenäisiä terveydenhoitotyön asiantuntijoita eri ikäisten neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, ympäristöterveydenhuollossa, kotihoidossa, perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa sekä yksityisen ja 3. sektorin alueilla. Terveydenhoitajat tukevat, hoitavat ja ohjaavat eri- ikäisiä terveitä ja sairaita ihmisiä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä. Terveydenhoitajat toteuttavat ja kehittävät näyttöön perustuvaa terveyttä edistävää, ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa terveydenhoitotyötä sekä potilaalle määrättyä lääketieteellistä hoitoa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Terveydenhoitajan ydinosaamisen muodostavat yksilön, perheen, yhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, asiakaslähtöisen terveydenhoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä kliininen asiantuntijuus. Ydinosaamiseen kuuluvat myös asiakkaiden ja potilaiden ohjaus ja opetus sekä työskentely moniammatillisessa työryhmässä. Ydinosaamiseen sisältyy lisäksi hoitotieteen tutkimusten ja tutkitun tiedon käyttö ja hallinta näyttöön perustuvassa terveydenhoitotyössä sekä terveydenhoitotyön johtaminen ja laadunhallinta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Terveydenhoitaja (AMK) tutkinto-ohjelmassa käytetään konstruktivistista oppimiskäsitystä pedagogisena taustateoriana. Erilaiset opiskelijakeskeiset ja kokemukselliset sekä yksilölliset ja yhteistoiminnalliset sekä tutkivan oppimisen oppimismenetelmät edistävät opiskelijan näyttöön perustuvan toiminnan oppimista. Simulaatioharjoitukset ja muut harjoitukset luokkatiloissa sekä verkko-opinnot ovat käytössä oppimismenetelminä.