OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA, RAKENNUSMESTARI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA, PÄIVÄTOTEUTUS

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma, Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikka, Päivätoteutus

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
       
Viestintätaidot 3
 
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3
 
   
 
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Talonrakennusprojektin perusteet 3
 
   
 
1688442.72.72.70
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                 
Kielet
                 
Rakennusmestarin englanti 3
 
       
Matematiikka
                 
Algebra 2
 
       
Rakennustekniikan geometria 4
 
9723.53.50.70.70.70
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT
                 
Rakennussuunnittelu
                 
Kaavoitus 2
 
       
Rakennussuunnittelu 3
 
   
 
Talotekniikan perusteet 3
 
   
 
Rakenteiden mekaniikka
                 
Rakennusmestarin statiikka 4
 
   
 
Hanketalous
                 
Rakentamistalous 4
 
   
 
Talonrakennustekniikka
(Valitaan opintoja 26 op)
                 
Rakennusmateriaalit 2
 
       
Betonitekniikka 3
 
       
Talonrakennus 5
 
       
Työmaatoiminnot
                 
Työturvallisuus 3
 
   
 
291217665.75.75.70
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 5 op)
                 
Matematiikan täydennyskurssi 3
 
       
Täydennyskurssi, englanti 2
 
       
5502.52.50000
HARJOITTELU
                 
Harjoittelu 1 5
 
   
 
505001.671.671.670
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Rakennusmestari (AMK), Rakennustekniikan , ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.

Seinäjoella on pitkät rakennusalan koulutuksen perinteet. SeAMKin rakennusmestarikoulutuksessa voit suuntautua talonrakennustekniikkaan.

Rakennusmestari johtaa uudis- ja korjauskohteita perustamisesta ylläpitoon asti. Koulutuksen kautta pääset talonrakentamisen käytännönläheisiin työnjohtotehtäviin. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia vastaavana työnjohtajana eli vastaavana mestarina.

Rakennusmestari (AMK) voi olla vastaava työnjohtaja, työkohdemestari, rakennusvalvoja tai vaikka työpäällikkö. Työ on vaihtelevaa ja ihmisläheistä. Rakennusmestarit ovat myös olleet perustamassa monia huomattavia ja hyvin menestyneitä rakennusalan yrityksiä.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI

Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto valmentaa talonrakennustyömaan tuotannon suunnittelu- ja esimiestehtäviin sekä rakennusprojektien hallintaan. Tehtävä edellyttää vahvaa rakennustuotannon ammatillista, teknistä ja taloudellista osaamista. Työpaikkoja tarjoavat rakennusliikkeet, rakennusteollisuus, kiinteistöala ja julkishallinnon organisaatiot. Työllistyminen rakennusalalla on erinomainen, koska varsinkin työnjohtajista on pulaa.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmanratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma on opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, jolla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää ryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä ja työharjoittelua.