OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK POLKUOPINNOT TRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS

Avoin AMK Polkuopinnot Tradenomi (AMK), Liiketalous

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
       
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2                  
Viestintätaidot 3
 
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3
 
       
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Projektitoiminnan perusteet 3
 
   
 
161155.55.51.71.71.70
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Yritystoiminnan suunnittelu 7
 
       
Yritystoiminnan käynnistys 7
 
       
Yritystoiminnan ylläpito ja kasvattaminen 7
 
   
 
Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen 7
 
   
 
Kansantalouden perusteet 4
 
   
 
Talousmatematiikka 3
 
       
3517188.58.56660
AMMATTIOPINNOT
                 
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET AMMATTIOPINNOT
                 
Asiakaspalvelu menestystekijänä 3
 
   
 
Taulukkolaskenta 3
 
   
 
606002220
TUTKINTO-OHJELMAN YHTEISET KIELIOPINNOT
                 
Affärssvenska / Business Swedish 3
 
       
English at Work 1 3
 
   
 
6331.51.51110
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Englantia amk-opintoihin 2                  
Ruotsia amk-opintoihin 2                  
Saksa 1 3                  
Venäjä 1 (Russian 1) 3                  
Espanja 1 / Spanish 1 3                  
Ranska 1 (French 1) 3                  
Japanin kielen alkeet 2                  
Matematiikkaa amk-opintoihin 2                  
Sopimusoikeus 3                  
Asuntokauppa 2                  
Perhe- ja perintöoikeus 3                  
Perintäoikeus 2                  
Sijoitustoiminnan periaatteet 4                  
Kansainväliset tilintarkastusstandardit ja tilintarkastuksen tekniikka 6                  
Hallitusammattilaiset 2                  
Tilastoaineiston käsittely 2                  
Verkkosivujen tuottaminen 2                  
Kuvankäsittelyn perusteet 2                  
Kuvankäsittelyn jatkokurssi 3                  
Taitto-ohjelmien perusteet 2                  
Tietokoneen käyttäjän tietoturva 2                  
Talousviestintä 2                  
Esiintymisvarmuus ja vuorovaikutustilanteet 2                  
Sosiaalinen media yritysviestinnässä 3                  
Business-etiketti 2                  
Somistus 2                  
Finanssialan perusteet 2                  
Perheyrittäjyys ja omistajanvaihdos 4                  
Työsuojelu 2                  
Employer Branding 5                  
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (monimuto- ja päiväopiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Agrologi (AMK):n ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.


TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Liiketalouden tutkinto-ohjelma johtaa tradenomin tutkintoon, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja opiskeluaika 3,5 vuotta. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että opiskelijat tuntevat liiketoimintaosaamisen sisällön, merkityksen ja osa-alueet, osaavat soveltaa osaamistaan käytännön liiketoiminnan tehtäviin sekä arvioida ja kehittää liiketoimintaa.

Perusopinnoissa ja kaikille yhteisissä ammattiopinnoissa opitaan liiketoimintaosaamisen perusteet sekä teorian että käytännön tasolla ja opiskelija oppii toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Yhteisten opintojen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus valita vaihtoehtoisia opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan liiketoimintaosaajana eri osa-alueilla asiantuntijana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Asiantuntijuus voidaan kuvata osaamisprofiileina, jotka opiskelijat opintojaan suuntaamalla tavoittavat. Opiskelijalla on mahdollisuus yhdistellä eri osaamisalueiden opintoja henkilökohtaisten uratavoitteidensa mukaisesti.

AMMATILLISET OSAAMISPROFIILIT

- Markkinoinnin osaaja kykenee monipuolisesti suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yrityksen tai julkisen organisaation markkinointia ja tekemään myyntityötä. Opiskelija on markkinointiviestinnän, asiakaspalvelun sekä asiakkuuksien rakentamisen osaaja.
- Taloushallinnon osaaja pystyy toimimaan yrityksen laskentatoimen ja rahoituksen eri tehtävissä. Hän osaa tuottaa ja analysoida eri sidosryhmien tarvitsemaa taloudellista informaatiota. Hän kykenee ylläpitämään ja kehittämään talouden suunnittelun, päätöksenteon ja johtamisen tukemiseksi tarvittavia taloushallinnon informaatiojärjestelmiä. Hän osaa käyttää laskentatoimen tietoja ja menetelmiä taloudellisessa suunnittelussa, päätöksenteossa ja johtamisessa.
- Liiketoiminnan kehittäjä osaa analysoida ja arvioida pk-yritysten liiketoiminnan nykytilaa sekä sen pohjalta kehittää strategisia yritystason suunnitelmia (esim. liiketoiminta-, omistajanvaihdos- tai kasvusuunnitelma). Hän tuntee innovatiivisten liiketoimintaideoiden, verkostoitumisen ja jatkuvan kehittämisen merkityksen menestyvän yrityksen taustalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa hyödyntää tulevaisuuden ennakointitietoa uuden liiketoiminnan luomisessa ja olemassa olevan kehittämisessä. Hän osaa myös yrittäjämäisesti kehittää omaa liiketoimintaa ja hänellä on valmiudet yrittäjänä toimimiseen.
- Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija osaa analysoida pk-yrityksen liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta. Hän osaa hankkia ja räätälöidä yrityksen tietojärjestelmiä niin, että niillä voidaan tehostaa liiketoimintaa. Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijalla on ohjelmoinnin perustaidot, joita hänellä on valmiudet kehittää edelleen. Hän kykenee toimimaan erilaisissa tietohallinnon tehtävissä.
- Henkilöstön ja prosessien liiketoimintaosaaja kykenee hallitsemaan ja kehittämään yrityksen tai organisaation toimintaan liittyviä järjestelmiä ja prosesseja. Hän kykenee toimimaan erilaisissa henkilöstön johtamis- ja kehittämistehtävissä.
- Kansainvälisen liiketoiminnan osaaja kykenee analysoimaan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään yritysten eri kansainvälisiä toimintoja. Opiskelija on monipuolinen kansainvälisen liiketoiminnan, markkinoinnin ja johtamisen osaaja.

