OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA, GERONOMI (AMK)

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma, Geronomi (AMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
       
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2                  
Viestintätaidot 3
 
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3
 
   
 
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Projektitoiminnan perusteet 3
 
   
 
1688442.72.72.70
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
 
   
 
Lääkehoidon perusteet 2
 
   
 
Englanti 3
 
   
 
707002.32.32.30
TUTKINTO-OHJELMAN PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen vanhustyössä
                 
Orientoituminen geronomin ammattiin 2
 
   
 
Hoito- ja sosiaalityön käsiteanalyysi ja tiedonhankinta 3
 
       
5321.51.50.70.70.70
TUTKINTO-OHJELMAN AMMATTIOPINNOT
                 
Gerontologisen työn tietoperusta
                 
Gerontologian perusteet 6
 
       
Gerontologisen hoito- ja sosiaalityön perusteet 3
 
   
 
Ikäystävällinen ympäristö ja ajattelu 3
 
   
 
Harjoittelu: Ikääntyneen mielekkään arjen tukeminen 5
 
       
Palvelujärjestelmät ja palveluohjaus
                 
Suomalainen yhteiskunta ja sosiaalipolitiikka 3
 
       
Vanhuspalveluiden lainsäädäntö 3
 
   
 
Vanhustyön toimintaympäristöt ja palvelujärjestelmät 3
 
   
 
261412774440
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 7 op)
                 
Anatomian ja fysiologian perusteet 3
 
       
Monialaiset työelämäprojektit
()
                 
Päivittäisissä toiminnoissa tukemisen perusteet 3
 
   
 
Harjoitelu: Päivittäisten toimintojen tukeminen 4
 
   
 
10371.51.52.32.32.30
Empowerment and Wellbeing of Older Adults
()
                 
Finnish Society and Social Policy 3
 
   
 
How to Recognize a Grey Panther? Working together for Meaningful Ageing 5
 
   
 
Ethics in Elderly Care 4
 
   
 
Rehabilitative Care of People with Memory Disorders 5
 
   
 
Use of Pictures in Group Activities 4
 
   
 
Practical Training: Preventive and Empowering Work with Elderly People 6
 
   
 
27027009990
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Geronomi (AMK), ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.

Geronomi (AMK) tutkinto-ohjelmassa tavoitteena on, että opiskelijalle syntyy valmiudet ja sitoutuminen toimia vanhusten hyvän elämän edistämiseksi yksilötasolla, yhteisöissä ja organisaatioissa sekä laajemmin koko yhteiskunnassa. Yksilöihin ja ryhmiin kohdistuvassa vanhustyössä geronomin toiminta on ehkäisevää, tukevaa, hoitavaa, kuntouttavaa ja vanhuksen osallisuutta edistävää työtä vanhustyön toimintaympäristöissä. Koulutuksessa painottuvat vanhuksen hyvinvoinnin, toimintakyvyn sekä tuen tarpeiden arviointi ja suunnitelmallinen edistäminen monipuolisilla gerontologisen hoito- ja sosiaalityön menetelmillä. Geronomi (AMK) –koulutuksessa ovat keskeisesti esillä myös yksilöllisten vanhuspalvelujen organisoimisessa tarvittavat taidot, kuten palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus, palveluketjujen ja moniammatillisten vanhuspalvelujen organisoiminen ja omaisten tukeminen. Vanhuspalveluorganisaatioiden tasolla työssä korostuvat palvelutoiminnan ohjaus, lähiesimiestyö sekä henkilöstön ja palvelujen kehittäminen. Yhteiskunnan tasolla työssä korostuu vanhuspalvelujärjestelmien arviointi ja kehittäminen sekä yhteiskunnallinen ja vanhuspoliittinen vaikuttamistyö.