OPETUSSUUNNITELMAT > AVOIN AMK > AVOIN AMK > AVOIN AMK, POLKUOPETUSSUUNNITELMA INSINÖÖRI (AMK), BIO- JA ELINTARVIKETEKNIIKKA

Avoin AMK, Polkuopetussuunnitelma Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikka

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5 1
KAIKILLE YHTEISET PERUSOPINNOT
                 
Osaajaksi kehittyminen
                 
Opiskelu ammattikorkeakoulussa 2
 
Urasuunnittelu ja kansainvälisyys 2                  
Viestintätaidot 3
 
       
Tieto- ja viestintätekniikka 3
 
       
Liiketoiminta- ja yrittäjyysosaaminen
                 
Yrittäjyyden perusteet 3                  
SeAMK innovaatioviikko 2
 
   
 
Tutkimus- ja projektiosaaminen
                 
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2                  
Projektitoiminnan perusteet 3                  
10733.53.51110
PERUSOPINNOT
                 
Matemaattis-luonnontieteet
                 
Algebra ja geometria 5
 
       
Differentiaali- ja integraalilaskenta 5
 
   
 
Mekaniikka ja lämpöoppi 5
 
   
 
Viestintävalmiudet
                 
English 1 3
 
       
18810443.33.33.30
AMMATTIOPINNOT
                 
Luonnontieteelliset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 27 op)
                 
Kemia 5
 
       
Kemian laboratoriotyöt 5
 
   
 
Elintarvikemikrobiologia ja prosessihygienia 7
 
       
Elintarviketeknologia
                 
Elintarviketeknologian perusteet 4
 
   
 
Elintarvikeprosessit ja pakkaukset
                 
Pakkaustekniikka 3
 
   
 
Ruokaketju
                 
Ruokaketjun toiminta 3
 
   
 
Ruokaketjun vastuullisuus 3
 
   
 
Elintarvikealan lainsäädäntö 2
 
   
 
Ravitsemuksen perusteet 2
 
   
 
Tuotantoyrityksen johtaminen
                 
Marketing planning and implementation in the food chain 5                  
Henkilöstöjohtaminen ruokaketjussa 5                  
341222667.37.37.30
VAIHTOEHTOISET OPINNOT
                 
Englantia amk-opintoihin 2
 
       
220110000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Tämä opetussuunnitelma on avoimen AMK:n polkuopiskelijoille (päivä- ja monimuoto-opiskelijat). Opetussuunnitelma sisältää Insinööri (AMK), Bio- ja elintarviketekniikan ensimmäisen vuoden opinnot sekä perusopinnot. Avoimen AMK:n polkuopinnoissa tehdään jonkin verran myös henkilökohtaista opintojen suunnittelua.
Bio- ja elintarviketekniikan koulutus perustuu luonnontieteiden soveltamiseen ja luonnontieteellisen osaamisen yhdistämiseen nykyaikaiseen tekniikkaan. Koulutuksessa on kaksi syventävää vaihtoehtoa, jotka ovat (1) elintarviketeknologia ja (2) liha- ja valmisruokateknologia. Syventävät opinnot valitaan toisen opiskeluvuoden aikana.

Elintarviketekniikassa hankitaan laaja-alainen elintarviketeollisuustoimintoja tukeva osaaminen. Liha- ja valmisruokateknologiassa keskitytään edellistä syvällisemmin liha- ja valmisruokatoimialan haasteisiin.

Bio- ja elintarviketekniikkaa soveltava teollisuus on voimakkaasti kansainvälistyvää ja kansainvälisesti kilpailukykyistä. Elintarviketeollisuus on Suomen teollisuuden toimialoista kansainvälisesti kilpailukykyisintä. Alan suomalainen osaaminen edustaa maailman huippua ja teollinen toiminta tulee säilymään Suomessa tuotantotoiminnan globalisoitumisesta huolimatta. Pienyrittäjyys elintarviketuotannossa on kasvussa.


AMMATILLINEN OSAAMISPROFIILI
Bio- ja elintarviketekniikan insinöörit toimivat avaintehtävissä bio- ja elintarviketekniikkaa soveltavassa teollisuudessa. Valmistuneet voivat sijoittua tuotannon esimies-, laadunhallinta, tuotekehitys- tai suunnittelutehtäviin elintarviketeollisuuteen tai teollisuuden palvelutoimintoihin. Keskeiset elintarviketeollisuuden alat ovat liha- ja valmisruokateollisuus, leipomot, meijerit ja juomateollisuus. Mahdollisia työtehtäviä ovat kuntien ja valtion palveluksessa valvonta- ja opetustehtävät. Pienimuotoinen yritystoiminta jatkojalostuksen parissa työllistää myös bio- ja elintarviketekniikan insinöörejä.
Tyypillisiä bio- ja elintarviketekniikan insinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimies, tuotekehittäjä, tuotannon suunnittelija, tuotannon ohjaaja, terveystarkastaja, laadun ohjaaja, laatupäällikkö, tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö tai tuotantopäällikkö. Bio- ja elintarviketekniikan insinöörien työtilanne elintarviketeollisuuden aloilla on vakaa, ja tulevaisuus näyttää positiiviselta.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Bio- ja elintarviketekniikan opiskelijan ammatillinen kehittyminen perustuu hyvään tekniseen ja luonnontieteelliseen perusosaamiseen, kriittiseen ajatteluun, ongelman ratkaisukykyyn sekä kykyyn toimia yhteisöllisesti ja vastuuntuntoisesti. Koulutuksessa korostuu konstruktiivinen oppimiskäsitys, koska keskeistä on oppia yhdistämään teoria ja käytäntö, ja kyetä vahvistamaan omaa osaamistaan aiemmin opitun ja oman kokemusmaailman varaan. Koulutus tarjoaa vahvan pohjan opintojen jälkeiselle ammatilliselle kehittymiselle.

Opetus sisältää perinteisen luentomuotoisen opetuksen lisäksi paljon käytännön laboratorioharjoituksia, oppimistehtäviä, laskuharjoituksia, joissa pyritään käsitteiden välisten suhteiden ymmärtämiseen. Keksivään ja mielekkääseen oppimiseen pyritään työelämästä saatavilla pienimuotoisilla selvityksillä ja ongelmanratkaisuun perustuvilla projektitöillä. Kevätlukukauden mittainen ammattiharjoittelu, yritysvierailut ja yrityksistä tulevat asiantuntijaluennot täydentävät opetusmenetelmäkokonaisuutta.