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan seuraavasti:

- Kauppa ja yrittäjyys on verkko-opintoina tapahtuva opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on tutustua yrittäjäpohjaiseen kaupan alaan monipuolisesti ja lisätä näin valmiuksia työskennellä vastuullisissa kaupan tehtävissä. Opintojen sisällöstä vastaa K-kauppiaiden ammattijärjestö K-kauppiasliitto ry.
- Monialaisissa yritysprojektiopinnoissa monialaiset opiskelijatiimit suorittavat osan tutkinnosta työelämän toimeksiantoihin perustuvissa projekteissa oppien.
- Tuotantalouden opintokokonaisuudessa perehdytään tuotannolliseen yritystoimintaan. Opetus järjestetään yhteistyössä Tekniikan yksikön kanssa.
- Going Global -opintokokonaisuudessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.
- Yritystallissa opiskelija voi kehittää omaa liikeideaansa ja osaamistaan yrittäjänä opiskeluprosessin aikana.
- Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kaksoistutkinto, jolloin hän saa tutkintotodistuksen sekä SeAMKista että ulkomaisesta yhteistyökorkeakoulusta.

Tutkinto-ohjelmaan kuuluu lisäksi tutkimus- ja kehittämistyön perusvalmiuksia antavia menetelmäopintoja, teoriaa käytäntöön soveltava harjoittelu sekä pääsääntöisesti yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiannosta tehtävä opinnäytetyö. Opiskelijoiden tarttumapintaa työelämään pyritään laajentamaan harjoittelun ja opinnäytetyön lisäksi tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua yrityshankkeisiin ja antamalla hyvät valmiudet työnhakuun ja uraohjaukseen. Laaja kieliohjelma antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa kielitaitoa. Tarjolla on opintoja ruotsin, englannin, saksan, ranskan, espanjan ja venäjän kielestä sekä suomesta vieraana kielenä.

PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT

Liiketalouden tutkinto-ohjelman opetuksessa ja oppimisessa teoreettista tietoa käsitellään kokemuksellisen tiedon pohjalta (integratiiviinen lähestymistapa). Opetus suunnitellaan niin, että kaikki asiantuntijuuden peruselementit, eli teoreettinen tieto, käytännöllinen tieto (taidot), itsesäätelytiedot ja –taidot sekä työyhteisön toimintaan liittyvä tieto ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa. Opetussuunnitelman toteutuksessa painottuu kokemusperäinen oppiminen. Oppiminen käynnistyy konkreettisista kokemuksista, joita käydään läpi ja pohditaan teoriatietoon peilaten. Itsearvioinnilla pyritään ilmiöiden ymmärtämiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen. Oppimistehtävissä pyritään autenttisuuteen ja perinteisten oppiainerajojen ylittämiseen.

Opetuksessa painottuu yhteistoiminta yritysten kanssa, sillä keskeisessä roolissa ensimmäisen vuoden opinnoissa on virtuaalinen yritystoiminta, jossa opiskelijat toimivat tiimeissä harjoittaen virtuaaliympäristössä yritystoimintaa, ja lisäksi jokaisella harjoitusyrityksellä on kummiyritys. Enenevästi tehdään opiskelun monimuotoistamisen puitteissa erilaisia projekteja työelämälle. Osa opiskelijoista suorittaa ammattiopintoja monialaisissa SeAMKPro-hankkeissa. Opiskelijat suorittavat kolmantena opintovuotena yrityksessä tai muussa organisaatiossa harjoittelun, josta laaditaan analyyttisiä ja reflektoivia tehtäviä sekä ennen harjoittelua, sen kestäessä ja sen päätyttyä. Neljäntenä vuotena opiskelijat tekevät opinnäytetyön toimeksiantona.

Integrointia edistävinä oppimistehtävinä on käytössä oppimispäiväkirjat ja portfoliot, itsearvioinnit ja ryhmän vertaisarvioinnit.

Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti opintoja voidaan suorittaa yritysyhteistyöhankkeissa tai yritystallitoiminnassa omaa yritysideaa kehittäen. Opintojaksoja voidaan suorittaa myös virtuaaliopintoina, jolloin voidaan poiketa opinto-oppaassa esitetyistä toteutusmuodoista.