OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN, YLEMPI AMK-TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen, Ylempi AMK-tutkinto

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 3K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN ALALLA
                                                 
Työyhteisön ja työhyvinvoinnin dialoginen johtaminen ja kehittäminen 5
   
       
                     
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaorganisaatioiden johtaminen 5
   
       
                     
Asiantuntijuuden ja osaamisen johtaminen 5
   
         
                           
Tulevaisuuden esimiestyö 5  
       
                 
           
Yrittäjyys, liiketoimintaosaaminen ja juridiikka 5  
       
                 
           
1510010501000551.71.71.7003.33.33.3000000
TYÖELÄMÄN TUTKIMUS JA ARVIOINTI
                                                 
Laadulliset tutkimusmenetelmät 5
     
           
                     
Määrälliset tutkimusmenetelmät 5
     
           
                     
Arviointimenetelmät ja arviointitutkimus 5  
     
               
                 
10500105000003.33.33.32.52.5000000000
KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ
                                                 
Tutkimuksellinen kehittämisprosessi 5
   
         
                           
Toiminnalliset kehittämismenetelmät 5
   
         
                           
Sosiaali- ja terveysalan ohjeet, arvot ja asiakaslähtöisyys 5  
     
               
                 
10501005000550002.52.5000000000
OPINNÄYTETYÖ
                                                 
Opinnäytetyön suunnitelma 5
     
           
                     
Opinnäytetyön toteutus 10
   
         
                 
Opinnäytetyön raportointi 15  
     
             
           
10200010101000003.33.33.3553.33.33.3000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                 
Vanhustyön kehittäminen ja johtaminen 5  
       
                 
           
Työterveyden kehittäminen ja johtaminen 5
   
         
                 
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla 5  
       
                 
           
Asiakkuuksien johtaminen 5                                                  
Palvelumuotoilun johtaminen 5                                                  
Osaamispääoman johtaminen 5                                                  
Markkinointiviestinnän johtaminen 5                                                  
Liiketoiminnan strateginen uudistaminen 5                                                  
Innovointi yhteiskehittämisen menetelmin 5                                                  
Ikääntymisen erilaisuus ja vanhuuden monet kasvot 5                                                  
Ikäystävällisen yhteiskunnan kehittäminen 5                                                  
Vanhustyön lainsäädäntö ja etiikka 5                                                  
Muut vapaasti valittavat opinnot 5  
       
                 
           
21800231500000.670.670.671.51.5555000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 60606060606060606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutus muodostuu viidestä opintokokonaisuudesta: kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen alalla, työelämän tutkimus ja arviointi, käytäntöjen kehittäminen työyhteisöissä, opinnäytetyö ja vapaasti valittavat opinnot.Opintojen aikana opiskelijat perehtyvät myös yrittäjyyden ja kestävän kehityksen teemoihin. Opinnoissa hyödynnetään kansainvälistä kirjallisuutta ja opiskelijoita kannustetaan kansainvälistymiseen.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsulttina, asiantuntijana, yrittäjänä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan tai tehtävään.
Opiskelu toteutuu työelämäläheisesti, moniammatilisesti ja monimuotoisin opiskelumenetelmin mm. käyttämällä toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä. Lähikontaktipäiviä on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.