OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > RESTONOMI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Restonomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Ruokaketjun kehittämineen - ohjelmassa ei ole varsinaista suuntautumisvalintaa. Restonomipohjaiset opiskelijat opiskelevat osan opinnoista yhdessä agrologi- ja elintarvikeinsinööripohjaisten opiskelijoiden kanssa.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen osaaminen, jossa yhdistyvät alan teoreettinen hallinta työelämässä hankittuun kokemukseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Restonomi (ylempiAMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

OT-menettelyssä noudatetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ruokaketjun kehittämien opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista ruokaketjun liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja markkinointiosaamiseen. Restonomipohjaiset opiskelijat keskittyvät erityisesti ravitsemukseen, markkinointiin ja asiakkuusosaamiseen. Opinnäytetyöllä ja vapaasti valittavilla opinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi alueelle.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutus antaa valmiuden toimia ruokaketjun yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kansainvälisyys

Opintojaksoilla on englanninkielistä oppimateriaalia. Yksi opintojakso opiskellaan englanniksi.

Jatko-opintokelpoisuus

Valmistuttuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan yliopistossa asianomaisen yliopiston määrittelemällä tavalla.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat pakollisista opinnoista (50 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Opintojakso-opinnot toteutuvat suurimmaksi osaksi kahdessa lukuvuodessa. Tämän lisäksi jo opintojen alkuvaiheessa aloitetaan 30 op:n laajuisen opinnäytteen suunnitteleminen ja tekeminen.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on torstaisin ja perjantaisin (perjantaisin ja lauantaisin) 3 - 4 viikon välein syyskuusta toukokuun loppuun.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Margit Närvä, 040 830 2433, margit.narva(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Koulutusala

Osaamistavoitteet

Kompetenssit

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Harjoittelun koordinointi