OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPI AMK-TUTKINTO > SOSIAALI- JA TERVEYSALA YLEMPI AMK, KLIININEN ASIANTUNTIJUUS

Sosiaali- ja terveysala ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op


Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

  • Ohjelma
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkinto-ohjelman nimi

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Kliininen asiantuntijuus

Koulutusala

Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutusalan luokitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämään kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ei ole suuntautumisvaihtoehtoja.

Tutkinto, tutkintonimike ja sen tuottama kelpoisuus

Tutkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden.

Tutkinnon taso

Tutkinnon tasokuvaus on luettavissa säädöksessä sivulla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170120

Valintaperusteet ja erityiset pääsyvaatimukset

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.
Valintaperusteet löytyvät tutkinto-ohjelman tiedoista osoitteista www.opintopolku.fi ja www.seamk.fi/haku

Tutkintovaatimukset ja -säännökset

Tutkintosääntö ja arviointiasteikot

Linkki

Opintojen rakenne

Tutkinto-ohjelman opinnot koostuvat ammattikorkeakoululain mukaisesti syventävistä ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä.
Syventävät ammattiopinnot koostuvat kansanterveyteen ja kansansairauksiin, kliiniseen työhön ja akuutteihin tilanteisiin kohdentuvista opinnoista. Työelämän tutkimus- kehittämis- ja kehittämistoiminta sisältää erilaisia tutkimus-, kehittämis- ja arvointimenetelmiä. Työelämälähtöinen opinnäytetyö mahdollistaa kehittämisen uudenlaisten toimintatapojen ja mallien soveltamisen kautta.

Osaamistavoitteet

Tutkinto-ohjelman koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisällöt ovat kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvät asiat, asiantuntijuus kliinisessä työssä ja asiantuntijuus akuuteissa tilanteissa. Lisäksi sisältöjä ovat työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminta mukaanlukien arviointimenetelmät. Opinnäytetyön lisäksi opiskellaan vapaasti valittavia opintoja.

Kompetenssit

Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia eli yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Ne kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä.
Yhteiset/yleiset kompetenssit ovat eri tutkinto-ohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Yleiset kompetenssit esitetään Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto) suosituksen mukaisesti seuraavasti: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen. Edellisten lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkinto-opetuksessa painotetaan kaikille yhteisinä kompetensseina yrittäjyysosaamista ja laadunhallintaosaamista.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.
Tutkinto-ohjelmakohtaiset kompetenssit ovat asiantuntijuus kansanterveyteen ja kansansairauksiin liittyvissä asioissa sekä asiantuntijuus kliinisessä ja akuuteissa tilanteissa.

Pedagoginen toimintamalli ja oppimisympäristö

Koulutusohjelmassa toteutetaan monimuotoisia pedagogisia toimintamalleja, Pedagogiset ratkaisut määritellään kunkin opintokokonaisuuden yhteydessä erikseen. Luokkaopetuksen lisäksi opiskelu toteutuu työyhteisöissä ja Moodle-oppimisympäristössä.

Ahot-menettelyt

AHOT-menettely tarkoittaa opiskelijan aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisensa tunnustamista, mikäli osaaminen vastaa tutkinto-ohjelman osaamistavoitteita. Osaamisen tunnistamisprosessi nivoutuu läheisesti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) laatimiseen ja sitä päivitetään henkilökohtaisten ohjauskeskustelujen yhteydessä.
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytännöt on esitetty SeAMKin osaamisen tunnustamisen ohjeessa. Siinä selvitetään, miten osaamisen tunnustamista haetaan, miten asiaa käsitellään ja miten siitä tiedotetaan. Ohjeessa on nimetty tutkinto-ohjelman osaamisen tunnustamisen yhteyshenkilöt, jotka antavat ohjausta prosessiin liittyvissä asioissa.
Aiemmin hankitun osaamisen arvioinnissa käytetään muun muassa
- vastaavansisältöisen ja muun koulutuksen todistuksia
- työtodistuksia ja työnantajalta saatuja lisäselvityksiä
- opiskelijan haastattelu
- kirjallisia ja suullisia tenttejä tai raportteja
- toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä tai näyttöjä
- esitelmiä, portfolioita.

AHOT-menettelyn ulkopuolelle jäävät opinnäytetyö ja kypsyyskoe.

Työssäoppiminen ja harjoittelu

Tutkintoon ei kuulu harjoittelua.
Opiskelijan opintojen aikaista työssäkäyntiä ja hänen siinä hankkimaansa osaamista voidaan hyödyntää opintojakson suorittamiseksi. Tällöin puhutaan opinnollistamisesta ja se voi liittyä myös vapaaehtoistyöhön tai harrastustoimintaan. Olennaista on, että työn tekemisen kautta opittujen asioiden ja taitojen avulla voidaan näyttää opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamista. Opinnollistaen saavutettu osaaminen todennetaan esimerkiksi näytöin ja tehtävin.

Ammatillinen osaamisprofiili

Koulutusohjelman jälkeen opiskelija osaa toimia sosiaali- ja terveysalan kliinisenä asiantuntijana. Osaaminen fokusoituu kansanterveyteen ja kansansairauksiin, kliiniseen työhön ja akuutteihin tilanteisiin. Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja johtamistehtävissä, konsultteina, asiantuntijoina, yrittäjinä sekä esimiestehtävissä julkisilla, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Kansainvälisyys

Koulutuksessa edistetään, motivoidaan ja mahdollistetaan opiskelijaliikkuvuutta, kotikansainvälisyyttä ja henkilökunnan kansainvälistä toimintaa. Näitä voivat olla opintomatkat, IP-kurssit ja konferenssit vapaasti valittavina opintoina, joihin myös opettajat voivat osallistua. Kansainvälisyys toteutuu myös kansainvälisen kirjallisuuden, ja erimerkkien ja virtuaalisten kontaktien nivoutumisen kautta.

Jatko-opintokelpoisuus

Tutkinto antaa kelpoisuuden alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Valmistumisen edellytykset

Opiskelumuoto

Koulutus toteutetaan aikuiskoulutuksena. Koulutus on osa-aikaista ja järjestetään monimuoto-opetuksena. Se toteutuu luento-opetuksena, itsenäisinä tehtävinä ja erilaisina harjoituksina. Opiskelu sisältää noin kaksi kontaktipäivää kuukaudessa, joihin osallistuminen on pakollista.

Koulutuspäällikkö / Vastuuyliopettaja

Jenni Kulmala, jenni.kulmala@seamk.fi, +358 40 8300 424

Opinto-ohjaaja

Harjoittelun koordinointi

Koulutus ei sisällä harjoittelua

Kansainvälisen opiskeluvaihtojakson koordinointi

Tiina Välimäki, 040-830 4127, tiina.valimaki(at)seamk.fi, Eurooppaan vaihtojaksoa suunnittelevat
Maria Loukola, 040-830 2240, maria.loukola(at)seamk.fi, Euroopan ulkopuolelle vaihtojaksoa suunnittelevat

outgoint(at)seamk.fi

Opiskelijapalvelut

Puh. 020 124 5055, opiskelijapalvelut(at)seamk.fi