OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), TEKNOLOGIAOSAAMISEN JOHTAMINEN

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, 60 op

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto-ohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen ammattikorkeakoulututkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkintonimike: Insinööri (ylempi AMK)

Tutkinnon taso

Tutkinto-ohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.
Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastattelu
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.
*
Tutkinto-ohjelman AHOT-toimijat ovat tutkintopäällikkö, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä hops-keskustelu ja ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen.

AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. opettajan määrittelemällä tavalla. Arviointimenetelmiä ovat tentti (kirjallinen tai suullinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava. http://intra.seamk.fi/Opiskelu-SeAMKissa/Opiskelu/Opintojen-ohjaus-ja-opot/AHOT-.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Sosiokonstruktivismi

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Teknologiaosaamisen johtamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu teknologiayrityksissä ja -organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja jotka tähtäävät urallaan eteenpäin. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Ammatillinen osaamisprofiili

Esimies- ja asiantuntijatehtävät; mm. tekninen johtaja, teknologiajohtaja, tuotantojohtaja, suunnittelujohtaja, kehitysjohtaja, tuotantopäällikkö, suunnittelupäällikkö, kehityspäällikkö, projektipäällikkö.

Kansainvälisyys

Opinnoissa on englanninkielistä oppimateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin.

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä.

Syventävät opinnot 30 op
• Yhteiset opinnot 25 op
o Kehittäminen ja tutkiminen 5 op
o Osaamisen johtaminen 5 op
o Strateginen johtaminen 5 op
o Talouden johtaminen 5 op
o Projektijohtaminen 5 op
• Valinnaiset opinnot 5 op
o Teollinen internet 5 op tai
o Tuotekehitystoiminnan johtaminen 5 op tai
o Asiakkuuksien johtaminen 5 op tai
o Tulevaisuuden esimiestyö 5 op
Opinnäytetyö 30 op

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.
Linkki

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin 1 -2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun. Intensiiviviikot mahdollisia elo-/syyskuussa ja touko-/kesäkuussa.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Teknologiajohtaja Pauli Huhtamäki, puh. 040 830 4151, pauli.huhtamaki(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

Opiskelijapalvelut

puh. 020 124 5055 ja 020 124 5222, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi

Koulutusala

Tekniikan alat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Osaamistavoitteet

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.

Harjoittelun koordinointi

Tutkinto-ohjelmaan ei kuulu harjoittelua.