OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA, FYSIOTERAPEUTTI (AMK)

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma, Fysioterapeutti (AMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
       
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2                  
Viestintätaidot 3
 
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3                  
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Projektitoiminnan perusteet 3
 
   
 
1385441.71.71.70
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla 2
 
       
Englanti 3
 
5321.51.50.70.70.70
FYSIOTERAPEUTTI (AMK) TUTKINTO-OHJELMAKOHTAISET OPINNOT
                 
Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen 2
 
Opiskelijana fysioterapian tutkinto-ohjelmassa 2
 
       
Terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmät Suomessa 3
 
       
Liikkumisen biomekaniikka 2
 
       
Finnish Society and Social Policy 3
 
       
Ammattiin orientoiva harjoittelu 3
 
       
Liikkuva ja toimiva ihminen
                 
Ihmisen fyysinen kuormittuminen 4
 
   
 
Ihmisen liikkuminen ja sen säätely 2
 
   
 
Ihminen muuttuvassa ympäristössä 2
 
   
 
Ihmisen liikkumisen ja toiminnan analysointi ja ohjaaminen
                 
Ihmisen liikuntaelimistö ja sen tutkiminen 5
 
   
 
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 4
 
       
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen fysioterapiassa
                 
Assessment of Physical Activity and Health-Related Fitness 2
 
   
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukeminen ja ohjaaminen 5
 
   
 
Toimintakykyä tukevat menetelmät 6
 
Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan yrityksissä 3
 
   
 
4419259.59.58.38.38.30
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                 
Summer School 10                  
How to recognize a grey panther? Working together for meaningful ageing 5                  
Liikunta, ravitsemus ja terveys - hyvinvoinnin peruskulmakivet 5                  
Liikunta ja urheilu kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kehityksen tukena 5                  
Ruoka ja terveys 3                  
Hyvän ravitsemuksen edistäminen 2                  
Opintomatka 1                  
Kolmas sektori osana liikunta- ja hyvinvointialan palvelutuotantoa 3                  
Talousosaaminen 5                  
Markkinointi- ja viestintäosaaminen 5                  
Maailma ympärillämme muuttuu, muutummeko me? 2                  
Liikuntahallinto hyvinvoinnin osana 2                  
Monikulttuurisuus hyvinvointiyhteiskunnan rakennusaineena 2                  
Hyvinvointi ja elinolot 6                  
SeAMKPro monialaiset työelämäprojektit
()
                 
000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Fysioterapeutti (AMK), ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.
TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Fysioterapeutti toimii asiantuntijana eri ikäisten liikkumis- ja toimintakyvyn arvioimisessa ja edistämisessä. Hän vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä asiakkaan/kuntoutujan hoidosta vastaavan lääkärin kanssa ja työskentelee oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa kuntoutustyöryhmissä. Fysioterapian haasteena on väestön säilyminen pitkään toiminta- ja työkykyisenä. Toiminnassaan fysioterapeutti pyrkii myös vaikuttamaan ihmisten elin- ja työympäristöön.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI / URAMAHDOLLISUUDET
Valmistuttuaan fysioterapeutiksi, hän voi työskentelllä asiantuntijana eri ikäisten ihmisten parissa esimerkiksi: sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä, työterveyshuollossa, yksityisissä fysioterapiayrityksissä, erilaisissa järjestöissä, koulu- ja liikuntatoimessa, yrittäjänä sekä erialisissa hankkeissa ja projekteissa. Fysioterapeutti voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Fysioterapian koulutus toteutetaan ongelmaperustaisen oppimisen (PBL) pedagogiikan mukaisesti. PBL:n pedagoginen filosofia perustuu kognitiivis-konstruktiiviseen ja kokemukselliseen oppimiseen, jossa oppiminen on opiskelijan oman tiedonkäsittelyn prosessin sekä oppijan aikaisempien ja jatkuvasti karttuvien uusien kokemuksien ja niiden aktiivisen käsittelyn tulosta.

Ongelmaperustaisen pedagogiikan yksi keskeinen ajatus on, että oppiminen ja sen ohjaus pohjautuvat yhteiskunnallisiin ja työelämälähtöisiin haasteisiin. Koulutuksessa opitaan ratkaisemaan ongelmia käytännön vaatimalla tavalla. Tästä johtuen opetussuunnitelmassa yksittäiset oppiaineet integroituvat laajempiin opintokokonaisuuksiin ja teemoihin. Koulutuksessa korostuu tiedon jakamisen sijan kokemusten ja osaamisen tuottaminen.

Työelämä ja asiantuntijuus edellyttävät tiedonhankinta ja -käsittelytaitoa, jatkuvaa oppimista ja kykyä käyttää näyttöön perustuvaa tietoa käytännön työssä. Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sitoutuu tavoitteelliseen itseohjautuvaan opiskeluun sekä teoriaopinnoissa että harjoittelussa.

Opiskelu sisältää pienryhmätyöskentelyä, asiantuntijaluentoja, projektitöitä ja käytännön harjoittelua erilaisissa oppimisympäristöissä.