OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > TRADENOMI (YLEMPI AMK), LIIKETOIMINTAOSAAMINEN

Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoimintaosaaminen
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Tradenomi (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Liiketoimintaosaaminen

Suuntautumisvaihtoehdot

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Liiketalouden ylempi AMK-tutkinto,
Tradenomi (ylempi AMK)

Tutkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden.

Tutkinnon taso

Tutkintoohjelma johtaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, joka on toisen syklin master-tason tutkinto eurooppalaisella korkeakoulualueella (EHEA = European Higher Education Area). Eurooppalaisen viitekehyksen (EQF = European Qualifications Framework) ja kansallisen viitekehyksen (NQF = National Qualifications Framework) kahdeksanportaisessa luokituksessa tutkinto edustaa tasoa 7.

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku.

Ahot-menettelyt

Tutkinto-ohjelman AHOT-menettelyistä vastaa tutkintopäällikkö ja tarvittaessa kyseisen opintojakson opettaja. Menettely perustuu Seinäjoen ammattikorkeakoulun määrittämiin AHOT-menettelyohjeisiin.

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Opinnoissa käytetään monimuotoisia opiskelumetodeja. Jokainen opintojakso sisältää keskimäärin kolme päivää lähiopetusta. Opinnot sisältävät myös sekä itsenäistä opiskelua että etäopiskeluna suoritettavia tehtäviä. Opinnäytetyönä tehtävä työelämälähtöinen kehittämisprojekti on olennainen osa opintoja.

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Liiketoimintaosaamisen ylemmän tutkinnon suorittamalla asiantuntija voi tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti syventää tai laajentaa liiketoimintaosaamistaan. Tutkinto mahdollistaa henkilökohtaisten valmiuksien kehittämisen ja kokonaisnäkemyksen saamisen yrittäjyyden ja liike-toimintaosaamisen kehittämisestä

Ammatillinen osaamisprofiili

Ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia
- Vaativien kehittämisprojektien johtajana
- Liiketoimintaosaamiseen liittyvien tehtävien suunnittelu- ja johtotehtävissä
- Itsenäisenä, liiketoimintaosaamiseen liittyvät valmiudet omaavana yrittäjänä

Kansainvälisyys

Opintoihin sisältyy yksi englanninkielinen opintojakso ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin opintomatkoihin. Lisäksi opintojaksot sisältävät vieraskielistä opiskelumateriaalia.

Jatko-opintokelpoisuus

Vrt. yleiset korkeakouluopintoja koskevat säädökset.

Opintojen rakenne

Ensimmäisen vuoden opinnot muodostuvat kaikille yhteisistä liiketoiminnan johtamisen opinnoista. Toisen vuoden opinnot käsittävät liiketoiminnan kasvun ja kehittämisen syventävät opinnot. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan opinnot tukevat opinnäytetyöprosessin etenemistä koko koulutuksen ajan. Lisäksi opintoihin sisältyy opiskelijan ammatillista osaamista kehittäviä vapaasti valittavia opintoja. Opiskelijoita kannustetaan myös kansainvälisyyden ja kestävän kehityksen huomioimiseen tulevissa asiantuntijatehtävissään.

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Valmistumisen edellytykset

Löytyvät Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä.

Opiskelumuoto

Ylempi AMK-tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähiopetus järjestetään pääosin arki-iltaisin ja lauantaisin. Opiskelu on maksutonta osallistujalle. Koulutus on suunniteltu suoritettavaksi kolmen vuoden kuluessa.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Satu Lautamäki
puh. 040 8680 858
satu.lautamaki(at)seamk.fi

Opinto-ohjaaja

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat
outgoing(at)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

Harjoittelun koordinointi

Koulutusala

Osaamistavoitteet

Kompetenssit

Työssäoppiminen ja harjoittelu