OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > INSINÖÖRI (YLEMPI AMK), RAKENTAMINEN

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 60 op


Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

- Talonrakennustekniikka, rakennesuunnittelu
- Talonrakennustekniikka, tuotanto

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Insinööri (ylempi AMK) Master of Engineering

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on työelämälähtöinen tutkinto. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa julkisiin virkoihin saman kelpoisuuden kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon taso

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOt-toimijat ovat koulutusohjelmapäällikkö sekä tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Heidän tehtävänään on informoida opiskelijaa tunnistamis- ja tunnustamisprosessissa, käydä hops-keskustelu sekä ohjata opiskelijaa osaamisen näyttämiseen. AHOT-menettelyn piiriin eivät kuulu projektiopinnot ja opinnäytetyö.

Arviointi määräytyy opintojaksokohtaisesti ao. määrittelemällä tavalla. arviointimenetelmät ovat tentti (kirjallinen tai suullinen), harjoitustyö, laboratoriotyö, käyttökoe tai muu vastaava. Seinäjoen ammattikorkeakoulun AHOT-ohjeisto löytyy osoitteesta http://intra.seamk.fi/Opiskelu-SeAMKissa/Opiskelu/Opintojen-ohjaus-ja-opot/AHOT-.

AHOT-menettely on tarkemmin esitetty SeAMK:n AHOT-ohjeissa.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Sosiokonstruktivismi.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Rakentamisen tutkinto-ohjelma on suunnattu rakennusalaan yrityksissä ja organisaatioissa toimiville insinööreille, jotka haluavat kehittää osaamistaan ja tähtäävät urallaan eteenpäin. Tutkinto-ohjelman tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on mm. laaja ja syvällinen osaaminen sekä tarvittavat teoreettiset tiedot (rakennesuunnittelussa tai rakennustuotannossa) toimia työelämän kehittäjänä vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Rakennesuunnittelun opintojen tavoitteena on myös saavuttaa tarvittavat teoreettiset tiedot hakea ylintä suunnittelijan pätevyysvaatimusluokkaa.

Ammatillinen osaamisprofiili

Vaativat esimies- ja asiantuntijatehtävät projektinjohto-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä.

Kansainvälisyys

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin.

Opintojen rakenne

Rakennesuunnittelun opinnot painottuvat eurokoodien mukaiseen suunnitteluun, rakenteiden mekaniikkaan ja rakennusfysiikkaan.

Tuotannon painopistealueina ovat rakennusprojektin ohjaus, rakennusalan liiketoimintaosaaminen, rakennuttaminen ja tietomallinnus.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä ja intrassa olevista valmistumista koskevista ohjeista.

Opiskelumuoto

Koulutus järjestetään monimuoto-opetuksena, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Lähiopetusta on perjantaisin ja lauantaisin keskimäärin 1 -2 kertaa kuukaudessa syyskuusta kesäkuuhun.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Teknologiajohtaja Pauli Huhtamäki, puh. 040 830 4151, pauli.huhtamaki(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055 ja 020 124 5222, opiskelijapalvelut@seamk.fi.