OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KEHITTÄMINEN JA JOHTAMINEN

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Geronomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kehittäminen ja johtaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmassa toteutettava ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK) tai terveydenhoitaja (ylempi AMK) -tutkintonimikkeen. Tutkinto tuottaa ylemmän korkeakoulututkinnon kelpoisuuden julkiseen virkaan tai tehtävään.

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa tai ulkomailla suoritettu fysioterapeutin, geronomin, sairaanhoitajan, sosionomin tai terveydenhoitajan korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan, että hakijalla on kolmen vuoden työkokemus alalta.

Ahot-menettelyt

Ahot-menettelyssä toteutetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta. Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa Ahot -toimijat ovat Tutkintopäällikkö Jenni Kulmala, lehtori Arja Hemminki ja Tanja Hautala vastuualueenaan olevan opintokokonaisuuden osalta.

Opinnäytetyön opintokokonaisuus on suoritettava kokonaan ja se on Ahot -menettelyn ulkopuolella.

Ahot -arviointikäytänteet perustuvat opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa kuvaamiin osaamisen tasojen osoittamiseen aikaisempien todistusten perusteella. Tällöin tarkastetaan aikaisempien suoritusten tavoitteiden yhdenmukaisuus suhteessa koulutusohjelman osaamisen kuvauksiin.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Noudatetaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Koulutusohjelmassa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja. Pedagogiset ratkaisut määritellään kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä erikseen.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveysalan kehittämis-, johtamis- ja arviointiosaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin. Kehittämis- ja johtamisopinnot yhdistetään työyhteisöjen kehittämiseen uudistamalla niiden toimintatapoja ja -malleja. Koulutuksessa on mahdollisuus syventää ja laajentaa työterveyden ja vanhustyön osaamista. Koulutus mahdollistaa uudenlaisen osaamisen ja uralla etenemisen.

Koulutus toteutetaan työelämänläheisesti, moniammatillisena ja monimuotoisin opetusmenetelmin. Toteutuksessa hyödynnetään valtakunnallisia ja kansainvälisiä asiantuntijaverkostoja (mm. työterveys). Sähköinen viestintä on keskeinen opintojen ohjauksen väline. Opinnot voi suorittaa työn ohella. Opetukseen sisältyy lähiopetusta keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa tunnistetaan aikaisempi osaaminen.
• Julkisella sektorilla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua vaativiin sosiaali- ja terveysalan asiakastyön tehtäviin sekä palvelujen suunnittelu- ja johtotehtäviin.
• Järjestösektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua erityisesti kehittämis-, koulutus- ja johtotehtäviin.
• Yksityisellä sektorilla sosiaali- ja terveysalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi sijoittua yritysten esimies- ja johtotehtäviin ja eri sektorien välisten toiminta- ja palvelumallien kehittämistehtäviin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutusohjelman jälkeen opiskelijalla on valmiudet toimia sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä. Osaaminen fokusoituu sosiaali- ja terveysalan toimintatapojen kehittämiseen ja johtamiseen. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsultteina, asiantuntijoina, yrittäjinä sekä esimiestehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Kansainvälisyys

Tavoitteet

Koulutuksessa edistetään, rohkaistaan, motivoidaan ja mahdollistetaan opiskelijaliikkuvuutta, kotikansainvälisyyttä ja henkilökunnan kansainvälistä toimintaa.

Muodot
• Opiskelijoiden kansainväliset opintomatkat, IP-kurssit ja konferenssit vapaasti valittavina opintoina.
• Kansainvälisen kirjallisuuden ja kansainvälisten esimerkkien sekä virtuaalisten kontaktien nivominen opetukseen.
• Opettajien osallistuminen yhdessä opiskelijoiden kanssa kansainväliseen yhteistyöhön, konferensseihin ja IP-kursseille.

Jatko-opintokelpoisuus

Vrt. yleiset korkeakouluopintoja koskevat säädökset.

Opintojen rakenne

Koulutus muodostuu kehittämis- ja johtamisosaamisen, työelämän tutkimus- ja arviointiosaamisen sekä työyhteisöjen käytäntöjen kehittämisosaamisen kompetensseista. Lisäksi opiskellaan yrittäjyyttä, liiketoimintaa ja näyttöön perustuvaa toimintaa.

Työelämän tutkimus- ja arviointikokonaisuus sisältää tutkimus-, kehittämis- ja arviointimenetelmien opintoja. Työyhteisöjen käytäntöjen kehittämisen opinnoissa tarkastellaan erilaisia toimintatapoja ja -malleja, asiakaslähtöisyyttä ja arvoja.

Vapaasti valittavina opintoina on mahdollista syventää ja laajentaa vanhustyön ja työterveyden osaamista. Opiskelija voi valita myös vapaasti valittaviksi opinnoiksi kansainvälisiä tai yrittäjyys- ja liiketoimintaopintoja.

Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkintoon sisältyvät opintojaksot integroidaan tukemaan opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan aikuiskoulutuksena. Koulutus on osa-aikaista ja opetus järjestetään monimuoto-opetuksena.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Kulmala Jenni
Sähköposti: jenni.kulmala(at)seamk.fi
Puhelin: 040 8300 424

Opinto-ohjaaja

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Opiskelijapalvelut

Koulutusala

Osaamistavoitteet

Kompetenssit

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Harjoittelun koordinointi