OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA, INSINÖÖRI (AMK), RAKENNUSTEKNIIKKA

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma, Insinööri (AMK), Rakennustekniikka

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
       
Viestintätaidot 3
   
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
   
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3
 
   
 
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Talonrakennusprojektin perusteet 3
 
       
 
1688171.71.74.70
TEKNIIKAN ALAN PERUSOPINNOT
                 
Kielet
                 
Työelämän englanti 3
 
   
 
Matematiikka ja fysiikka
                 
Algebra 2
 
         
Rakennustekniikan geometria 4
 
Lineaarialgebra 3
 
   
     
Talous- ja tilastomatematiikka 3
 
     
   
Mekaniikka 3
   
       
Sähkö- ja lämpöoppi 3
 
   
     
21714347.74.71.70
RAKENNUSALAN AMMATTIOPINNOT
                 
Rakennussuunnittelu
                 
Kaavoitus 2
   
       
Rakennussuunnittelu 3
 
   
 
Talotekniikan perusteet 3
 
   
 
Rakenteiden mekaniikka
                 
Statiikka 4
 
   
   
Talonrakennustekniikka
(Valitaan opintoja 25 op)
                 
Rakennusmateriaalit 2
 
       
Betonitekniikka 3
 
       
Talonrakennus 5
 
       
Työmaatoiminnot
                 
Työturvallisuus 3
 
   
 
251213575530
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Matematiikan täydennyskurssi 3
 
       
Täydennyskurssi, englanti 2                  
Monialaiset työelämäprojektit
(Valitaan opintoja 5 op)
                 
3301.51.50000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Insinööri (AMK), Rakennustekniikan, ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.
TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ihmisläheinen, suunnitelmallinen, yrittäjähenkinen ja johtajatyyppi – nämä kaikki ovat arvokkaita ominaispiirteitä rakennusinsinöörille. Rakennusalalla sinulla on mahdollisuus olla tärkeänä osana toimintaa, jossa omalta osaltasi varmistat rakennuskantamme ja ympäristömme elinvoimaisuuden.

Rakennustekniikan insinööri valmennetaan SeAMKissa nykyaikaisen talonrakennustekniikan, talouden sekä ekologisen toiminnan taitajaksi ja soveltajaksi.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Tyypillisiä tehtäviä ovat rakennusalan suunnittelu-, tuotanto- ja johtotehtävät, vienti ja markkinointi sekä yrittäjyys. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat mm. rakennesuunnittelija, kustannussuunnittelija, suunnittelupäällikkö, projektipäällikkö, työmaainsinööri, rakennusvalvoja, rakennuttajainsinööri, kiinteistöpäällikkö tai työpäällikkö.

Perus- ja teoriaopintojen lisäksi osa opiskelusta pyritään tekemään käytännönläheisinä projektiopintoina ja opinnäytetöinä. Käytännön harjoittelu on myös tärkeä osa koulutustasi. Harjoittelupaikka hankitaan itse ja näin opit samalla arvokkaita työnhakutaitoja.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät työntekijältä yhä enemmän tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoa, yhteistyökykyä, ongelmaratkaisutaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä yhdistää eri tiedon lajeja ja eri tieteenaloja käytännön työssä. Tämä edellyttää, että opetettavat asiat osataan. Opiskelijan aktiivinen rooli ja oma kokemusmaailma ovat opetuksessa tärkeässä osassa. Opettajan tehtävänä on toimia lähinnä oppimisen ohjaajana ja opiskelun koordinoijana.

Opetuksessa käytetään monipuolisia opiskelumenetelmiä, joilla tuetaan sekä opiskelijan ammatillista kehittymistä ja työelämävalmiuksia että ammatillista osaamista. Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, laboratorioharjoituksia, yritysvierailuja, oppimistehtäviä sekä työharjoittelua.