OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen, Ylempi AMK-tutkinto

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
PAKOLLISET SYVENTÄVÄT OPINNOT
                                                 
Kehittäminen ja tutkiminen 5
   
       
                     
Toimintaympäristön muutokset ja tulevaisuuden ennakointi 5  
     
               
                 
Riskien hallinta 5  
     
               
                 
Strateginen johtaminen 5  
     
               
                 
Ravitsemuslaadun kehittäminen 5
   
         
                           
Nutrition project 5  
       
                 
           
Ruokatuotantoprosessin kehittäminen 5
     
           
                     
Markkinointiviestinnän johtaminen 5
   
         
                           
Asiakkuuksien johtaminen 5
     
           
                     
Tulevaisuuden esimiestyö 5  
       
                 
           
2525012.512.51510006.36.34.24.24.27.57.53.33.33.3000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                 
Osaamispääoman johtaminen 5
   
         
                           
Markkinointikyvykkyyden kehittäminen 5  
     
               
                 
5505050002.52.50002.52.5000000000
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                 
Opinnäytetyö 30
 
   
           
151507.57.57.57.5003.753.752.52.52.53.753.752.52.52.5000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen osaaminen, jossa yhdistyvät alan teoreettinen hallinta työelämässä hankittuun kokemukseen. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Restonomi (ylempi AMK) -opinnot on tarkoitettu ruokaketjun yrityksessä/organisaatiossa toimivalle restonomille, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan.


Opiskelija oppii tuntemaan ruokaketjun eri vaiheita ja kehittämään omaa asiantuntijuuttaan ruokaketjun toimijana. Koulutuksen suoritettuaan hän pystyy hyödyntämään laaja-alaista ymmärtämystään ruokaketjusta työssään ja kohdatessaan uusia haasteita. Koulutus antaa valmiudet toimia alan asiantuntija- ja johtotehtävissä, toimia yrityksen vastuutehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä.

TUTKINTO-OHJELMAN KUVAUS JA OSAAMISALUEET
Ruokaketjun kehittämien opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista ruokaketjun liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja markkinointiosaamiseen. Restonomipohjaiset opiskelijat keskittyvät erityisesti ravitsemukseen, markkinointiin ja asiakkuusosaamiseen. Opinnäytetyöllä ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi alueelle.


PEDAGOGISET TOIMINTAMALLIT
Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat.