OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Liiketoimintaosaaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto,
Tradenomi (ylempi AMK)

Tutkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden.

Tutkinnon taso

Tutkintoohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOT-menettelyistä vastaa tutkintopäällikkö ja tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Menettely perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrittämiin AHOT-menettelyohjeisiin.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää keskimäärin kolme päivää lähiopetusta. Opinnoissa painotetaan sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Liiketoimintaosaamisen ylemmän tutkinnon suorittamalla asiantuntija voi tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti syventää tai laajentaa liiketoimintaosaamistaan. Tutkinto mahdollistaa henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen ja kokonaisnäkemyksen saamisen yrittäjyyden ja liike-toimintaosaamisen kehittämisestä

Ammatillinen osaamisprofiili

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia
- Vaativien kehittämisprojektien johtajana
- Liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtävissä
- Itsenäisenä, liiketoimintaosaamiseen liittyvät valmiudet omaavana yrittäjänä

Kansainvälisyys

Opintoihin sisältyy yksi englanninkielinen opintojakso ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin opintomatkoihin. Lisäksi opintojaksot sisältävät vieraskielistä opiskelumateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Vrt. yleiset korkeakouluopintoja koskevat säädökset.

Opintojen rakenne

Ensimmäisen vuoden opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä liiketoiminnan johtamisen opinnoista. Toisen vuoden opinnot käsittävät liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen syventävät opinnot.

Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukukauden aikana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot tukevat opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan

Lisäksi opintoihin sisältyy opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviä vapaasti valittavia opintoja, jotka järjestetään yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opiskelumuoto

Ylempi AMK-tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin ja lauantaisin. Opiskelu on maksutonta osallistujalle. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden kuluessa.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Anne-Maria Aho, puh: 040 830 4173, s-posti: anne-maria.aho(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Päivö Laine, puh: 020 124 5409, s-posti: paivo.laine(at)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

Harjoittelun koordinointi