OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RUOKAKETJUN KEHITTÄMINEN

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Ruokaketjun kehittäminen - ohjelmassa ei ole varsinaista suuntautumisvalintaa. Insinööripohjaiset opiskelijat opiskelevat yhdessä agrologi- ja restonomipohjaisten opiskelijoiden kanssa.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Ruokaketjun kehittämisen ylempi amk- tutkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Sen tavoitteena on tuottaa korkeatasoinen osaaminen, jossa yhdistyvät alan teoreettinen hallinta työelämässä hankittuun kokemukseen. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.
Insinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon taso

Koulutusohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

OT-menettelyssä noudatetaan SeAMK:n yleistä ohjeistusta.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa sovelletaan konstruktiivista oppimiskäsitystä. Opettaja toimii ohjaajana ja valmentajana joka johtaa opiskelijan löytämään lähiopetuksen yhteydessä oppimissisältöihin teoriataustaa ja yhdistämään sen työelämän kokemuksiin. Työkaluina tässä ongelmakeskeisessä opiskelussa ovat esseet, harjoitustyöt ja työelämän ongelmiin pohjautuvat suunnitelmat. Oppimisen välttämätön edellytys on kaikissa tilanteissa aktiivinen opiskelija ja toimivat vuorovaikutussuhteet opiskelijan ja ohjaajan välillä.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Ruokaketjun kehittäminen -opinnoissa on laaja valikoima opintoja menetelmä- ja toimintaympäristön analysointiopinnoista ruokaketjun liiketoimintaosaamiseen, prosessiosaamiseen, ravitsemusosaamiseen ja esimiestyöhön. Opinnäytetyöllä, vaihtoehtoisilla opinnoilla ja vapaasti valittavilla pinnoilla voit syventää osaamistasi haluamallesi alueelle.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutus antaa valmiuden toimia ruokaketjua palvelevissa yrityksissä ja organisaatioissa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Kansainvälisyys

Opintojaksoilla on englanninkielistä oppimateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Valmistuttuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan yliopistossa asianomaisen yliopiston määrittelemällä tavalla.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat syventävistä opinnoista (25 op) ja vapasti valittavista opinnoista (5 op). Opintojakso-opinnot toteutuvat suurimmaksi osaksi toisen vuoden jouluun mennessä. Tämän lisäksi jo opintojen alkuvaiheessa aloitetaan 30 op:n laajuisen opinnäytteen suunnitteleminen ja tekeminen.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on torstaisin ja perjantaisin (perjantaisin ja lauantaisin) 3 - 4 viikon välein syyskuusta toukokuun loppuun.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Margit Närvä, 040 830 24333, margit.narva(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Koulutusala

Tekniikka

Osaamistavoitteet

Kompetenssit

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Harjoittelun koordinointi